Hoppa direkt ner till ett av svaren genom att trycka på beteckningen i tabellen.

Läs huvudartikeln här.

RiksdagStockholmUppsalaVästra GötalandVästerbottenSkåne
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Moderaterna

Carl Friberg, Riksdagskansliet

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Moderaterna vill få på plats en nationell hälsofrämjande strategi. Den nationell strategin bör innehålla: 
  • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
  • Satsningar på psykiatrin.
  • Konkreta åtgärder för bättre samarbete mellan psykiatrin, sjukvården, skolhälsovården och socialtjänsten.  Satsningar på missbruksbehandlingar inom psykiatrin som har stöd i forskningen.
 • Bris driver Sveriges nationella stödlinje för barn och för att de ska kunna möta den ökade efterfrågan på stöd måste den nationella politiken säkerställa att stödlinjerna kan ha öppet dygnet runt. Vi vill även tillsätta en utredning för att ta fram en nationell strategi mot självmord med särskilt fokus på barn och unga, där psykisk ohälsa och suicidprevention ska utgöra viktiga delar.
 • Därutöver vill vi återinföra den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Idag behöver cirka 35 procent av dem som söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänta i mer än 30 dagar för att få en tid. Det är inte acceptabelt. Nu behövs krafttag för att barn och unga som mår dåligt ska få den hjälp de behöver.

Moderaterna Stockholm

Carl Henrik Svenson, Politiskt sakkunnig Moderaterna i Region Stockholm 

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Vi vill öppna ett samlat sjukhus centralt för barn och ungas psykiska ohälsa. Det ska vara lätt att hitta rätt i Stockholmsvården. Särskilt viktigt är detta för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt och kan behöva hjälp med att hitta rätt i vården såväl som att få stöd och hjälp. Här ska kunna erbjudas ett samlat omhändertagande kring våra ungdomar, det kan handla om specialistpsykiatri för barn, Ätstörningsvård såväl som beroendevård, samtalsstöd men också akut omhändertagande. Vi tror att det vore en välkommen och viktig satsning, inte minst då många drabbats hårt också psykiskt med anledning av pandemin med covid-19. 
 • Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin måste öka. Stockholm tillhör bland de bästa regionerna i landet vad gäller tillgänglighet, men Moderaterna är inte nöjda. I genomsnitt träffar en psykolog inom BUP 1,6 barn per dag, i Stockholm ligger snittet på 2,2. Andelen måste öka. Vi ser att för att minska såväl utanförskap, hemmasittare (barn som vägrar gå till skolan) och i värsta fall självmord är det avgörande att fånga upp någon som mår dåligt eller riskerar att hamna i en utsatt situation så tidigt som möjligt. Därför vill vi se till att det blir enklare att hitta rätt i kontakt med psykiatrin och vill att köerna ska minska dvs att tillgängligheten ökar exempelvis genom fler fristående aktörer ges möjlighet att vara med och bidra men också genom att öka genomsnittligt antal barn som psykologer inom BUP träffar per dag.
 • Var femte kvinna och var tjugonde man har någon gång utsatts för allvarligt sexuellt våld. Moderaterna vill förstärka vården för sexuellt våldsutsatta. Den som blivit utsatt för ett sexuellt trauma löper långt mycket högre risk för självmord. Det är viktigt med ett snabbt och bra omhändertagande av den som blivit utsatt och att säkra bevisning. Men det behöver även finnas ett bra omhändertagande och hjälp med bearbetning för den som berättar om sitt trauma långt senare. Därför vill Moderaterna att kompetensen som finns på Södersjukhusets sverigeunika akutmottagning för våldtagna sprids till alla akutmottagningar. Ingen våldtagen kvinna ska behöva sättas i en taxi från ett sjukhus till ett. Förstärka vården för sexuellt våldsutsatta, som lider av PTSD och trauman kopplade till det sexuella övergreppet. Vi behöver en samlad kompetens för sexuellt våldsutsatta, för att fler ska få psykiatrisk hjälp vid trauma och PTSD.  

2. Är ert parti för Peer Support?

Medarbetare med egen erfarenhet skapar trygghet och hopp visar ett projekt som genomförts i Region Stockholm. Att få hjälp av någon som själv har upplevt psykisk ohälsa är till stor hjälp för att återhämta sig och må bättre. Projektet genomfördes av Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm. Moderaterna har ingen nationellt uttalat policy men är måna om att stärka patientmakten och ta tillvara patienternas individuella erfarenheter, det utgör en stor kunskapsbank till utveckling och förbättringar.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Regionen ansvarar för tre olika tandvårdsstöd till vuxna: Nödvändig tandvård (N tandvård), Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F tandvård) eller Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling (S tandvård). För Stockholms län omfattas i dagsläget cirka 39 000 patienter. Vuxentandvården från 24 år och uppåt är statlig, så det är egentligen en fråga som ska ställas till rikspolitiken. 

Moderaterna Västerbotten

Nicklas Sandström, Regionråd

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Korta köerna till BUP
 • Stärka ungdomshälsan
 • Primärvården behöver bättre förutsättningar att ha tid för att arbeta med psykisk ohälsa

2. Är ert parti för Peer Support?

Vi tar inte ställning till olika behandlingsformer. 

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Vi har inga sådana förslag då det är en dyr reform och behoven inom hälso- och sjukvården är omfattande

4. Hur säkerställer man en lika vård för alla när det är 12–15 mil till närmaste mottagning för psykiatrisk vård?

Det är självklart svårt. Fysiskt om det behövs och digitalt när det är möjligt. 

Sverigedemokraterna

Linda Lindberg, Socialpolitisk talesperson Riksdag

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Nationell långsiktig plan för en god och jämlik vård. 

Vi anser att Sverige ska vara framstående i arbetet med att främja psykisk hälsa genom evidensbaserad vård och behandling. För att nå detta vill vi se en väl utarbetad plan där långsiktighet är en avgörande faktor för att uppnå ett gott resultat. Enskilda och kortsiktiga lösningar kommer aldrig kunna möta den problematik som vi står inför. Kopplat till långsiktighet vill vi se en nationell kommitté som består av representanter från  riksdagen samtliga partier så att planen blir förankrad, etablerad och just långsiktig.

 • Satsningar på BUP och en stärkt elevhälsa.

Krisen inom barn och ungdomspsykiatrin drabbar tyvärr många unga. Vi behöver primärt tillföra medel för att stärka bemanningen så att barn och unga som söker vård får tillgång till den inom rimlig tid. Koordineringen mellan socialtjänst, BUP och för/grundskola behöver stärkas och nationella program med inspiration från Danmark behöver tas fram som tydligt beskriver hur en säker , snabb och sammanhängande vård av barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa ska ske. Samtidigt vill vi stärka elevhälsan så att den blir mer tillgänglig och där deras kompetens inom psykisk ohälsa stärks och att delar av BUP:s verksamhet flätas samman med elevhälsa.

 • Satsningar på suicidprevention

Sverigedemokraterna vill se krafttag för att motverka förekomsten av självmord. Den nollvision som antogs 2008 har ingen regering val att göra något åt och det niopunktsprogram som togs fram behöver revideras. Vi behöver säkerställa att patienten får den vård som behövs och vi vill se regionala kriscenter som för en mer lokal och ändamålsenlig hantering. Vidare behöver vi stärka vårdens uppföljning av patienter som varit suicidala, då återfallsrisken är hög.

Sverigedemokraterna Stockholm

Britt-Mari Canhasi, Sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Förebyggande och tidiga insatser där den regionala barn- och ungdomspsykiatrin övertar driftsansvaret för elevhälsan för att tidigt fånga upp signaler och symptom som indikerar psykisk ohälsa. 
 • Att tidigt kunna identifiera begynnande psykisk ohälsa skapar förutsättningar för ett snabbare och bestående tillfrisknande.  
 • En välrustad första linjens psykiatri vid vårdcentraler med ett nära samarbete med specialiserad psykiatrisk vård för att avlasta BUP samt psykiatrin, och verka förebyggande tillsammans med elevhälsan. En samverkansmodell mellan BUP och vuxenpsykiatrin för att tillse att omvårdnadsförloppet efterföljs med bevarad kontinuitet och patienten i fokus. För att stärka vårdövergången bör en vårdkonferens mellan vårdgivarna inom psykiatrin, patient och patientens anhöriga utgöra fundament för vårdmodellen.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja, Peer Support kan vara en förebild för patienter genom att visa på att tillfrisknande och välmående är möjligt och peer support kan ge stöd åt personal, utbilda och bidra med perspektiv och för att öka förståelsen för  patientens olika behov. 

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, tandvård bör ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd eftersom tänder är en del av kroppen och påverkar på flera sätt. Dålig tandhälsa kan leda till allvarliga följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Sverigedemokraterna Västra götaland

Heikki Klaavuniemi-Odelsheim, Regionråd / Gruppledare

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Bryta tystnadskulturen hos män. Män är extremt dåliga på att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Synliga hjälpinsatser för att få fler att söka vården.
 • Motverka mångkultur och bevara svenska värderingar 
 • Satsa på inkluderande verksamheter med offentliga medel

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja, området inom psykisk ohälsa är långt ifrån styrt av fast evidens

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja på sikt, men svårt att genomföra.

Kristdemokraterna

Pia Steensland, Riksdagsledamot

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Stärka den psykiska hälsan bland barn och unga genom att: skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård hela vägen från mödravårdcentralen, BVC, familjecentraler och elevhälsa till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att kunna upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och då ge tidiga och ihållande insatser till stöd för föräldrar och unga. Viktigt också att korta köerna till BUP samt införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag. Vi vill också utvärdera skolbaserat suicidpreventionsprogram som har varit framgångsrika i andra länder.
 • Ökad kunskap och bättre nationell samordning inom det suicidpreventiva arbetet: Den kommande strategin inom psykisk hälsa och suicidprevention måste stärka det myndighetsgemensamma arbetet, omfatta strategier för bedömning av suicidrisk och bättre bemötande av personer i riskgrupp, strategier för suicidpreventiva åtgärder inom bostads- och samhällsplanering samt stärka det civila samhällets organisationer inom området. Vi vill även att det tillsätts en ”haverikommission” när en person har begått självmord. Socialtjänst, skola, polis, sjukvård och civilsamhället ska då tillsammans göra en utredning om vad som hänt och vad som har brustit. Inte för att finna syndabockar utan för att identifiera delar som kan förbättras för att tragedier ska kan utvikas framgent.
 • Ökad kunskap och tillgänglighet inom vård och behandling genom att: öka kunskapen inom primärvården kring identifiering och stöd till personer i riskgrupp, ökad tillgänglighet till vård och behandling vid skadligt bruk och beroendesjukdom inklusive spelberoende, kortare köer till BUP och förbättra övergången till vuxenpsykiatrin, samt verka för att tillgängliggöra psykiatriambulanser över hela landet. Vi vill också se ett nationellt kunskapscentrum för äldrepsykiatri. 

Kristdemokraterna Stockholm

Petra Klippfalk, Regionrådssekreterare

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Stötta familjerna. En trygg familj och uppväxt är avgörande för barn och ungas psykiska hälsa. Vi vill se t.ex. bra familjerådgivning, föräldrautbildningar och en flexibel föräldraförsäkring.
 • Införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Vi vill också att regionerna får ett helhetsansvar för barn- och ungdomshälsovården. Elevhälsan blir regionens ansvar, även om elevhälsan finns ute på skolorna.
 • Korta köerna till barn- och undgomspsykiatrin ytterligare med skärpt vårdgaranti till barn och ungdomspsykiatrin till max 20 dagars väntan (mot idag max 30 dagar). region

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja, men det passar kanske olika bra i olika verksamheter. Bra om professionen kan bedöma var det är lämligt.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

KD vill se ett stärkt högkostnadsskydd: 50 procents ersättning för tandvårdskostnader från 1200 kronor per år, istället för dagens 3000 kronor.

Kristdemokraterna Västra Götaland

Stefan Svensson, Regionrådskandidat

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Förstärkt skolhälsovård
 • Förbättrad kompetens inom primärvården för att behandla psykisk ohälsa
 • Kortare köer till BUP region

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja! Det är dessutom infört i Västra Götalandsregionen.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Det är en kostnadsfråga som bör hanteras av statsmakten

Kristdemokraterna Västerbotten

Hans-Inge Smetana, Gruppledare

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Det finns uppgifter som tyder på att det är vanligare att det sätts in psykofarmaka till en äldre än att vederbörande erbjuds samtal hos en psykolog eller motsvarande. Samtidigt finns evidens som visar att kombinationen av mediciner och samtalsterapi många gånger är det bästa. Utveckla möjligheten för social aktivitet på recept (SAR) som komplement till medicinering.
 • Utveckla HLT (Hälsa, Lärande, Trygghet) – arbetet i alla länets kommuner. Barn 0-16 år (och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, Hälsa Lärande och Trygghet, för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper, HLT team, med representanter från förskola/för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, familjecentral/hälsocentral/sjukstuga, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård (BHV).
 • Det är viktigt att barn och unga får stöd tidigt, innan problemen hunnit växa sig för stora. Utbildning och framtidsplaner riskerar att spolieras av längre tid med psykisk ohälsa, därtill kommer risken för missbruk och andra riskbeteenden. Hela elevhälsan ska ha en huvudman för att minimera onödigt slussande mellan olika instanser. Det ska öka tillgängligheten och möjligheten att finnas där för de som verkligen behöver det.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja! KD är för systemet Peer support. Det är ett viktigt steg i att kunna stärka brukarinflytandet, säkra kvaliteten och möjligheten till stöd dessa patienter behöver, samtidigt som man stärker samarbetet med civilsamhället. Folkhälsoarbetet får inte inskränkas till hälso- och sjukvården utan kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika samhällsaktörer. Vi vill även införa ett system med patientstödjare, där en patient med erfarenhet av sjukdomen ger stöd till nya patienter inom övriga sjukdomar.

Kristdemokraterna vill införa ett stärkt högkostnadsskydd inom tandvården– 50 procents ersättning för tandvårdskostnader från 1200 kronor per år, istället för dagens 3000 kronor. Förslaget beräknas ge en offentligfinansiell kostnad på cirka 1,6 miljarder kronor per år. Patienternas andel av tandvårdskostnaderna i det statliga tandvårdsstödet skulle med förslaget sjunka från 63 procent till 56 procent, där de med höga tandvårdskostnader särskilt skulle gynnas. 

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Vi måste säkerställa att patienterna får jämlik vård i hela landet. Staten ska ta större ansvar för sjukvården i sin helhet. För att minska lidande och mängden sjukskrivningar är det viktigt att människor får rätt typ av stöd i rätt tid. Fortfarande finns dock mycket skam och socialt stigma kopplat till psykisk ohälsa vilket gör att människor avstår från att söka hjälp. Vi måste börja med att stärka primärvårdens första linje psykiatri, för både barn och äldre. Det ska finnas tillgängligt inom alla kommuner. Vi vill även vidareutveckla vårdvalet att gälla fler områden, i första hand BUP men andra kliniker kan också bli aktuella. KD vill öka den ekonomiska kompensationen till stödorganisationer (ex BRIS) och andra föreningar så de kan bedriva sin verksamhet där regionen tyvärr inte räcker till idag. Utöver detta behöver vi arbeta mer förebyggande i frågan, både inom skolan, vården och arbetslivet, både nationellt och lokalt.

Kristdemokraterna Skåne

Per Einarsson, Regionråd och Gruppledare

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Stärka familjen och ge stöd och verktyg i föräldraskapet
 • Uppmuntra civilsamhälle att vara resursen för våra barn, unga och äldre. Det behövs samhällsgemenskap för minskad ofrivillig ensamhet och för att vi ska må bra.
 • Stärkt elevhälsa med en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård, ytterligare förstärkning av BUP och mer hänsyn till våra olikheter och särskilda behov i skolan.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja, vi har drivit igenom förslag för att denna nya yrkeskategori ännu mer ska implementeras. Vi har också upprättat en IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med NSPH-Skåne som sedan flera år gör ett fantastiskt arbete med bland annat Peer Support. Vi ser det som viktigt och bra att de med egen erfarenhet får vara en resurs för andra.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Det statliga stödet till tandvården ska riktas till att stödja den förebyggande tandvården genom regelbundna besök (tandvårdschecken) och att sänka tandvårdskostnader för de personer med största behoven (högkostnadsskyddet eller särskilt stöd)

Liberalerna

Lina Nordquist, Sjukvårdspolitisk talesperson

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Vi vill förebygga ohälsa på bred front, rusta primärvården, elevhälsan och första linjens vård för unga och stärka dem alla med mer kompetens just i kampen mot psykisk ohälsa och sjukdom.
 • Fler regioner behöver införa psykiatriambulanser, så att akut psykiskt sjuka möts av vård och stöd istället för av polis.
 • En bred nationell strategi för hälsa för att till exempel skapa en trygg bostadsmiljö, skola och rik fritid

Liberalerna Stockholm

Lovisa Lanryd, Politisk sakkunnig Liberalerna 

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Bygga ut första linjens psykiatri på vårdcentralerna
 • Förbättra samarbetet mellan första linjens psykiatri, BUP, ungdomsmottagningar och kommunernas socialtjänst samt elevhälsa.
 • Utveckla och förstärk mobila vårdenheter som psykiatriambulanser. Vi vill att fler patienter hjälps direkt till rätt vårdnivå utan att passera akutmottagningen. region

2. Är ert parti för Peer Support?

Liberalerna i Region Stockholm har inte tagit ställning till Peer Support. Liberalerna vill att vården ska vara evidensbaserad och bygga beprövad erfarenhet och forskning. Som politiker ska vi inte fatta beslut om hur man väljer att arbeta – det är upp till vården och ansvarig myndighet. I vissa fall kan det vara bra med peer support, i andra behövs andra typer av samtalsstöd och vägledning.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Alla ska ha råd att laga sina tänder. Därför satsar Liberalerna både på förebyggande tandvård och på dem med allra störst behov. Vi vill göra tandvårdens finansiering stegvis lik den övriga hälso- och sjukvården.

Liberalerna Uppsala

Malin Sjöberg Högrell, Regionråd

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Liberalerna vill ge vårdcentralerna utökat ansvar att arbeta med enklare fall av psykisk ohälsa för både barn, ungdomar och vuxna. En väg in för barn och unga i vården måste stärkas ytterligare, det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården så att man får hjälp i ett tidigt skede innan man utvecklat svår psykisk ohälsa och det ska bli lättare att få utredningar och behandlingar.
 • Liberalerna vill  stärka BUP med alltifrån specialistsjuksköterskor till psykologer och kuratorer. Det behövs för att vi ska kunna säkerställa att fler får hjälp i tid och köerna kortas.
 • Liberalerna vill utveckla samarbetet tillsammans med elevhälsan och socialtjänsten för att i ett tidigare skede identifiera vilka insatser som behövs. Liberalerna vill införa en fast vårdkontakt som kan hjälpa den som är sjuk och dess anhöriga att navigera i vården, vi vill hjälpa till med att undvika att anhöriga blir sjukskrivna.

2. Är ert parti för Peer Support?

Liberalerna är för Peer support. Det är ofta patienterna själva som vet bäst vad de behöver för att må bra.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja. Tandvårdens finansiering behöver moderniseras. Liberalerna vill gradvis göra tandvårdens finansiering alltmer lik den övriga hälso- och sjukvården. De med allra störst behov måste prioriteras – årsrika ingår där och det gör även människor med kroniska sjukdomar kända för att gå ut över vår munhälsa.Att investera i munhälsa kräver också investeringar i tydligt förebyggande åtgärder. För att stärka riskgruppers munhälsa krävs legitimerad tandvårdskompetens i övrig hälso- och sjukvård som ger råd till patienter i samband med sjukhusinläggning och till nydiagnostiserade personer i samband med diagnos.

Liberalerna Västra Götaland

Pär Lundqvist. Regionråd

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Utbyggd nära vård där fler kan få hjälp i primärvården
 • Satsning på elevhälsan
 • Mer förebyggande arbete region

2. Är ert parti för Peer Support?

Vi har inte tagit ställning till just Peer Support, men generellt är vi positiva till ökat patientinflytande och att tidigare patienter får möjlighet att bidra till verksamheten.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, på sikt.  Vi vill göra tandvårdens finansiering ska stegvis bli mer lik den i övrig hälso- och sjukvården.

Liberalerna Skåne

Fredrik Sjögren, Ordförande Region Skånes Folkhälsoberedning, 1:a på Liberalerna Malmös regionvalsedel

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Människor med psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt, och de ska ha inflytande över sin egen vård. Möjligheterna till självvald inläggning ska öka, brukarmedverkan ska stärkas och den som är i akut kris ska i första hand omhändertas av vården, inte av polisen. Så kallade psykiatriambulanser ska införas i hela landet. Det ska inte finnas några patientavgifter i tvångsvården.
 • Skolhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska få större möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Den som behöver ännu mer stöd ska inte behöva vänta. Köerna till den specialiserade barn-  och ungdomspsykiatrin måste kortas, ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar.
 • En liberal prioritering är att mer psykiatrisk vård ska kunna flytta hem. Lättanvända e-besök till första linjens psykiatri, samtalsbehandlingar, neurologisk vård och andra specialiteter ger patientmakt och mer jämlik vård över landet. Samtidigt ska mobila vårdenheter som psykiatriambulanser finnas tillgängliga i hela landet. Vi vill att fler patienter hjälps direkt till rätt vårdnivå utan att passera akutmottagningen. region

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Liberalerna vill stegvis göra tandvårdens finansiering mer lik den i övriga hälso- och sjukvården, genom gradvis ökande subventionsgrad, det vill säga prioritering av de personer som har sämst munhälsa.

Centerpartiet

Valredaktionen Valredaktionen

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Att alla regioner ska erbjuda enkel tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi! När människor mår dåligt är det viktigt med snabb hjälp. Vi vill därför att alla regioner ska erbjuda kognitiv beteendeterapi via internet till en stor del av de personer som drabbats av lindrigare former av psykisk ohälsa. För att ytterligare öka tillgången på snabb hjälp vill vi se en standardiserad och kvalitetssäkrad psykoterapiutbildning för att fler inom vården ska kunna hjälpa till. Alla människor behöver inte alltid träffa en specialist, utan kan bli hjälpta av enklare samtalsterapi.
 • Korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin! Allt fler barn och unga mår dåligt. Vi vill korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin, genom att ge pengar till de regioner som kan erbjuda hjälp i tid. Samtidigt vill vi göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. Vi tycker att elevhälsan ska byggas ut med fler kompetenser och även vara tillgänglig digitalt som ett komplement till den fysiska närvaron i skolan. Tillgängligheten till ungdomsmottagningarna måste bli bättre i hela landet. Inte minst på landsbygden är samarbete med digitala vårdgivare en del av lösningen. Det finns lyckade exempel från Jämtland Härjedalen och Halland på att fler får rätt hjälp i tid genom digitala möten i första linjen. Vi vill satsa 100 miljoner kronor årligen på liknande samverkansformer och arbetssätt för att på kort sikt täcka det växande behovet av stöd för psykisk ohälsa hos barn och unga. Samtidigt behöver vi fortsätta bygga ut primärvården och utbilda fler psykologer, läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens.
 • Återinföra skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder medarbetare! De bästa arbetsplatserna agerar förebyggande genom att ge medarbetare tillräcklig återhämtning. De ingriper tidigt med stöd och erbjuder en anpassad återgång till arbete. Dagens stöd till företagen som vill göra rätt är för smalt och kostnaderna för höga. Skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare måste återinföras och rehabiliteringsstödet utvidgas. Vi vill också göra sjukskrivningen mer flexibel så fler kan återgå till arbete på prov utan att förlora sin sjukpenning.

Centerpartiet Stockholm

Christine Lorne, sjukvårdspolitisk talesperson

Region Stockholm

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Vi vill se fler tidiga och förebyggande insatser. Hos barn med misstänkt NPF ska skolan, elevhälsan, vårdcentralen och BUP samverka för att snabbt få till en utredning och tillsammans hitta lämpligt stöd för barnet. Köerna till BUP måste arbetas bort så att alla kan få den hjälp de behöver i tid.
 • Vi vill att ett recept på antidepressiva alltid ska åtföljas med samtalsstöd eller psykologkontakt. Förskrivningen av antidepressiva har ökat i Sverige de senaste åren och idag är det mer än 10% av befolkningen som behandlas med medicin. Det är bra att vården tar psykisk ohälsa på allvar och har blivit bättre på att behandla det, men endast medicinering räcker sällan.
 • Vi vill arbeta aktivt med suicidprevention. Det handlar om allt från lättillgängligt stöd vid psykisk ohälsa till fysiska barriärer som att ha höga räcken på broar. För våra äldre behöver vi förebygga ofrivillig ensamhet eftersom det kan rädda liv. Suicid är ett stort problem och är inte bara en individuell tragedi utan också en förlust för samhället och måste därför tas på allvar.

2. Är ert parti för Peer Support?

Vi är positiva till att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom vården.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?Inom C tycker vi olika, C i Sthlm Län vill att det ska ingå. I Region Stockholm finns idag tandvårdsstöd för t ex. de som omfattas av LSS eller har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning där de betalar max 1200 kronor per år. Beslut om vem som får stödet beslutas på kommunnivå.

Centerpartiet Uppsala

Viktor Botvidsson, Politisk sekreterare

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Primärvården, dit många människor väljer att söka sig till i första hand, måste få bättre förutsättningar och verktyg för att ta emot människor i behov av stöd och hjälp. En ökad psykisk ohälsa i kombination med en ansträngd psykiatri innebär att även människor med svårare former av psykisk ohälsa skickas tillbaka till primärvården och våra primärvårdspsykologer. Detta trots behovet av specialistvård och stöd från personal med specialkompetens. Sammantaget skapar detta en ohållbar situation för både personal och patienter på primärvårdsnivå, vilket i sin tur understryker behovet av att bredda och tillföra mer specialistkompetens (gärna i samverkan med psykiatrin) och fler kollegor på primärvårdsnivå, samtidigt som psykiatrin måste förbättras genom investeringar i arbetsmiljö, personal och minskad administration. 
 • En bättre samverkan mellan region, kommun och socialtjänst. När människor med psykisk ohälsa söker hjälp och stöd inom ramen för de regionfinansierade verksamheterna har den psykisk ohälsan i många fall redan bitit sig fast och utvecklats åt fel håll. Att motverka psykisk ohälsa är inget som enbart går att lösa från sjukvårdens sida. Tvärtom måste hela samhället ta ansvar och hantera den ökade psykiska ohälsan i linje med det stora samhällsproblem det faktiskt är. Därför ser vi också ett behov av att utveckla tätare samverkan mellan kommuner, region och socialtjänst för att snabbare kunna motverka, fånga upp och slussa vidare människor i behov av stöd och hjälp. Exempelvis kan en utbyggd elevhälsa i kombination med en större samverkan med regionen öppna upp för samarbeten och utbyten av värdefull kompetens som kan vara till stöd för barn och unga samt personal, samtidigt som socialtjänsten fyller en viktig funktion när det gäller att identifiera och agera i de fall där psykisk ohälsa är en risk alternativt ett faktum. Vi vill också se att region och kommuner arbetar fram ett gemensamt arbetssätt för att motverka suicid.
 • Möta behovet av ökad tillgänglighet. Utöver förbättringar i psykiatrin och primärvården vill vi se åtgärder som skapar flexibla lösningar som för stöd och hjälp närmre människor oavsett var i länet man bor. Här vill vi bland annat se över öppettiderna för BUP och Barn- och ungdomshälsan (hjälp och stöd på primärvårdsnivå i Region Uppsala) så att besök kan ske utanför skoltid i högre grad, undersöka möjligheten att införa mobila ungdomsmottagningsteam, avsätta resurser till psykiatriambulans, möjliggöra fler digitala stödsamtal samt se över möjligheten att ha en telefonlinje öppen dygnet runt för rådgivning med kvalificerad personal tillägnad dem som mår psykiskt dåligt och deras anhöriga. Vi måste också skapa mycket bättre sätt att hantera övergången från BUP till vuxenpsykiatrin, särskilt när det gäller hänsyn till den enskildes behov.

2. Är ert parti för Peer Support?

Vi utesluter inte att Peer Support är ett bra alternativ, vi tycker idén och syftet är gott. Samtidigt kräver detta att det går att rekrytera brett, att utbildningen håller hög kvalitet samt att det finns resurser. Allt detta måste säkerställas om Peer Support ska bli ett reellt alternativ och inslag i vår regions verksamheter. 

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Vi värnar det högkostnadsskydd som omfattar tandvården idag. I den bästa av världar vill vi gärna se att tandvård omfattas av samma subventioner som övrig hälso- och sjukvård gör. Samtidigt finns det stora strukturella problem i svensk sjukvård som vi måste prioritera först. Vi vill i första hand garantera och stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård.

Centerpartiet Västra Götaland

Cecilia Andersson, Regionfullmäktigeledamot VGR

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Stärka elevhälsans förebyggande arbete och öka samarbetet med primärvården. Vilket bland annat kan handla om att ge barn och unga verktyg och metoder för att hantera sina tankar. ACT är en sådan metod som används av några ungdomsmottagningar ute på skolor och som är mycket uppskattad.
 • Öppna fler ungas psykiska hälsa (UPH)-mottagningar – enheter inom primärvården som är lätta att nå och där både föräldrar, barn och unga kan få stöd men också verktyg/metoder att hantera lättare psykisk ohälsa.
 • Utveckla samverkan med föreningslivet då rörelse och gemenskap bidrar till god hälsa men också till skyddsfaktorer.

2. Är ert parti för Peer Support?

JA!! Patienter inom psykiatrin lyfter fram att tryggheten och förståelsen som så viktiga. Att veta att stödpersonen genomgått något liknande ger även en trygghet och tilltro till behandlingen.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Nej! Tandvården har ett eget högkostnadsskydd, detta bör däremot ses över med större fokus på de personer med stora tandvårdsbehov. Tandvården bör även få ett större hälsofrämjande uppdrag då de träffar sina vårdkunder mer kontinuerligt än någon annan vårdaktör. En resurs med mycket kunskap som bör tas tillvara på ett bättre sätt än idag.

Centerpartiet Västerbotten

Desiree Coulton, Politisk sekreterare

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Köerna till BUP ska kortas, elevhälsan stärkas och tillgängligheten till ungdomsmottagningarna bli bättre i hela landet.
 • Öka tillgången till stöd för personer som lider av psykisk ohälsa. Det ska bli enklare att få hjälp mot psykisk ohälsa i primärvården med hög och enkel tillgänglighet, och att utbilda fler som kan erbjuda enklare samtalsstöd.
 • Satsa på att utbilda fler som kan erbjuda psykiatrisk hjälp.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja. Vården ska ställa om från sjukhustung verksamhet till att framförallt arbeta utifrån patientens perspektiv. Att utgå från patienten i vårdmötet gör att vården blir bättre anpassad till individens behov. Peer Support kan ge patienten trygghet och bättre möjligheter att kommunicera sina behov, vilket bidrar till ett bra vårdmöte.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

I den bästa av världar där pengar inte är en bristvara ska självklart tandvården subventioneras på samma sätt som sjukvården, men det finns så stora brister och behov inom andra delar av hälso-och sjukvården som vi behöver lösa först. Vi vill i första hand satsa på att stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård.

4. Hur säkerställer man en lika vård för alla när det är 12–15 mil till närmaste mottagning för psykiatrisk vård?

2Specialistpsykiatrin i Södra Lappland måste stärkas. Idag ska en sjuksköterska sköta om patienter i tre kommuner, vilket är en skör och ohållbar lösning. Region Västerbotten måste också bli bättre på att använda de digitala lösningar som finns idag. Många vårdmöten kan göras digitalt, för att ge mer resurser och utrymme till de möten som behöver ske fysiskt, oavsett var i länet man bor.

Centerpartiet Skåne

Politisk sekreterare (C), Region Skåne

Linus Hannedahl

linus.hannedahl@centerpartiet.se

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Införa vårdval inom psykiatrin. Oavsett vilken vårdtyp du behöver så ska du som patient alltid kunna välja den bästa vården där den passar dig. För oss i Centerpartiet är det viktigare med kvalitet på den vård du får än vilken driftsform den har. Vi är också övertygade om att ett vårdval kommer öka såväl tillgängligheten som kvaliteten på vården som erbjuds skåningar i behov av vård för psykisk ohälsa.
 • Införa psykiatriambulans i hela Skåne. Centerpartiet har varit drivande för att införa psykiatriambulans i Skåne. Den har nu varit på försök i sydvästra Skåne och visat sig vara otroligt värdefull. Därför utökas den nu till även nordvästra Skåne. Men från Centerpartiet ser vi att den måste finnas i hela regionen.
 • Stärkt och utvecklat samarbete mellan psykiatrin, ungdomsmottagningarna och skolans elevhälsa Vi behöver få hela kedjan att fungera som hanterar och hjälper barn och unga med psykisk ohälsa. Därför behöver vi använda hela samhällets resurser till hjälp, oavsett om det är kommun eller region som står för finansieringen. Samarbetet mellan regionens funktioner och skolornas elevhälsa är otroligt viktigt att såväl stärka som att utveckla – för att ge rätt hjälp i rätt tid.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, Centerpartiet i Skåne har länge drivit frågan om att tandvården också ska ingå i högkostnadsskyddet. För precis som övriga delar av kroppen så är tänderna också en del av kroppen. Det ska därför inte vara en ekonomisk fråga för att ta hand om dina tänder också, utan det ska räknas på samma sätt som övriga delar av din kropp. Skåne

Socialdemokraterna

Ann-Christin Ahlberg, Riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Att främja psykisk hälsa, stärka psykiatrin och minska antalet suicid är högt prioriterade frågor för regeringen. På fem år har de statliga medlen för att stärka den psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen mer än fördubblats, från ca 1 miljard kronor 2016 till drygt 2 miljarder kronor 2021. Vi Socialdemokrater vill att det ska finnas en nationell strategi för psykisk ohälsa och suicidprevention. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram underlag till en sådan. Arbete pågår tillsammans med 23 andra myndigheter i samråd med flera andra aktörer.
 • Polismyndigheten har fått i uppdrag att utveckla arbetet med att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa i ärenden om brott i nära relationer. Särskild vikt ska läggas på bemötande av de brottsutsatta. Polisen behöver utveckla sina samverkansformer och riskbedömningar med hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
 • Socialdemokraterna vill att väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin bli kortare och tillgängligheten på landsbygden och i socialt utsatta områden bli bättre. En stärkt samverkan mellan kommuner och regioner och ett utvecklat arbete med suicidprevention är viktiga delar i detta arbete.

Socialdemokraterna Stockholm

Talla Alkurdi, regionråd i opposition, hälso- och sjukvård

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Sänkta trösklar för barn och unga med psykisk ohälsa: Vi föreslår en förstärkning av elevhälsan med psykosocial kompetens och stöd, samt en utredning kring mer stöd på BVC och ungdomsmottagningarna. Vi vill även se en mer jämlik geografisk spridning av första linjens psykiatri, detta skulle kunna ske genom vårt förslag på etableringsstrategi.
 • Mer resurser till vårdcentraler och BUP: Det måste gå snabbare att få vård. Det måste gå att få vård redan på vårdcentralen och BUP köerna måste kortas genom mer personal.  Idag är arbetsmiljön alldeles för dålig inom BUP vilket gör att personalen slutar. Det räcker nu. Vi måste ta tillbaka kontrollen och satsa på personalen för att korta köerna. Vi vill se en skarp plan för hur vi ska behålla och locka ny personal till BUP
 • I alla kommuner och stadsdelar måste det vara möjligt att få vård på vårdcentralen. Genom Moderaternas marknadslösningar för vården är denna vård oerhört ojämlik. Och nu vill de dessutom stänga flera BUP-mottagningar, bland annat i Botkyrka. Det flesta mottagningarna ligger i innerstaden, men de största behoven finns i förorten och ute i länet. Det är djupt orättvist. Vården ska inte vara en marknad. Vi måste ta tillbaka kontrollen över sjukvården och bygga ut den jämlikt över hela länet.

2. Är ert parti för Peer Support?

Vi Socialdemokrater är positiva till Peer Support och vill att Region Stockholm påbörjar ett arbete för att införa detta, så som VGR och Skåne har gjort. 

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja. Socialdemokraterna tog ett kongressbeslut om att detta förra året. Detta ska införas på sikt.

Socialdemokraterna Västra götaland

Janette Olsson, Regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Vi vill sätta av mer resurser till förebyggande insatser för att stärka folkhälsa och förebygga ohälsa.
 • Vi vill genomföra en kartläggning över ojämlik vård och hälsa för att kunna rikta insatser mot de grupper och områden som har sämst hälsa och där vården är ojämlik.
 • Vi vill ha tidiga och förebyggande insatser. Familjer ska redan på mödrahälsovården få psykologstöd vid ohälsa. Barn och unga ska tidigt få stöd och behandling när ohälsa upptäcks. 

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja. I Västra Götalandsregionen finns Peer Support och har visat goda resultat och det visar att det behövs.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja

Socialdemokraterna Västerbotten

Anna-Lena Danielsson, Hälso och sjukvårdsnämndens ordförande, 

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Vi måste satsa på tidiga insatser och på det förebyggande arbetet.
 • Vi måste se till att vi har en sammanhållen vårdkedja för psykisk ohälsa.
 • Vi måste öka samverkan mellan kommun, region och civilsamhälle så att ingen faller mellan stolarna.

2. Är ert parti för Peer Support?

Vi är väldigt positiva till Peer Support och vill fortsätta utveckla modellen. Att öka patientinflytandet är väldigt viktigt och Peer support ligger i linje med omställningsarbetet till god och nära vård.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja. Vi har kongressbeslut i linje med detta. Vi verkar och driver på för att tänderna ska anses vara en del av kroppen som vilken annan, där ett högkostnadsskydd finns som är i nivå med hälso- och sjukvårdens. Vi anser dock att införandet måste göras stegvis. Utvidgningen av den avgiftsfria tandvården till 23 år var ett steg i rätt riktning. 

4. Hur säkerställer man en lika vård för alla när det är 12–15 mil till närmaste mottagning för psykiatrisk vård?

Genom att bygga ut den nära vården via primärvården i alla länets kommuner. Vi måste även se bygga ut de digitala tjänsterna där det är möjligt.

Socialdemokraterna Skåne

Maria Wharton Stjärnskog, Gruppledare i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Utveckla och fördjupa samverkan mellan regionen och kommunala verksamheter som skola, elevhälsa och socialtjänst, samt civilsamhälle/föreningsliv. Jag begränsar mig här till åtgärder som ligger inom Region Skånes ansvarsområde, eftersom det är i egenskap av regional företrädare jag svarar, men vi socialdemokrater är övertygade om att det kommer att krävas insatser på bred front från hela samhället för att bryta trenden med ökande psykisk ohälsa i samhället. Tidiga och förebyggande insatser kan förhindra att människor mår så dåligt att de behöver söka vård, vilket framför allt minskar lidandet för den enskilde, men också innebär att vårdens resurser kan fokuseras på att hjälpa dem med störst behov. Särskilt viktiga aktörer är kommunala verksamheter som skola, elevhälsa och socialtjänst, men också civilsamhället/föreningslivet har en väldigt viktig roll att spela. Därför är det av avgörande betydelse att alla dessa aktörer samverkar med varandra och med de regionala verksamheterna – och det är något som vi vill satsa på att utveckla ytterligare.
 • Förstärk primärvårdens förmåga att hantera psykisk ohälsa. När människor väl behöver vård för att hantera sin psykiska ohälsa är det viktigt att primärvården kan fånga upp dem snabbt, erbjuda effektiva insatser för dem med relativt lindriga besvär och direkt remittera patienterna med allvarligare besvär vidare till rätt instans inom den specialiserade vården. Här finns det flera regionala verksamheter som har en viktig roll att spela: vårdcentraler, Första linjen, ungdomsmottagningar, MVC och BVC. Vi vill tillföra mer resurser till dem alla och särskilt förstärka vårdcentralernas kompetens inom psykisk ohälsa, till exempel genom att förbättra tillgången till psykolog och kurator. En god digital tillgänglighet inom dessa verksamheter är också viktigt, i synnerhet för ungdomar som ofta föredrar att först söka hjälp för psykisk ohälsa digitalt.
 • Balans mellan krav och resurser inom psykiatrin. Inflödet av nya patienter till den specialiserade psykiatrin, och i synnerhet barn- och ungdomspsykiatrin, har länge ökat betydligt mer än vad man har haft möjlighet att utöka verksamheten för att möta, i synnerhet eftersom resurserna man haft till sitt förfogande inte ökat i samma utsträckning. Det har lett till att många får vänta för länge på vård och i värsta fall riskerar att bli ännu sjukare under tiden. En stor del av lösningen på detta problem är att fånga upp människor som mår dåligt tidigare (i enlighet med svaren ovan), inte minst barn och unga, men det kommer också att behövas mer resurser till psykiatrin, och framför allt BUP, både för att anställa fler och för att förbättra arbetsvillkoren så att fler vill arbeta i verksamheterna, så att de får rimliga förutsättningar att möta de behov som finns.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja! Vi ser väldigt positivt på den peer support-verksamhet som idag bedrivs inom psykiatrin i Skåne och vill gärna utveckla den vidare. Vi ser också potential i att arbeta med peer support inom andra vårdområden där det finns stöd för det inom forskning och beprövad erfarenhet. Vi har till exempel lämnat in en motion där vi föreslår att Region Skåne ska införa systematiserad peer support för hivpositiva i samverkan med lämpliga patientföreningar, då denna metod visat sig leda till en lång rad positiva och hälsofrämjande effekter för målgruppen, inte minst när det gäller psykisk hälsa. Tyvärr röstades förslaget ner av det borgerliga styret och Sverigedemokraterna i regionfullmäktige den 5 april i år.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja! Munnen är en del av kroppen och Socialdemokraterna i Skåne har länge drivit att tandvården bör omfattas av samma högkostnadsskydd som resten av hälso- och sjukvården. Vi anser att det är ovärdigt ett modernt välfärdsland att människor tvingas avstå från tandvård de egentligen har behov av för att de inte har råd. Dålig tandhälsa går också i stor utsträckning i arv, trots att barn har tillgång till avgiftsfri tandvård. Karies är upp till dubbelt så vanligt hos barn och unga vars föräldrar har dålig tandhälsa, och barnen med sämst tandhälsa har halkat efter ännu mer det senaste decenniet. Den utvecklingen måste vändas. Dessutom vet vi att dålig tandhälsa inte bara orsakar problem i munnen, utan har samband med flera andra sjukdomar, i synnerhet diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det om något visar att det är orimligt att behandla tandhälsan som skild från resten av kroppen. I väntan på en nationell tandvårdsreform har Socialdemokraterna protesterat mot de drastiska höjningarna av Folktandvårdens avgifter som det borgerliga styret genomfört i Skåne de senaste åren och vi driver att priserna ska sänkas ner till den statliga

referensprislistans nivåer.

Miljöpartiet

Åsa Lindhagen, Talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 1. Vi vill satsa på primärvården och öka tillgången till vård för psykisk ohälsa. Det ska gå snabbt och lätt att få hjälp och vara lika självklart att kunna vända sig till vårdcentralen vid psykisk ohälsa som vid fysisk. Miljöpartiet vill göra en stor statlig satsning på 40 miljarder årligen som ska gå till fler medarbetare och bättre löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. Även psykiatrin behöver ett lyft. Miljöpartiet vill se större fokus på den enskildes egen bedömning av hur hen mår och vad hen behöver. Det behöver till exempel bli möjligt med mer självinläggning och slutenvården behöver bli mycket mer mänsklig. Stödlinjer ska finnas och även bra digitalt stöd för de som vill. Vi vill också se mer av peer support och personliga ombud. 
 2. Barn och unga behöver få kunskap om psykisk ohälsa. Miljöpartiet vill att ämnet psykisk hälsa ska införas som en del av undervisningen inom idrott och hälsa i grundskolan. Barn och unga måste få verktyg att hantera svåra situationer som uppstår i livet och de ska veta vart de kan vända sig om de själva eller någon kompis mår dåligt. Inget barn eller ungdom ska behöva tveka om att det finns hjälp att få. Vi vill också stärka både elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för att barn och unga snabbt ska kunna få det stöd de behöver.
 3. Därutöver behöver vi skapa ett samhälle där människor inte mår dåligt. Miljöpartiet vill att hela samhället ska vara uppbyggt för att främja psykisk hälsa. Vi vill se ett samhälle där vi har mer tid för varandra och behöver varandra. Ett grönt folkhem, med kortare arbetstid och levande närsamhällen där man träffar människor i vardagen på ett naturligt sätt. Vi vill också införa en folkhälsolag som tydligt pekar ut vilket ansvar kommunal, regional och nationell nivå har för att stärka folkhälsan. Därutöver måste vi se till att barn får växa upp under trygga förutsättningar så att vi lägger en grund för god psykisk hälsa. Barn ska inte behöva vara oroliga för att föräldrar inte mår bra och skolan måste fungera så att varje elev får det stöd hen behöver.

