Din rätt

Samordnad Individuell Plan (SIP)

Petra Rohrer
Text

Alla som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har sedan 2010 rätt till en så kallad SIP- Samordnad Individuell Plan. Planen ska utformas utifrån patientens behov och tas fram tillsammans med patienten och de personer som patienten önskar ska närvara.

Syftet med SIP

Planen ska handla om patientens behov, styrkor och önskemål. Syftet med planen är att patienten ska få det samordnade stöd och den vård som hen har rätt till och behöver.

Samtycke från den enskilde

Den enskilda personen måste alltid ge sitt samtycke till att få en sådan plan. Samtycket kan ges på olika sätt och det finns inga krav på en viss form av samtycke. Personen själv behöver inte begära en samordnad individuell plan.

I planen ska följande ingå:

  • Vilka insatser som behövs.
  • Vilka insatser som kommunen ska ansvara för.
  • Vilka insatser som landstinget/regionen ska ansvara för.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas av någon annan än kommunen och landstinget.
  • Om det är kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Kan en person bli nekad att få en SIP?

Ja. Men lagen säger att kommunen och landstinget har långtgående skyldigheter att upprätta en samordnad individuell plan. Som regel ska den som begär att få en SIP också få en sådan.

Kan en person få en SIP mot sin vilja?

Nej, en SIP kan bara upprättas med den enskildes samtycke. Andra aktörers medverkan kan bara ske om den enskilde samtycker till det.

Ska den enskilde vara med när en samordnad individuell plan upprättas?

Ja, när det är möjligt. Dessutom ska närstående ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och om den enskilde inte motsätter sig det.
När det gäller barn behöver vårdnadshavaren ges möjlighet att delta både i planering och möten. Beroende på ålder och mognad så kan barnet också delta.

Vem är skyldig att kalla och bjuda in till ett möte för att upprätta en SIP?

Kommunen och landstinget ska ta initiativ till att upprätta en SIP om de bedömer att en sådan behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Även andra aktörer kan föreslå att en SIP upprättas samt delta i arbetet med planen. Kommuner och landsting kan ha egna rutiner som anger vilka som ska ta initiativ till en SIP.

Vad är det för skillnad på en samordnad individuell plan och en genomförandeplan?

En samordnad individuell plan handlar om ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när en person har behov av insatser från båda, det vill säga vem som ska göra vad.
En genomförandeplan handlar om hur en viss insats ska genomföras i praktiken. Detta gäller även för andra planer såsom vårdplan, rehabiliteringsplan och utvecklingsplan.

Källa: https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip

Text: Petra Rohrer

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar