Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Sveriges riksdag

Sverigedemokraternas logotyp
Ditt namn:
Ludvig Grufman

Parti: Sverigedemokraterna

Funktion i partiet: Pressassistent

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Här anser vi att skolan spelar en stor roll. Det är oerhört viktigt att barn och unga fångas upp på ett tidigt stadium. BVC, förskola och skola är viktiga instanser som tidigt kan upptäcka signaler från unga som mår dåligt. Finns hjälp redan tidigt och som en viktig del i samhället kommer tabun att minska. Statliga myndigheter, landsting och kommuner måste vara ett föredöme och bättre erbjuda både praktikplatser och anställningar för personer med psykisk ohälsa.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja. Man måste få snabb hjälp. Vi anser att väntetiden för barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska vara maximalt 14 dagar. Vi anser också att det ska vara ett standardiserat vårdförlopp för psykiatrisk ohälsa hos barn – och ungdomar.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. I senaste förslaget från regeringen ”Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning” skrev vi från Sverigedemokraterna en följdmotion där vi bland annat föreslog att även rena hjälpbehov ska kunna inkluderas i ersättningen och vi anser inte som regeringen att den delen ska tas bort. Att hjälpbehov ska kunna inkluderas menar vi kan vara särskilt viktigt för personer med psykisk ohälsa då det kan vara oklart vilket annat stöd denna gupp kan få särskilt i kommuner som saknar personliga ombud.


4. Tycker ni inom ditt parti att en basinkomst för alla svenska medborgare är ett bra sätt för att underlätta för personer med psykisk ohälsa och låg inkomst?

Nej. Basinkomst för alla svenska medborgare är inget vi har föreslagit men vi vill värna ett väl utbyggt och fungerande välfärdssamhälle där ingen inklusive personer med psykisk ohälsa ska behöva ramla mellan stolarna eller på annat sätt bli särskilt utsatt.


5.
Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Ja. Vi tittar just nu på frågan och diskuterar det inom partiet. På sikt är vår ambition att det ska ingå i högkostnadsskyddet.


6. Bör psykisk ohälsa införas som ämne på skolschemat?

Nej. Vi anser att det inte lämpar sig som skolämne. Det är bättre att lärarna och annan skolpersonal är utbildade i psykisk ohälsa och hur de skall hantera problemen.


7.
Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Vet inte. Vi anser att det är viktigt att de med psykisk ohälsa kommer ut i det sociala livet, om det så är att arbetsträna eller gå kurser och utbilda sig. Vi tittar gärna närmare på frågan men har inte satt av resurser för just detta.


8. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Nej. Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.