Miljöpartiet Stockholm

Tobias Östberg, Pressekreterare

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Tredubbla budgeten för psykisk ohälsa hos barn och unga på vårdcentralerna Tack vare Miljöpartiet går vården för psykisk ohälsa nu att få på vårdcentralen. Det är viktigt eftersom fler med lätt till måttlig psykisk ohälsa behöver få hjälp snabbt. Nu vill vi ta nästa steg och tredubbla budgeten till 300 miljoner för att säkra kvalitet och kompetens.
 • Köfri BUP. Köerna måste bort från BUP. Vi vill anställa 100 psykologer så att fler unga ska få hjälp samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön för de som jobbar på BUP. Dessutom vill vi höja lönerna. Vårt mål är att barn och ungdomar som behöver specialistpsykiatri ska få det första besöket inom sju dagar och få påbörja behandling inom 30 dagar. Vi har tillfört mycket resurser till barn- och ungdomspsykiatrin, men vården för psykisk ohälsa har varit eftersatt under en lång tid så det behövs mer. 
 • Arbeta medvetet med riskgrupper. Vården för psykisk ohälsa måste nå fram till de som behöver den mest. Psykisk ohälsa kan, tillsammans med andra problem, vara en bidragande orsak till att människor hamnar i utanförskap som till exempel arbetslöshet, missbruk eller kriminalitet. Vården ska arbeta uppsökande, förebyggande och långsiktigt för att de som behöver vård mest också ska få den. Vi behöver också öka föreningsbidragen för föreningar som arbetar med att främja psykisk hälsa

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja

Miljöpartiet Uppsala

Hans Wennberg, Regionråd

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Fortsätta bygga ut Barn- och ungdomshälsan, där barn och unga kan söka hjälp i ett första steg på primärvårdsnivå. Genom att erbjuda en väg in till vården så ska barn och unga som mår dåligt inte behöva falla mellan stolarna och köerna ska hållas nere. Tidigare var resurserna utspridda och det var ibland oklart var ansvaret låg.
 • Fortsätta kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Behovet av specialiserad personal inom BUP är stort och det är angeläget att öka tillgängligheten till vården för de barn och föräldrar som är i behov av den.
 • Vi måste också stärka tillgången på specialistpsykiatri i primärvården för att fler ska kunna få tillgång till mer avancerad psykologisk behandling i sin hemkommun. Denna resurs ska finnas på de vårdcentrum som ska skapas runt om i länet de närmaste åren.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja. Miljöpartiet vill se en personcentrerad vård där patienten känner sig delaktig i sin vård. Vi ser också att det finns ett stort värde, inom alla vårdområden, att ta vara på den erfarenhet som tidigare patienter har och som kan utgöra stödperson till andra. Det finns många exempel på goda erfarenheter av peer-support.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja. Tänderna är en del av kroppen och vi behöver sänka kostnaden för god tandvård så att färre drabbas av den stigmatisering som dålig munhälsa kan innebära. Miljöpartiet vill att tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och därför vara en del av den offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd.

Miljöpartiet Västra götaland

Madeleine Jonsson, Hälso- och sjukvårdsgruppledare i Västra Götalandsregionen

1. Hur vill vill parti motverka psykisk ohälsa?

 • Bättre samverkan mellan elevhälsan och primärvården. Det är en nyckel för att vi ska kunna fånga upp barn- och unga tidigt och arbeta förebyggande. 
 • Miljöpartiet vill stärka missbruks- och beroendevården. Det gäller alla former av missbruk, som till exempel narkotika-, alkohol-, läkemedels- och spelmissbruk. Tidiga insatser är av största vikt vid all form av missbruk. De skadereducerande åtgärderna för missbrukare måste stärkas och kliniker för beroendeavvänjning ska få ökade ekonomiska resurser.
 • Regionens vårdcentraler har en nyckelroll när det kommer till psykisk hälsa, både i att arbeta förebyggande och i samverkan med BVC, förskolor, skolor, ungdomsmottagningar och äldrevården.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja, Miljöpartiet tycker Peer Support är ett väldigt bra arbetssätt som har visat sig har stora framgångar internationellt. Vi har arbetar med detta inom andra somatiska vårdformer och hade gärna sett det även inom psykiatrin.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, tänderna är en del av kroppen och borde ingå i högkostnadsskyddet. Idag är tänderna en klassfråga i Sverige. Flera studier visar även på hur somatiska sjukdomar kan hänga ihop med dålig tandhälsa. Därför är det viktigt att det inte finns några trösklar för att välja att besöka sin tandläkare.

Miljöpartiet Västerbotten

Emma Lindqvist, Regionråd

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Alla människor ska ha tillgång till en meningsfull fritid och en god arbetsmiljö. Vi vill att människor ska arbeta mindre och röra sig mer, samt ha tillgång till kultur och idrott.
 • Barn som mår dåligt ska fångas upp i ett mycket tidigt stadium och tas hand om av ett nätverk av aktörer som finns runt barnet. Skolan, primärvården och ungdomshälsan. På så sätt minskar vi risken för att få barn och unga med långvariga problem och en barn- och ungdomspsykiatri i fortsatt kris.
 • Miljöpartiet i regering har tagit fram nya mått för välfärd. Där vägs livskvalitet, hållbarhet och hälsa in, utöver BNP. Nu vill vi göra de nya måtten styrande i den ekonomiska politiken.

2. Är ert parti för Peer Support?

Vi tycker att det är ett bra kompliment till övriga insatser. Vi behöver en bredd av insatser för att fånga in en bredd av människor, och det är mycket viktigt att få kontakt med människor som gått igenom liknande upplevelser som en själv. Inte minst för att komma bort från stigmatisering. 

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, det ska inte vara en fråga om du har råd eller inte att gå till tandläkaren. Tandhälsan påverkar dessutom övriga kroppen, så tar vi inte hand om våra tänker så kommer övriga vården att belastas senare. 

4. Hur säkerställer man en lika vård för alla när det är 12–15 mil till närmaste mottagning för psykiatrisk vård?

Vårt län har både progressiva städer och ett stort område med glesbygd. Det gör Västerbotten till ett speciellt län när det kommer till service på lika villkor. Vi tycker att landsbygden är en förutsättning för vårt län och vårt land, och vi kan därför inte dra ner på områden där befolkningen minskar. Vi måste satsa. 

Vill vi återbesätta en jourläkare dygnet runt i södra Lappland. Här ska man aldrig känna sig utelämnad. 

Vi måste bli mycket bättre på att använda oss av digitala möten när det kommer till kommuner med långa avstånd till akutsjukvården. 

Vi måste utbilda vår personal i högre utsträckning i de här frågorna på alla våra sjukstugor

Miljöpartiet Skåne

Mätta Ivarsson, Gruppledare för MP i Region Skåne

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Psykisk hälsa är en av Miljöpartiets viktigaste frågor. Vi vill genomföra ett psykiatrilyft och tillföra den psykiatriska vården 500 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkningar under nästa mandatperiod. Köerna inom både vuxenpsykiatrin och barn-och ungdomspsykiatrin måste kortas. Vårdköerna består till stor del på brist på personal. Region Skåne behöver bli en attraktiv arbetsgivare. Med en ökad finansiering kan vi skapa en bättre arbetsmiljö och rekrytera fler medarbetare. 
 • Satsa mer på förebyggande vård. Vi vill att hälso- och sjukvården satsar mer på åtgärder för att förebygga att psykisk ohälsa uppstår. Ett ökat fokus på friskfaktorer kan förhindra att människor blir så pass sjuka att de måste sjukskriva sig. I det här arbetet är det viktigt att Region Skåne tar hjälp av den idéburna sektorn och trossamfund. Existentiell hälsa, att bryta ensamhet, att skapa bättre balans mellan olika delar av livet, fysisk aktivitet och att känna sig delaktig är exempel på nyckelfaktorer som kan bidra till en bättre psykisk hälsa hos både unga och äldre.
 • Minst en psykolog på varje vårdcentral. Runt en tredjedel av alla besök på landets vårdcentraler rör någon form av psykisk ohälsa, men den statistiken avspeglar sig inte i bemanningen. I Skåne har vårdcentralerna  primärvårdsansvaret för psykisk ohälsa, alltså lindrig och medelsvår psykisk ohälsa, Trots det så saknar många vårdcentraler i Skåne en anställd psykolog, och det är stora geografiska skillnader mellan olika delar av regionen. Flera vårdcentraler har varken psykolog, psykoterapeaut, kurator eller psykiatrisjuksköterska.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja. Att få stöd av en person som förstår vad man går igenom och som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara avgörande för en människas rehabilitering. Miljöpartiet vill att Region Skåne har ännu tätare samarbete med den idéburna sektorn och utvecklar arbetet med mentorer och peer support i samarbete med relevanta organisationer. Vi vill också lyfta brukarrevisioner som bra sätt att utveckla verksamheterna. 

