Samhälle

Samsjuklighet – tre olika arbetssätt i Uppsala län under hösten 2023

Under hösten kommer Region Uppsala och Hjärnkoll Uppsala län att på tre olika sätt arbeta för att förbättra vården för personer som lever med samsjuklighet. De tre är: Samsjuklighetsprojektet, Psykiatriveckan (tillsammans för psykisk hälsa) och föreningen Hjärnkolls digitala seminarium.

Samsjuklighet innebär att patienten/klienten har flera olika svårigheter/diagnoser. Det kan till exempel handla om att leva med psykisk ohälsa och samtidigt ha ett skadligt bruk av alkohol och droger. Men det kan även handla om att leva med psykisk ohälsa och smärtproblematik eller att ha både psykiska och fysiska (somatiska) svårigheter.

Tidigare kallades detta för ”dubbeldiagnos”. Personer med denna typ av svårigheter behöver ofta insatser från både Kommun och Region. De är många gånger beroende av att samverkan mellan huvudmännen fungerar, vilket det tyvärr inte alltid gör. Därför har det för ett antal år sedan tagits fram ett verktyg som kallas för ”SIP – Samordnad Individuell Plan” för att underlätta arbetet med just samverkan. För mer information om SIP gå gärna in på: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/.

Samsjuklighetsprojektet i Uppsala län

Region Uppsala startade 2021 ett projekt som hade till syfte att förbättra vård och stöd för personer som lever med psykisk ohälsa och ett samtidigt skadligt bruk av alkohol och droger. I projektet ingår, förutom representanter för Region Uppsala, personer från länets 5 kommuner (Tierp, Enköping, Heby, Älvkarleby och Uppsala) samt 3 brukarrepresentanter.

En av projektets viktigaste frågor har varit att försöka förbättra samverkan mellan de olika huvudmännen så att patienter/klienter inte faller mellan stolarna. En annan fråga som har diskuterats mycket är hur man kan förbättra arbetet med ”SIP” (Samordnad Individuell Plan).

Hjärnkolls seminarium om expertkunskap.

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län har sista tisdagen varje månad ett digitalt seminarium om expertkunskap. Det innebär att en ambassadör som har egen erfarenhet berättar sin historia för alla som är intresserade. I oktober kommer föreningen att ha två sådana seminarier. Det ena som hålls den 24 oktober, kommer att ha just samsjuklighet som tema. Två ambassadörer med mycket erfarenhet föreläser då. Det andra seminariet hålls den 31 oktober.

”Tillsammans för Psykisk Hälsa” (Psykiatriveckan)

Varje år i november arrangeras ”Psykiatriveckan” i Uppsala. I år heter den ”Tillsammans för Psykisk Hälsa”. Det är ett samarbete mellan föreningen Hjärnkoll Uppsala län och Region Uppsala. Allt kommer att sändas digitalt och årets tema är: Samsjuklighet. Veckan startar tisdagen den 7 november och avslutas fredagen den 10 november. Det blir föreläsningar av både forskare och personer med egen erfarenhet.

Samsjuklighetsutredningen

På nationell nivå gjordes en utredning om samsjuklighet år 2021. Den särskilde utredaren heter Anders Printz. För mer information gå gärna in på länken: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/01/sou-20235/

Text: Petra Rohrer

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar