Inför valet till Riksdag, kommuner och landsting den 11 september har Vox Vigor frågat samtliga riksdagspartier och fem regioner om vad de vill satsa på för att förbättra den psykiska hälsan. 

En del svar på denna sida är mycket förkortade. För att få en fullständig bild av var partierna står i de olika frågorna rekommenderar redaktionen alla att läsa partiernas originaltexter som finns länkade längst ner på denna sida. Minst två påminnelser har skickats ut till dem som inte svarat.

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa? 

Nämn de tre viktigaste åtgärderna och motivera varför!

Riksdagen

Moderaterna

Inför en nationell hälsofrämjande strategi! Den bör innehålla insatser för att främja hälsan och förebygga sjukdomar samt satsningar på psykiatrin. Bättre samarbete mellan psykiatrin, sjukvården, skolhälsovården och socialtjänsten krävs, liksom satsningar på missbruksbehandlingar som har stöd i forskningen. Bris nationella stödlinje för barn behöver ha öppet dygnet runt. Den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa bör återinföras

Sverigedemokraterna

Tillsätt en nationell kommitté som består av representanter från riksdagens samtliga partier! De ska utarbeta en plan för en god, jämlik och långsiktig vård. Satsa på BUP och en stärkt elevhälsa. Mer personal behövs så att barn och unga får tillgång till vård inom rimlig tid. Samarbetet mellan socialtjänst, BUP och förskola/grundskola behöver stärkas. Det behövs krafttag för att förebygga självmord genom t.ex. regionala kriscenter på lokal nivå. Vårdens uppföljning av patienter som varit självmordsbenägna behöver stärkas.

Kristdemokraterna

Skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård hela vägen från mödravårdcentralen till BUP för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa. Inför en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag. Utvärdera skolbaserat suicidpreventionsprogram. Tillsätt en ”haverikommission” när en person har begått självmord. Socialtjänst, skola, polis, sjukvård och civilsamhället ska då tillsammans göra en utredning.

Centerpartiet

Alla regioner ska erbjuda enkel tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi för lindrigare former av psykisk ohälsa. Vi vill se en standardiserad och kvalitetssäkrad psykoterapiutbildning för att fler inom vården ska kunna hjälpa till. Korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin genom att ge pengar till de regioner som kan erbjuda hjälp i tid. Återinför skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder medarbetare! 

Liberalerna

Förebygg ohälsa på bred front genom att rusta primärvården, elevhälsan och första linjens vård för unga och stärka dem alla med mer kompetens just i kampen mot psykisk ohälsa och sjukdom. Fler regioner behöver införa psykiatriambulanser, så att akut psykiskt sjuka möts av vård och stöd istället för av polis. Det behövs en bred nationell strategi för hälsa för att till exempel skapa en trygg bostadsmiljö, skola och rik fritid

Socialdemokraterna

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi för psykisk ohälsa och förebyggande av självmord. Arbete pågår tillsammans med 23 andra myndigheter i samråd med flera andra aktörer. Polismyndigheten har fått i uppdrag att utveckla arbetet med att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa. Väntetiderna inom BUP måste bli kortare och tillgängligheten på landsbygden och i socialt utsatta områden bli bättre.

Miljöpartiet

Satsa på primärvården och öka tillgången till vård för psykisk ohälsa! Det behöver bli möjligt med mer självinläggning och slutenvården behöver bli mycket mer mänsklig. Barn och unga behöver få kunskap om psykisk ohälsa. Inför ämnet psykisk hälsa som en del av undervisningen inom idrott och hälsa i grundskolan. Hela samhället ska vara uppbyggt för att främja psykisk hälsa. Inför en folkhälsolag som tydligt pekar ut vilket ansvar kommunal, regional och nationell nivå har för att stärka folkhälsan!

Vänsterpartiet

Primärvården (där vårdcentralerna ingår) behöver stärkas för att kunna arbeta förebyggande och uppsökande inom grupper och områden med en sämre psykisk hälsa. För att förbättra psykiatrin krävs även kraftfulla satsningar på personalen, relevanta löner och förbättrade arbetstider och arbetsförhållanden. Det behöver utarbetas tydliga nationella riktlinjer för hur ett regionalt arbete mot självmord kan stärkas runt riskgrupper. 

Vad tycker partierna i regionerna?

Region Stockholm

Moderaterna

Vi vill öppna ett samlat sjukhus centralt för barn och ungas psykiska ohälsa. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin måste öka, köerna minska. Öka genomsnittligt antal barn som psykologer inom BUP träffar per dag. Vården för sexuellt våldsutsatta ska stärkas. Kompetensen som finns på Södersjukhusets sverigeunika för våldtagna bör spridas till alla akutmottagningar

Sverigedemokraterna

Förebyggande och tidiga insatser där den regionala barn- och ungdomspsykiatrin övertar driftsansvaret för elevhälsan behövs. En välrustad första linjens psykiatri vid vårdcentraler med ett nära samarbete med specialiserad psykiatrisk vård för att avlasta BUP samt psykiatrin, och verka förebyggande tillsammans med elevhälsan. Vi vill se. samverkansmodell mellan BUP och vuxenpsykiatrin.

Kristdemokraterna

Stötta familjerna! Inför en elevhälsogaranti som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Regionerna ska få ett helhetsansvar för barn- och ungdomshälsovården. Elevhälsan blir regionens ansvar, även om elevhälsan finns ute på skolorna. Korta köerna till barn- och undgomspsykiatrin ytterligare med skärpt vårdgaranti till barn och ungdomspsykiatrin till max 20 dagars väntan (mot idag max 30 dagar).

Liberalerna

Bygg ut första linjens psykiatri på vårdcentralerna.
Förbättra samarbetet mellan första linjens psykiatri, BUP, ungdomsmottagningar och kommunernas socialtjänst samt elevhälsa. Utveckla och förstärk mobila vårdenheter som psykiatriambulanser. Vi vill att fler patienter hjälps direkt till rätt vårdnivå utan att passera akutmottagningen.

Centerpartiet

Vi vill se fler tidiga och förebyggande insatser. Recept på antidepressiva ska alltid åtföljas med samtalsstöd eller psykologkontakt. Vi vill arbeta aktivt med suicidprevention. Det handlar om allt från lättillgängligt stöd vid psykisk ohälsa till fysiska barriärer som att ha höga räcken på broar. För våra äldre behöver vi förebygga ofrivillig ensamhet eftersom det kan rädda liv. Suicid är inte bara en individuell tragedi utan också en förlust för samhället

Socialdemokraterna

Vi föreslår en förstärkning av elevhälsan med psykosocial kompetens och stöd, samt en utredning kring mer stöd på BVC och ungdomsmottagningarna. Mer resurser till vårdcentraler och BUP: Det måste gå snabbare att få vård. I alla kommuner och stadsdelar måste det vara möjligt att få vård på vårdcentralen. Det flesta mottagningarna ligger i innerstaden, men de största behoven finns i förorten och ute i länet

Miljöpartiet

Tredubbla budgeten till 300 miljoner för psykisk ohälsa hos barn och unga på vårdcentralerna. Tack vare MP går vården för psykisk ohälsa nu att få på vårdcentralen. Köerna måste bort från BUP. Vi vill anställa 100 psykologer så att fler unga ska få hjälp samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön för de som jobbar på BUP. Dessutom vill vi höja lönerna. Arbeta medvetet med riskgrupper!

Vänsterpartiet

Genom en kraftfull satsning för att förstärka alla vårdcentraler med psykologer och kuratorer! Vi behöver en hälso- och sjukvård som kan fånga upp personer tidigt, innan det leder till stort lidande och i värsta fall suicid. Psykiatrin behöver byggas ut i socioekonomiskt svaga områden. Vårdgarantin ska gälla även inom psykiatrin. Det ska finnas ett brett och tillgängligt utbud av familjecentraler i regionen,

Region Uppsala

Liberalerna

Ge vårdcentralerna utökat ansvar att arbeta med enklare fall av psykisk ohälsa för både barn, ungdomar och vuxna! Stärk BUP med alltifrån specialistsjuksköterskor till psykologer och kuratorer! Det behövs för att köerna ska kortas. Utveckla samarbetet tillsammans med elevhälsan och socialtjänsten för att i ett tidigare skede identifiera vilka insatser som behövs. Inför en fast vårdkontakt för att hjälpa den som är sjuk.

Centerpartiet

Primärvården måste få bättre förutsättningar och verktyg för att ta emot människor i behov av stöd och hjälp. Bredda och tillför samtidigt specialistkompetens En bättre samverkan mellan region, kommun och socialtjänst behövs. Tillgängligheten behöver bli bättre, t.ex. utökade öppettider på BUP. Vi vill se över möjligheten att ha en telefonlinje öppen dygnet runt för rådgivning med kvalificerad personal för dem som mår psykiskt dåligt och deras anhöriga.

Miljöpartiet 

Genom att erbjuda en väg in till vården så ska barn och unga som mår dåligt inte behöva falla mellan stolarna och köerna ska hållas nere. Fortsatt arbete med att kapa köerna till  barn- och ungdomspsykiatrin behövs. Vi måste också stärka tillgången på specialistpsykiatri i primärvården för att fler ska kunna få tillgång till mer avancerad psykologisk behandling i sin hemkommun.

Vänsterpartiet

Förstärk psykiatrin och primärvårdens psykosociala arbete och öka tillgängligheten!

Öka samverkan mellan regionens arbete i frågan och elevhälsan.

Öka kunskapen bland personal i primärvården, förskolan och skolan och inte minst även familjer. Oroliga föräldrar och barn/unga behöver stöd och bra råd.

Region Västra Götaland

Sverigedemokraterna

Bryt tystnadskulturen hos män! Män är extremt dåliga på att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Synliga hjälpinsatser för att få fler att söka vården.

Motverka mångkultur och bevara svenska värderingar

Satsa på inkluderande verksamheter med offentliga medel.

Kristdemokraterna

Förstärkt skolhälsovård. Förbättrad kompetens inom primärvården för att behandla psykisk ohälsa. Korta köerna till BUP.

Liberalerna

Det behövs utbyggd nära vård där fler kan få hjälp i primärvården. Satsning på elevhälsan. Mer förebyggande arbete.

Centerpartiet

Stärk elevhälsans förebyggande arbete och öka samarbetet med primärvården! Öppna fler ungas psykiska hälsa (UPH)-mottagningar – enheter inom primärvården som är lätta att nå och där både föräldrar, barn och unga kan få stöd men också verktyg/metoder att hantera lättare psykisk ohälsa. Utveckla samverkan med föreningslivet då rörelse och gemenskap bidrar till god hälsa men också till skyddsfaktorer.

Socialdemokraterna

Avsätt mer resurser till förebyggande insatser för att stärka folkhälsa och förebygga ohälsa. Vi vill genomföra en kartläggning över ojämlik vård och hälsa för att kunna rikta insatser mot de grupper och områden som har sämst hälsa och där vården är ojämlik. Vi vill ha tidiga och förebyggande insatser. Familjer ska redan på mödrahälsovården få psykologstöd vid ohälsa. Barn och unga ska tidigt få stöd och behandling när ohälsa upptäcks.

Miljöpartiet

Det behövs bättre samverkan mellan elevhälsan och primärvården. Vi vill stärka missbruks- och beroendevården. Kliniker för beroendeavvänjning ska få ökade ekonomiska resurser. Regionens vårdcentraler har en nyckelroll när Regionens vårdcentraler har en nyckelroll när det kommer till psykisk hälsa, både i att arbeta förebyggande och i samverkan med BVC, förskolor, skolor, ungdomsmottagningar och äldrevården.

Vänsterpartiet

Bättre förutsättningar att samordna insatser för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga! Vården ska anpassas till personens behov inte tvärt om. Bättre personalvillkor för alla yrkeskategorier inom psykiatrin behövs. Idag står vården med många vakanser då personalen inte får rimliga arbetsvillkor. Arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Regionen bör satsa mer på insatser som stärker kunskapen om psykisk ohälsa och ge verktyg att förebygga den.

Region Västerbotten

Moderaterna

Korta köerna till BUP. Stärk ungdomshälsan. Primärvården behöver bättre förutsättningar att ha tid för att arbeta med psykisk ohälsa.

Kristdemokraterna

Utveckla möjligheten för social aktivitet på recept (SAR) som komplement till medicinering! Utveckla HLT (Hälsa, Lärande, Trygghet) – arbetet i alla länets kommuner. Barn 0-16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. Hela elevhälsan ska ha en huvudman för att minimera onödigt slussande mellan olika instanser. Det ska öka tillgängligheten och möjligheten att finnas där för de som verkligen behöver det.

Centerpartiet

Köerna till BUP ska kortas, elevhälsan stärkas och tillgängligheten till ungdomsmottagningarna bli bättre i hela landet. Öka tillgången till stöd för personer som lider av psykisk ohälsa. Det ska bli enklare att få hjälp mot psykisk ohälsa i primärvården med hög och enkel tillgänglighet, och att utbilda fler som kan erbjuda enklare samtalsstöd. Satsa på att utbilda fler som kan erbjuda psykiatrisk hjälp.

Socialdemokraterna

Vi måste satsa på tidiga insatser och på det förebyggande arbetet.

Vi måste se till att vi har en sammanhållen vårdkedja för psykisk ohälsa.

Vi måste öka samverkan mellan kommun, region och civilsamhälle så att ingen faller mellan stolarna.

Miljöpartiet

Alla människor ska ha tillgång till en meningsfull fritid och en god arbetsmiljö. Barn som mår dåligt ska fångas upp i ett mycket tidigt stadium och tas hand om av ett nätverk av aktörer som finns runt barnet – skolan, primärvården och ungdomshälsan. Miljöpartiet i regering har tagit fram nya mått för välfärd. Där vägs livskvalitet, hållbarhet och hälsa in, utöver BNP. Nu vill vi göra de nya måtten styrande i den ekonomiska politiken.

Vänsterpartiet

Tidiga förebyggande insatser mot samhällets orättvisor är viktiga för att minska den ekonomiska utsattheten och riskerna för psykisk ohälsa. En ökad samverkan mellan föreningar, civilsamhälle och hälso- och sjukvården är också viktig. Det måste finnas snabb tillgång till psykosociala team på hälsocentralerna och tillgången till psykolog inom primärvården förbättras. Utveckla samarbetet mellan primärvården och specialistpsykiatrin!

Region Skåne

Kristdemokraterna

Stärk familjen och ge stöd och verktyg i föräldraskapet. Uppmuntra civilsamhälle att vara resursen för våra barn, unga och äldre. Det behövs samhällsgemenskap för minskad ofrivillig ensamhet och för att vi ska må bra. Det är viktigt med stärkt elevhälsa med en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård, ytterligare förstärkning av BUP och mer hänsyn till våra olikheter och särskilda behov i skolan.

Liberalerna

Människor med psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt och ha inflytande över sin egen vård. Möjligheterna till självvald inläggning ska öka, brukarmedverkan ska stärkas. En liberal prioritering är att mer psykiatrisk vård ska kunna flytta hem. Lättanvända e-besök till första linjens psykiatri, samtalsbehandlingar, neurologisk vård och andra specialiteter ger patientmakt och mer jämlik vård över landet.

Centerpartiet

Införa vårdval inom psykiatrin. Oavsett vilken vårdtyp du behöver så ska du som patient alltid kunna välja den bästa vården där den passar dig. Införa psykiatriambulans i hela Skåne. Stärk och utveckla samarbetet mellan psykiatrin, ungdomsmottagningarna och skolans elevhälsa
. Vi behöver få hela kedjan att fungera som hanterar och hjälper barn och unga med psykisk ohälsa.

Socialdemokraterna

Utveckla och fördjupa samverkan mellan regionen och kommunala verksamheter som skola, elevhälsa och socialtjänst, samt civilsamhälle/föreningsliv. Förstärk primärvårdens förmåga att hantera psykisk ohälsa. Det är viktigt att primärvården snabbt kan fånga upp dem som behöver vård, erbjuda effektiva insatser för dem med relativt lindriga besvär och direkt remittera patienterna med allvarligare besvär vidare till rätt instans inom den specialiserade vården

Miljöpartiet

Vi vill genomföra ett psykiatrilyft och tillföra den psykiatriska vården 500 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkningar under nästa mandatperiod. Köerna inom både vuxenpsykiatrin och barn-och ungdomspsykiatrin måste kortas Vi vill att hälso- och sjukvården satsar mer på åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa. Ett ökat fokus på friskfaktorer kan vara ett sätt. Ta hjälp hjälp av den idéburna sektorn och trossamfund!

Vänsterpartiet

Vi vill att hälso- och sjukvården får utökade resurser för att arbeta förebyggande mot både psykisk ohälsa och för att på ett bättre sätt vårda och behandla människor som har psykiska sjukdomar i psykiatrin. Satsa på en stark offentlig hälso- och sjukvård I Skåne ser vi hur privatiseringarna förstärker ojämlikheten i vilken vård som människor har tillgång till. Att öka jämlikheten i samhället är en viktig insats för folkhälsan.

Regionerna om Peer support

2. Är ert parti för Peer support?

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. 

Detta har prövats under flera år i andra länder som USA, Holland och England med stor framgång.

Källa: NSPH.se

Region Stockholm

Moderaterna

Medarbetare med egen erfarenhet skapar trygghet och hopp visar ett projekt som genomförts i Region Stockholm. Att få hjälp av någon som själv har upplevt psykisk ohälsa är till stor hjälp för att återhämta sig och må bättre. Moderaterna har ingen nationellt uttalad policy men är måna om att stärka patientmakten och ta tillvara patienternas individuella erfarenheter.

Sverigedemokraterna

Ja, Peer Support kan vara en förebild för patienter genom att visa på att tillfrisknande och välmående är möjligt och Peer support kan ge stöd åt personal, utbilda och bidra med perspektiv och för att öka förståelsen för patientens olika behov.

Kristdemokraterna

Ja, men det passar kanske olika bra i olika verksamheter. Bra om professionen kan bedöma var det är lämpligt.

Liberalerna

Liberalerna i Region Stockholm har inte tagit ställning till Peer support. Vi vill att vården ska vara evidensbaserad och bygga på beprövad erfarenhet och forskning. Som politiker ska vi inte fatta beslut om hur man väljer att arbeta – det är upp till vården och ansvarig myndighet. I vissa fall kan det vara bra med Peer support, i andra behövs andra typer av samtalsstöd och vägledning.

Centerpartiet

Vi är positiva till att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom vården.

Socialdemokraterna

Vi Socialdemokrater är positiva till Peer Support och vill att Region Stockholm påbörjar ett arbete för att införa detta, så som Västra Götaland och Skåne har gjort.

Miljöpartiet

Ja.

Vänsterpartiet

Ja. Patienterna inom psykiatrin behöver stödjas och stärkas och därför behöver regionen utreda hur Peer Support, där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas för att arbeta som stödpersoner, kan införas i verksamheterna.

Region Uppsala

Liberalerna

Liberalerna är för Peer support. Det är ofta patienterna själva som vet bäst vad de behöver för att må bra.

Centerpartiet

Vi utesluter inte att Peer Support är ett bra alternativ, vi tycker idén och syftet är gott. Samtidigt kräver detta att det går att rekrytera brett, att utbildningen håller hög kvalitet samt att det finns resurser. Allt detta måste säkerställas om Peer support ska bli ett reellt alternativ och inslag i vår regions verksamheter.

Miljöpartiet

Ja. Miljöpartiet vill se en personcentrerad vård där patienten känner sig delaktig i sin vård. Vi ser också att det finns ett stort värde, inom alla vårdområden, att ta vara på den erfarenhet som tidigare patienter har och som kan utgöra stödperson till andra. Det finns många exempel på goda erfarenheter av Peer support.

Vänsterpartiet

Vet inte så mycket om detta men det jag läst ger ett intressant intryck.

Region Västra Götaland

Sverigedemokraterna

Ja, området inom psykisk ohälsa är långt ifrån styrt av fast evidens.

Kristdemokraterna

Ja! Det är dessutom infört i Västra Götalandsregionen.

Centerpartiet

JA!! Patienter inom psykiatrin lyfter fram att tryggheten och förståelsen som så viktiga. Att veta att stödpersonen genomgått något liknande ger även en trygghet och tilltro till behandlingen.

Liberalerna

Vi har inte tagit ställning till just Peer support, men generellt är vi positiva till ökat patientinflytande och att tidigare patienter får möjlighet att bidra till verksamheten.

Socialdemokraterna

Ja. I Västra Götalandsregionen finns Peer Support och har visat goda resultat och det visar att det behövs.

Miljöpartiet

Ja, Miljöpartiet tycker Peer Support är ett väldigt bra arbetssätt som har visat sig har stora framgångar internationellt. Vi har arbetat med detta inom andra somatiska vårdformer och hade gärna sett det även inom psykiatrin.

Vänsterpartiet

Ja, absolut! Vi har bra kontakt med NSPH i Göteborg och följer arbetet med Peer Support. Det är värdefullt för patienter att ha någon som de kan identifiera sig med när de är

Region Västerbotten

Moderaterna

Vi tar inte ställning till olika behandlingsformer.

Kristdemokraterna

Ja! KD är för systemet Peer support. Det är ett viktigt steg i att kunna stärka brukarinflytandet, säkra kvaliteten och möjligheten till stöd dessa patienter behöver, samtidigt som man stärker samarbetet med civilsamhället.. Vi vill även införa ett system med patientstödjare, där en patient med erfarenhet av sjukdomen ger stöd till nya patienter inom övriga sjukdomar.

Centerpartiet

Ja. Vården ska ställa om från sjukhustung verksamhet till att framförallt arbeta utifrån patientens perspektiv. Att utgå från patienten i vårdmötet gör att vården blir bättre anpassad till individens behov. Peer support kan ge patienten trygghet och bättre möjligheter att kommunicera sina behov, vilket bidrar till ett bra vårdmöte.

Socialdemokraterna

Vi är väldigt positiva till Peer Support och vill fortsätta utveckla modellen. Att öka patientinflytandet är väldigt viktigt och Peer support ligger i linje med omställningsarbetet till god och nära vård.

Miljöpartiet

Vi tycker att det är ett bra komplement till övriga insatser. Vi behöver en bredd av insatser för att fånga in en bredd av människor, och det är mycket viktigt att få kontakt med människor som gått igenom liknande upplevelser som en själv. Inte minst för att komma bort från stigmatisering.

Vänsterpartiet

Vi ser positivt på Peer Support och i Västerbotten håller det på att utbildas Peer supporters i samarbete mellan brukarorganisationer – Hjärnkoll – och Region Västerbotten. En viktig

Region Skåne

Kristdemokraterna

Ja, vi har i princip drivit igenom förslag för att denna nya yrkeskategori ännu mer ska implementeras. Vi har också upprättat en IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med NSPH-Skåne som sedan flera år gör ett fantastiskt arbete med bland annat Peer Support. Vi ser det som viktigt och bra att de med egen erfarenhet får vara en resurs för andra.

Liberalerna

Ja

Centerpartiet

Ja

Socialdemokraterna

Ja! Vi ser väldigt positivt på den Peer support-verksamhet som idag bedrivs inom psykiatrin i Skåne och vill gärna utveckla den vidare. Vi ser också potential i att arbeta med Peer support inom andra vårdområden där det finns stöd för det inom forskning och beprövad erfarenhet. Vi har till exempel lämnat in en motion där vi föreslår att Region Skåne ska införa systematiserad Peer support för hivpositiva.

Miljöpartiet

Ja. Att få stöd av en person som förstår vad man går igenom och som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara avgörande för en människas rehabilitering. Miljöpartiet vill att Region Skåne har ännu tätare samarbete med den idéburna sektorn och utvecklar arbetet med mentorer och Peer support i samarbete med relevanta organisationer. Vi vill också lyfta brukarrevisioner som bra sätt att utveckla verksamheterna.

Vänsterpartiet

Ja. Vi är positiva till Peer Support och tycker att det är väldigt viktigt att egenupplevd erfarenhet av sjukdom och tillfrisknande tas tillvara i hälso- och sjukvården. Vi ser gärna att detta sprids så att detta kan komma fler patienter till del.

Regionerna om tandvård

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Region Stockholm

Moderaterna

Regionen ansvarar för tre olika tandvårdsstöd till vuxna: Nödvändig tandvård (N tandvård), Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F tandvård) eller Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling (S tandvård). För Stockholms län omfattas i dagsläget cirka 39 000 patienter. Vuxentandvården från 24 år och uppåt är statlig, så det är egentligen en fråga som ska ställas till rikspolitiken.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Region Stockholm anser att även vuxna ska omfattas av högkostnadsskydd för tandvården. Partigruppen anser att tänder är en del av kroppen samt att dålig tandhälsa kan leda till allvarliga följdsjukdomar.

Kristdemokraterna

KD vill se ett stärkt högkostnadsskydd: 50 procents ersättning för tandvårdskostnader från 1200 kronor per år, istället för dagens 3000 kronor.

Liberalerna

Alla ska ha råd att laga sina tänder. Därför satsar Liberalerna både på förebyggande tandvård och på dem med allra störst behov. Vi vill göra tandvårdens finansiering stegvis lik den övriga hälso- och sjukvården.

Centerpartiet

Inom C tycker vi olika, C i Sthlm Län vill att det ska ingå. I Region Stockholm finns idag tandvårdsstöd för t. ex. de som omfattas av LSS eller har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning där de betalar max 1200 kronor per år. Beslut om vem som får stödet beslutas på kommunnivå.

Socialdemokraterna

Ja. Socialdemokraterna tog ett kongressbeslut om att detta förra året. Detta ska införas på sikt.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. Tandvården ska inte kosta mer än 2 000 kronor under 12 månader. Kostnader över det ska subventioneras fullt ut. Vi vill även att de vanligaste behandlingarna får en nationell taxa som innebär ett tak på vad respektive behandling får kosta oavsett vårdgivare.

Region Uppsala

Liberalerna

Ja. Liberalerna vill gradvis göra tandvårdens finansiering alltmer lik den övriga hälso- och sjukvården. De med allra störst behov måste prioriteras – årsrika ingår där liksom människor med kroniska sjukdomar som går ut över munhälsan. För att stärka riskgruppers munhälsa krävs legitimerad tandvårdskompetens i övrig hälso- och sjukvård som ger råd till patienter i samband med sjukhusinläggning och till personer i samband med diagnos.

Centerpartiet

Vi värnar det högkostnadsskydd som omfattar tandvården idag. I den bästa av världar vill vi gärna se att tandvård omfattas av samma subventioner som övrig hälso- och sjukvård gör. Samtidigt finns det stora strukturella problem i svensk sjukvård som vi måste prioritera först. Vi vill i första hand garantera och stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård.

Miljöpartiet

Ja. Tänderna är en del av kroppen och vi behöver sänka kostnaden för god tandvård så att färre drabbas av den stigmatisering som dålig munhälsa kan innebära. Miljöpartiet vill att tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och därför vara en del av den offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd.

Vänsterpartiet

Ja, det är konstigt att tänderna inte ingår i kroppen. Dessutom påverkar psykofarmaka tänderna, muntorrhet etc och det är stigmatiserande att inte ha gott munstatus. Dessutom blir det ofta för dyrt om man har sjukersättning eller annan sämre försörjning.

Region Västra Götaland

Sverigedemokraterna

– Ja på sikt men svårt att genomföra.

Kristdemokraterna

Det är en kostnadsfråga som bör hanteras av statsmakten.

Liberalerna

Ja, på sikt. Vi vill stegvis göra tandvårdens finansiering mer lik den i övrig hälso- och sjukvården.

Centerpartiet

Nej! Tandvården har ett eget högkostnadsskydd, detta bör däremot ses över med större fokus på personer med stora tandvårdsbehov. Tandvården bör även få ett större hälsofrämjande uppdrag då de träffar sina vårdkunder mer kontinuerligt än någon annan vårdaktör. En resurs med mycket kunskap som bör tas tillvara på ett bättre sätt än idag.

Socialdemokraterna

Ja

Miljöpartiet

Ja, tänderna är en del av kroppen och borde ingå i högkostnadsskyddet. Idag är tänderna en klassfråga i Sverige. Flera studier visar även på hur somatiska sjukdomar kan hänga ihop med dålig tandhälsa. Därför är det viktigt att det inte finns några trösklar för att välja att besöka sin tandläkare.

Vänsterpartiet

Ja, absolut! Tänderna är en del av kroppen. Idag är tandhälsa en klassfråga, den som har råd kan åtgärda sina tänder medan den som tjänar mindre inte har råd. Lidandet är stort och det bidrar också till annan ohälsa.

Region Västerbotten

Moderaterna

Vi har inga sådana förslag då det är en dyr reform och behoven inom hälso- och sjukvården är omfattande.

Kristdemokraterna

KD vill införa ett stärkt högkostnadsskydd inom tandvården– 50 procents ersättning för tandvårdskostnader från 1200 kronor per år, istället för dagens 3000 kronor. Förslaget beräknas ge en offentligfinansiell kostnad på cirka 1,6 miljarder kronor per år. Patienternas andel av tandvårdskostnaderna i det statliga tandvårdsstödet skulle med förslaget sjunka från 63 procent till 56 procent, där de med höga tandvårdskostnader särskilt skulle gynnas.

Centerpartiet

I den bästa av världar där pengar inte är en bristvara ska självklart tandvården subventioneras på samma sätt som sjukvården, men det finns så stora brister och behov inom andra delar av hälso-och sjukvården som vi behöver lösa först. Vi vill i första hand satsa på att stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård.

Socialdemokraterna

Ja. Vi har kongressbeslut i linje med detta. Vi verkar och driver på för att tänderna ska anses vara en del av kroppen som vilken annan, där ett högkostnadsskydd finns som är i nivå med hälso- och sjukvårdens. Vi anser dock att införandet måste göras stegvis. Utvidgningen av den avgiftsfria tandvården till 23 år var ett steg i rätt riktning.

Miljöpartiet

Ja, det ska inte vara en fråga om du har råd eller inte att gå till tandläkaren. Tandhälsan påverkar dessutom övriga kroppen, så tar vi inte hand om våra tänker så kommer övriga vården att belastas senare.

Vänsterpartiet

Ja, Vår målsättning är att tandvården ska vara en del av sjukvårdens högkostnadsskydd eftersom vi anser att tänderna är en del av kroppen. Inkomstskillnaderna i Sverige är stora och klyftorna ökar.  Avgifter och taxor i stället för finansiering via skattemedlen drabbar de som redan har det tuffast. Tandvårdens avgifter får inte vara så höga att de hindrar förebyggande behandling och vård.

Region Skåne

Kristdemokraterna

Det statliga stödet till tandvården ska riktas till att stödja den förebyggande tandvården genom regelbundna besök (tandvårdschecken) och att sänka tandvårdskostnader för de personer med största behoven (högkostnadsskyddet eller särskilt stöd)

Liberalerna

Liberalerna vill stegvis göra tandvårdens finansiering mer lik den i övriga hälso- och sjukvården, genom gradvis ökande subventionsgrad, det vill säga prioritering av de personer som har sämst munhälsa.

