Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Sveriges riksdag

Vänsterpartiets logotyp
Ditt namn:
Karin Rågsjö

Parti: Vänsterpartiet

Funktion i partiet: Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Vänsterpartiet har bidragit till att skapa en offentlig debatt kring psykisk ohälsa och det är en del i att bryta tabut. Dessutom har vi motionerat om ökat arbete med självmordsprevention och ökad kompetens kring detta. Psykisk ohälsa är dessvärre väldigt vanligt idag och det kan drabba vem som helst, precis som andra sjukdomar.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja. Vänsterpartiet har varit med och drivit igenom en satsning på ungas psykiska hälsa som gett möjlighet till initiativ som självinläggningsprojekt inom psykiatrin och gett ungdomsmottagningarna möjlighet att ha generösare öppettider. Tack vare Vänsterpartiet får nu kommunerna också 10 miljarder extra från och med 2017. Vi är dock medvetna om att det kommer behöva göras mer.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Alla ska kunna känna ekonomisk trygghet. När man blir sjuk har vi system som säkrar att vi fortfarande får en inkomst att leva på, och det är en viktig del av den svenska modellen. Nu har Vänsterpartiet sett till att inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs. Det innebär ökad ekonomisk trygghet och att vi kan lita mer på sjukförsäkringen.


4. Tycker ni inom ditt parti att en basinkomst för alla svenska medborgare är ett bra sätt för att underlätta för personer med psykisk ohälsa och låg inkomst?

Nej. Vänsterpartiet vill inte införa basinkomst/medborgarlön utan tror snarare på ett system med trygga och förutsägbara socialförsäkringssystem i form av sjukförsäkring mm.


5.
Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Ja. Vänsterpartiet är absolut av uppfattningen av tänderna är en del av kroppen och alla ska ha råd att ha fungerande tänder, inte bara de som kan betala dyra behandlingar. Tänder bör på sikt ingå i sjukvården. Idag har tandhälsan blivit en klassmarkör. Vänsterpartiet har ihop med regeringen genomfört flera reformer för att förbättra tandhälsan. Många unga vuxna slutar att besöka tandvården i förebyggande syfte när de inte längre har tillgång till avgiftsfri tandvård efter 19 år. Tack vare Vänsterpartiet kommer åldersgränsen för fri tandvård att höjas stegvis till 23 år 2019.


6. Bör psykisk ohälsa införas som ämne på skolschemat?

Nej. För Vänsterpartiet är det mer prioriterat att satsa på att få en bättre elevhälsa. Vi vill t.ex. införa nyckeltal kring hur omfattande den bör vara på varje skola.


7.
Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Nej. Vänsterpartiet vill inte detaljstyra folkbildningen utan de ska själva forma sin verksamhet utifrån behov och efterfrågan.


8. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Nej. Vänsterpartiet menar att det är självklart att alla människor ska få ett gott bemötande oavsett eventuella sjukdomar eller tillstånd. Däremot har vi inte någon ambition för att skapa en handlingsplan. Vi tror att vårt enträgna arbete för att förbättra levnadsvillkoren för den stora grupp människor som lider av psykisk ohälsa kommer göra skillnad i dessa människors liv. Att diskriminera någon på grund av sexuell läggning m.m. är olagligt och ska så förbli.