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja. Miljöpartiet driver såväl i Region Skåne som nationellt att tandvård ska ingå i samma högkostnadsskydd som övrig sjukvård. Tänderna och munnen är en del av kroppen och det måste bli billigare att gå till tandläkaren eller tandhygienisten. Dålig tandhälsa kan leda till stigmatisering, psykisk ohälsa och utanförskap. Vi vet att de höga priserna för tandvård slår extra hårt mot äldre med låg pension och personer med psykisk ohälsa som ofta har både sämre tänder och sämre ekonomi. Vi ser därför en  jämlik tandvård där plånbok inte är avgörande för tand- och munhälsan som en oerhört viktig och prioriterad reform för en mer jämlik sjukvård och Miljöpartiet vill att detta blir verklighet redan under nästa mandatperiod, inte bara visionärt i framtiden.

Vänsterpartiet

Nils Brodin, Politisk sekreterare

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Primärvården behöver stärkas för att kunna arbeta förebyggande och uppsökande inom grupper och områden med en sämre psykisk hälsa. Samhället behöver med gemensamma kraftansträngningar bryta stigmat kring psykisk ohälsa och erbjuda befolkningen lättillgängliga och förebyggande insatser för att främja en god hälsa. Primärvårdens roll är avgörande för att detta ska kunna förverkligas. Sammantaget kräver detta en resursförstärkning av primärvården och en medveten strategi för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten inom primärvårdens ansvarsområden rörande psykisk hälsa.
 • För att förbättra psykiatrin krävs även kraftfulla satsningar på personalen. Det handlar om att kunna erbjuda relevanta löner i förhållande till utbildning och ansvar samt förbättrade villkor gällande arbetstid och arbetsförhållanden. Exempelvis behöver BUP fler psykologer och läkare. Att säkra personalförsörjningen är således en grundläggande viktig och angelägen fråga. Vänsterpartiet vill se en utformning av en kompetensförsörjningsplan för personal inom psykiatrin.
 • Samhällets insatser för att förebygga suicid behöver stärkas avsevärt. Allt från första linjens vård, elevhälsan och den specialiserade psykiatrin samt socialtjänst och andra delar av samhället behöver ökad information och redskap för att effektivt förebygga suicid. Det behöver utarbetas tydliga nationella riktlinjer för hur ett regionalt arbete mot självmord kan stärkas runt riskgrupper. En gedigen analys av hur suicid ser olika ut mellan grupper är nödvändig för att de förebyggande insatserna på adekvat sätt ska kunna sättas in. För att veta hur arbetet med suicidprevention verkligen fortskrider behöver också nollvisionen gällande självmord följas upp nationellt.

Vänsterpartiet Stockholm

Sandra Nielsen, Politiskt Sekreterare, hälso-och sjukvårdsfrågor

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Genom en kraftfull satsning för att förstärka alla vårdcentraler med psykologer och kuratorer. För att säkerställa att viktiga samarbeten med bland annat elevhälsan inte försvåras vill Vänsterpartiet att BUP drivs i egen regi. Verksamheterna behöver mer resurser så att alla barn och unga som mår dåligt ska få snabb och effektiv hjälp. En satsning på ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatriska insatser kan innehålla mobila enheter, lotsfunktioner för familjer med barn som har Neuropsykiatriska diagnoser (NPF) och uppsökande arbete. Inga barn ska behöva köa till utredningar och behandling.
 • Psykisk ohälsa är ett av de största samhällsproblemen och unga kvinnor är särskilt utsatta. Vi behöver en hälso- och sjukvård som kan fånga upp personer tidigt, innan det leder till stort lidande och i värsta fall suicid. Psykiatrin behöver byggas ut i socioekonomiskt svaga områden. Vårdgarantin ska gälla även inom psykiatrin. 
 • Det ska finnas ett brett och tillgängligt utbud av familjecentraler i regionen, som samlar barnavårdscentral, barnfysioterapi, mödravård, socialtjänst, öppna förskolan, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och första linjens psykiatri för barn. Vårt mål är att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun eller stadsdel i regionen.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja. Patienterna inom psykiatrin behöver stödjas och stärkas och därför behöver regionen utreda hur PEER support, där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas för att arbeta som stödpersoner, kan införas i verksamheterna.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Vänsterpartiet vill införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. Tandvården ska inte kosta mer än 2 000 kronor under 12 månader. Kostnader över det ska subventioneras fullt ut. Vi vill även att de vanligaste behandlingarna får en nationell taxa som innebär ett tak på vad respektive behandling får kosta oavsett vårdgivare.

Vänsterpartiet Uppsala

Birgitta Mogård, Ledamot av vårdstyrelsen och ledamot i arbetsutskottet

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Förstärka psykiatrin och primärvårdens psykosociala arbete och öka tillgängligheten
 • Öka samverkan mellan regionens arbete i frågan och elevhälsan
 • Öka kunskapen bland personal i primärvården, förskolan och skolan och inte minst även familjer. Oroliga föräldrar och barn/unga behöver stöd och bra råd.

2. Är ert parti för Peer Support?

Vet inte så mycket om detta men det jag läst ger ett intressant intryck

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, det är konstigt att tänderna inte ingår i kroppen. Dessutom påverkar psykofarmaka tänderna, muntorrhet etc och det är stigmatiserande att inte ha gott munstatus. Dessutom blir det ofta för dyrt om man har sjukersättning eller annan sämre försörjning.

Vänsterpartiet Västra götaland

Carina Örgård, Oppostionsråd, Västra Götalandsregionen

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Bättre förutsättningar att samordna insatser för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Vi vill att vården ska anpassas till personens behov inte tvärt om. Idag krävs att personen själv, eller hens anhöriga, agerar spindeln i nätet. Psykisk ohälsa innebär redan en belastning på nätverket och att dessutom behöva kriga för att få det stöd och de insatser en har rätt till samt få de olika aktörerna att samverka är orimligt att lägga på nätverket. För det krävs ökad samverkan mellan region, kommun, statliga myndigheter och civilsamhället genom tex gemensamma mottagningar. Vi vill se mottagningar där teamarbetet är centralt och där insatserna skräddarsys efter målgrupp och patient.
 • Bättre personalvillkor för alla yrkeskategorier inom psykiatrin. Idag står vården med många vakanser eftersom personalen inte får rimliga arbetsvillkor. Det gör att människor med psykisk ohälsa f varken får vård i tid eller i den omfattning de skulle behöva. Läkare, sjuksköterskor och psykologer inom psykiatrin har halkat efter lönemässigt jämfört med samma yrkeskategorier inom primärvård och kommun. Övriga personalgrupper så som skötare, arbetsterapeuter, dietister, talpedagoger, fysioterapeuter och kuratorer ser sina tjänster dras in pga besparingar. Vi vill tvärt om stärka dessa viktiga perspektiv i det psykiatriska arbetet. Det gör vi genom att fördela mer resurser till patientnära arbetet inom specialistpsykiatrin.
 • Arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Regionen borde satsa mer på generella insatser som stärker kunskapen om psykisk ohälsa och ge verktyg att förebygga den. Det kan göras genom mer resurser och ökad kunskap i första linjen för psykisk ohälsa. Första linjen utgörs främst av vårdcentralerna men också av de förstärkta vårdcentralerna vi har i VGR (sk. UPH, uppdrag psykisk hälsa), ungdomsmottagningar, familjecentraler, MUX (mottagning för unga vuxna)i hela regionen.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja, absolut! Vi har bra kontakt med NSPHiG och följer arbetet med peer support. Det är värdefullt för patienter att ha någon som de kan identifiera sig med när de är inskrivna men det är också värdefullt för personalen att öka sin förståelse för patientens perspektiv. Detta bidrar peer support med. 

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, absolut! Tänderna är en del av kroppen. Idag är tandhälsa en klassfråga, den som har råd kan åtgärda sina tänder medan den som tjänar mindre inte har råd. Lidandet är stort och det bidrar också till annan ohälsa.