Centerpartiet

Ja, Centerpartiet i Skåne har länge drivit frågan om att tandvården också ska ingå i högkostnadsskyddet. För precis som övriga delar av kroppen så är tänderna också en del av kroppen. Det ska därför inte vara en ekonomisk fråga för att ta hand om dina tänder också, utan det ska räknas på samma sätt som övriga delar av din kropp.

Socialdemokraterna

Ja! Munnen är en del av kroppen och Socialdemokraterna i Skåne har länge drivit att tandvården bör omfattas av samma högkostnadsskydd som resten av hälso- och sjukvården. Vi anser att det är ovärdigt ett modernt välfärdsland att människor tvingas avstå från tandvård de egentligen har behov av för att de inte har råd. Dålig tandhälsa går också i stor utsträckning i arv, trots att barn har tillgång till avgiftsfri tandvård.

Miljöpartiet

Ja. Miljöpartiet driver såväl i Region Skåne som nationellt att tandvård ska ingå i samma högkostnadsskydd som övrig sjukvård. Tänderna och munnen är en del av kroppen och det måste bli billigare att gå till tandläkaren eller tandhygienisten. Dålig tandhälsa kan leda till stigmatisering, psykisk ohälsa och utanförskap. Vi vet att de höga priserna för tandvård slår extra hårt mot äldre med låg pension och personer med psykisk ohälsa.

Vänsterpartiet

Ja, tandvården bör omfattas av ett högkostnadsskydd. Det är under all kritik att det i Sverige är så dyrt att ta hand om sina tänder och något som drabbar många grupper väldigt hårt. Vänsterpartiet har lagt flera förslag i riksdagen för att ta steg i riktning mot en bättre prissättning och högkostnadsskydd.

4. Hur säkerställer man en lika vård för alla när det är 12–15 mil till närmaste mottagning för psykiatrisk vård?

Region Västerbotten

Moderaterna

Det är självklart svårt. Fysiskt om det behövs och digitalt när det är möjligt.

Kristdemokraterna

Vi måste säkerställa att patienterna får jämlik vård i hela landet. Staten ska ta större ansvar för sjukvården i sin helhet. För att minska lidande och mängden sjukskrivningar är det viktigt att människor får rätt typ av stöd i rätt tid. Vi måste börja med att stärka primärvårdens första linje psykiatri, för både barn och äldre. Det ska finnas tillgängligt inom alla kommuner. Vi vill även vidareutveckla vårdvalet att gälla fler områden, i första hand BUP men andra kliniker kan också bli aktuell

Centerpartiet

Specialistpsykiatrin i Södra Lappland måste stärkas. Idag ska en sjuksköterska sköta om patienter i tre kommuner, vilket är en skör och ohållbar lösning. Region Västerbotten måste också bli bättre på att använda de digitala lösningar som finns idag. Många vårdmöten kan göras digitalt, för att ge mer resurser och utrymme till de möten som behöver ske fysiskt, oavsett var i länet man bor.

Socialdemokraterna

Genom att bygga ut den nära vården via primärvården i alla länets kommuner. Vi måste även se bygga ut de digitala tjänsterna där det är möjligt.

Miljöpartiet

-Vårt län har både progressiva städer och ett stort område med glesbygd. Det gör Västerbotten till ett speciellt län när det kommer till service på lika villkor. Vi tycker att landsbygden är en förutsättning för vårt län och vårt land, och vi kan därför inte dra ner på områden där befolkningen minskar. Vi måste satsa. Vill vi återbesätta en jourläkare dygnet runt i södra Lappland. Här ska man aldrig känna sig utelämnad. Vi måste bli mycket bättre på att använda oss av digitala möten när det kommer till kommuner med långa avstånd.

Vänsterpartiet

Basen i hälso- och sjukvården är hälsocentralerna och sjukstugorna. De fyller en viktig roll i att fånga upp människor med psykisk ohälsa på ett tidigt stadium. För att kunna ge snabb hjälp ska primärvården ha bred kompetens, arbeta med ett brett uppdrag och utvecklas till att bli en verklig första linjens sjukvård inom psykiatrin. Snabb tillgång till psykosociala team på hälsocentralerna behövs. Tillgången till psykolog inom primärvården måste förbättras. Vi vill även utveckla samarbetet mellan primärvården och specialistpsykiatrin

Läs fullständiga svar här

Se enkäten här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aOywzOAJLEzhoR8Ldhqutw2lHt9En0bafjQBm3tSisk/edit?usp=sharing