Vänsterpartiet Västra Götaland

Carina Örgård, regionråd Västra Götaland, gruppledare Vänsterpartiet Västra Götaland

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Bättre förutsättningar att samordna insatser för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Vi vill att vården ska anpassas till personens behov inte tvärt om. Idag krävs att personen själv, eller hens anhöriga, agerar spindeln i nätet. Psykisk ohälsa innebär redan en belastning på nätverket och att dessutom behöva kriga för att få det stöd och de insatser en har rätt till samt få de olika aktörerna att samverka är orimligt att lägga på nätverket. För det krävs ökad samverkan mellan region, kommun, statliga myndigheter och civilsamhället genom tex gemensamma mottagningar. Vi vill se mottagningar där teamarbetet är centralt och där insatserna skräddarsys efter målgrupp och patient.
 • Bättre personalvillkor för alla yrkeskategorier inom psykiatrin. Idag står vården med många vakanser eftersom personalen inte får rimliga arbetsvillkor. Det gör att människor med psykisk ohälsa f varken får vård i tid eller i den omfattning de skulle behöva. Läkare, sjuksköterskor och psykologer inom psykiatrin har halkat efter lönemässigt jämfört med samma yrkeskategorier inom primärvård och kommun. Övriga personalgrupper så som skötare, arbetsterapeuter, dietister, talpedagoger, fysioterapeuter och kuratorer ser sina tjänster dras in pga besparingar. Vi vill tvärt om stärka dessa viktiga perspektiv i det psykiatriska arbetet. Det gör vi genom att fördela mer resurser till patientnära arbetet inom specialistpsykiatrin.
 • Arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Regionen borde satsa mer på generella insatser som stärker kunskapen om psykisk ohälsa och ge verktyg att förebygga den. Det kan göras genom mer resurser och ökad kunskap i första linjen för psykisk ohälsa. Första linjen utgörs främst av vårdcentralerna men också av de förstärkta vårdcentralerna vi har i VGR (sk. UPH, uppdrag psykisk hälsa), ungdomsmottagningar, familjecentraler, MUX (mottagning för unga vuxna)i hela regionen.

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja, absolut! Vi har bra kontakt med NSPHiG och följer arbetet med peer support. Det är värdefullt för patienter att ha någon som de kan identifiera sig med när de är inskrivna men det är också värdefullt för personalen att öka sin förståelse för patientens perspektiv. Detta bidrar peer support med.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, absolut! Tänderna är en del av kroppen. Idag är tandhälsa en klassfråga, den som har råd kan åtgärda sina tänder medan den som tjänar mindre inte har råd. Lidandet är stort och det bidrar också till annan ohälsa.

Vänsterpartiet Skåne

Sara Svensson, regionråd i opposition

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Stärk resurserna till hälso- och sjukvårdens verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa och sjukdom. Vänsterpartiet vill att hälso- och sjukvården får utökade resurser för att arbeta förebyggande mot både psykisk ohälsa och för att på ett bättre sätt vårda och behandla människor som har psykiska sjukdomar i psykiatrin. Idag är väntetiderna långa till psykiatrin både för barn och vuxna. 

Det är också viktigt att primärvården får utökade resurser så att man kan arbeta förebyggande och sätta in åtgärder i tid för alla efter behov. Här är samarbetet med civilsamhället en viktig del för att nå ut och engagera så många som möjligt så tidigt som möjligt.

 • Satsa på en stark offentlig hälso- och sjukvård

I Skåne ser vi hur privatiseringarna förstärker ojämlikheten i vilken vård som människor har tillgång till. De privata vårdvalen som finns, etablerar sig framförallt i de stora städerna medan människor som bor på andra håll har mycket sämre tillgång till vård för psykisk ohälsa och sjukdom. Så kan vi inte ha det. Därför vill Vänsterpartiet stärka den offentliga vården och göra upp med privatiseringarna. Alla har rätt till vård efter behov, oavsett vem man är och var man bor. En jämlik tillgång efter behov av insatser mot psykisk ohälsa och sjukdomar är oerhört viktigt.

 •  Öka jämlikheten och stärk välfärden 

När ojämlikheten växer och välfärdens resurser blir för skrala mår folk sämre. Att öka jämlikheten i samhället är en viktig insats för folkhälsan. Idag är det många människor som står utanför arbetsmarknaden, arbetar med osäkra villkor eller med för hög stress, stängs ute från fritidsaktiviteter, oroas över bristen på bostäder och lever med en enorm stress på grund av ekonomiska faktorer som faktiskt politiken kan göra något åt. Det är viktigt att politiken tar ansvar och gör stora satsningar på att öka jämlikheten i Sverige. Det skulle öka den psykiska hälsan i landet. Forskning visar att människor överlag mår sämre i samhällen där ojämlikheten är stor. 

2. Är ert parti för Peer Support?

Ja. Vi är positiva till Peer Support och tycker att det är väldigt viktigt att egenupplevd erfarenhet av sjukdom och tillfrisknande tas tillvara i hälso- och sjukvården. Vi ser gärna att detta sprids så att detta kan komma fler patienter till del.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, tandvården bör omfattas av ett högkostnadsskydd. Det är under all kritik att det i Sverige är så dyrt att ta hand om sina tänder och något som drabbar många grupper väldigt hårt. Vänsterpartiet har lagt flera förslag i riksdagen för att ta steg i riktning mot en bättre prissättning och högkostnadsskydd.

Vänsterpartiet Västerbotten

Jonas Karlberg, Regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

1. Hur vill ditt parti motverka psykisk ohälsa?

 • Tidiga förebyggande insatser och åtgärder. Två viktiga faktorer för en god psykisk hälsa är ekonomi och sysselsättning. Människor som drabbas av psykisk ohälsa riskerar att få sämre ekonomi och människor med sämre ekonomi riskerar i högre grad att drabbas av psykisk ohälsa. De drabbade löper dessutom större risk att drabbas av somatisk ohälsa. Och människor som lever i ekonomisk utsatthet drabbas allra hårdast. Det är därför viktigt med tidiga förebyggande insatser och åtgärder mot samhällets orättvisor för att minska den ekonomiska utsattheten och på så vis även minska riskerna för psykisk ohälsa.
 • Ökad samverkan. För många människor spelar föreningslivet en jätteviktig roll för det psykiska välbefinnandet. Känslan av att ha en meningsfull tillvaro hänger tätt samman med god psykisk hälsa och att vara engagerad i en förening skapar ett socialt sammanhang och en samhörighet, vilket fungerar som skydd mot psykisk ohälsa. Vi menar att ökad samverkan mellan föreningar, civilsamhälle och hälso- och sjukvården spelar en viktig roll för att öka det psykiska välbefinnandet och minska den psykiska ohälsan. Den som drabbas av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ska vara trygg i att det finns hjälp och stöd att få.
 • Utveckla primärvården. Hälsocentralerna fyller en viktig roll i att fånga upp människor med psykisk ohälsa på ett tidigt stadium. För att ge bästa möjliga vård till de som drabbas måste primärvården utvecklas till att bli en verklig första linjens sjukvård inom psykiatrin för att kunna ge snabb hjälp. Det måste finnas snabb tillgång till psykosociala team på hälsocentralerna och tillgången till psykolog inom primärvården måste förbättras. Vi vill även utveckla samarbetet mellan primärvården och specialistpsykiatrin. 

2. Är ert parti för Peer Support?

Vi ser positivt på Peer Support och i Västerbotten håller det på att utbildas Peer Supporters i samarbete mellan brukarorganisationer – Hjärnkoll – och Region Västerbotten. En viktig del för att förebygga psykisk ohälsa, stödja dem som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar är att främja brukarinflytande på alla nivåer samt att öka patienters och brukares delaktighet.

3. Bör tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ja, det bör den. Inkomstskillnaderna i Sverige är stora och klyftorna ökar. Avgifter och taxor i stället för finansiering via skattemedlen drabbar de som redan har det tuffast. Skillnaderna mellan olika grupper när det gäller klass och ålder ökar och många avstår fortfarande från att gå till tandläkaren för att det kostar för mycket. Tandvårdens avgifter får inte vara så höga att de hindrar förebyggande behandling och vård. Vår målsättning är därför att tandvården ska vara en del av sjukvårdens högkostnadsskydd eftersom vi anser att tänderna är en del av kroppen.

Basen i hälso- och sjukvården är hälsocentralerna och sjukstugorna. De fyller en viktig roll i att fånga upp människor med psykisk ohälsa på ett tidigt stadium. För att kunna ge snabb hjälp ska primärvården ha bred kompetens, arbeta med ett brett uppdrag och utvecklas till att bli en verklig första linjens sjukvård inom psykiatrin. Vi vill att det ska finnas snabb tillgång till psykosociala team på hälsocentralerna och tillgången till psykolog inom primärvården måste förbättras. Vi vill även utveckla samarbetet mellan primärvården och specialistpsykiatrin. På landsbygden har sjukstugorna dessutom ett särskilt viktigt uppdrag för att kunna erbjuda jämlik vård i hela länet.

Storleken på plånboken ska inte avgöra om en människa som lider av psykisk ohälsa ska kunna få samtalsbehandling av psykolog eller psykoterapeut. Vi vill att samtalsterapi ska erbjudas behovsbaserat och jämlikt. Ökad tillgång till samtalsbehandling kan förebygga allvarligare psykisk ohälsa och sjukskrivning och bidrar till mer jämlik vård. 

4. Hur säkerställer man en lika vård för alla när det är 12–15 mil till närmaste mottagning för psykiatrisk vård?

Region Västerbotten har en lång erfarenhet av att arbeta med distansteknik i hälso- och sjukvård. Tekniken ska användas för att minska behovet av resor när det är lämpligt. När resor behöver göras är det viktigt, när det är möjligt, att planera in besöken och om möjligt samordna så att resandet inte blir ett större hinder och ingrepp i vardagen än nödvändigt.