Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Region Uppsala

Miljöpartiets logotyp
Ditt namn:
Malena Ranch

Parti: Miljöpartiet

Funktion i partiet: Regionråd och ordförande i Vårdstyrelsen

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Det är en uppgift för oss alla att bryta upplevelsen av tabu kring att prata om psykisk ohälsa. Precis som vi alla kan drabbas av fysiska sjukdomar kan vi alla drabbas av psykiska sjukdomar. Precis som vi kan arbeta förebyggande och med tidiga insatser för att minska risken för fysisk sjukdom, kan vi också arbeta med förebyggande åtgärder och tidiga insatser för att minska risken för psykisk ohälsa.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja. Det är viktigt att minska köerna till psykiatrin både genom mer resurser till psykiatrin och genom tidiga insatser i primärvården. Vårdcentralerna ska erbjuda behandling till patienter med lindrig och måttlig psykisk ohälsa.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Alla har rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Samhällets skyddsnät måste förbättras så att ingen faller igenom. Miljöpartiet vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla. För att undvika att individer bollas runt mellan olika myndigheter ska trygghetssystemet skötas av en myndighet. Arbetslöshetsförsäkringen är en avvägning mellan inkomsttrygghet och drivkrafter för arbete. Den som tvingas oroa sig för att kunna betala hyran har svårt att samtidigt fokusera på att söka nytt jobb eller bli frisk. Miljöpartiet vill införa en arbetslöshetsförsäkring som garanterar en grundläggande ekonomisk trygghet samtidigt som den underlättar omställningen till en ny sysselsättning. Arbetslöshetsförsäkring måste bli enklare att förutse, omfatta fler typer av arbetslivssituationer och ha bättre ekonomiska villkor.


4. Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Ja. Tänderna är en del av kroppen och bör på sikt införas i ordinarie ersättningssystem. Så länge de inte är det ska vården utformas utifrån att de som har störst behov ska ges bäst förutsättningar för en god tandhälsa.
Information om abonnemangstandvården ska förbättras. Skillnaderna i tandhälsa ska minska genom förebyggande insatser i socioekonomiskt utsatta områden.


5. Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer.
Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja. Arbetet med träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning eller beroendeproblematik ska finnas kvar och vidareutvecklas. Det är viktigt både med strukturerad sysselsättning och kravfria mötesplatser dit det går att komma och bara vara och träffa andra människor. Träffpunkterna bör finnas i närheten av där människor bor för att minska tröskeln för dem som vill delta i verksamheten. Det är viktigt att värna om kontinuitet och kvalitetsutveckling med starkt brukarinflytande vid de kommunala träffpunkterna.


6. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Ja. Miljöpartiet vill öka stödet till föreningsliv och studieförbund. För varje krona som Sverige satsar på föreningsliv, folkbildning och idrott får samhället massor tillbaka. Föreningslivet skapar trygghet och hjälper individer att utvecklas och hitta gemenskap. Det är mycket positivt om föreningsliv och studieförbund bidrar till träffar och kurser som bidrar till att stärka individer med psykisk ohälsa men också för alla individer att lära sig mer om psykisk hälsa. Det är en fråga som vi alla behöver arbeta med från samhällets sida och kunskap behövs för hur vi kan vara bra medmänniskor, stödja vänner och anhöriga som mår dåligt.


7. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. Miljöpartiet vill se krafttag mot diskriminering av hbtq-personer. Arbetet med hbtq-personers rättigheter, med särskilt fokus på transpersoners utsatta situation, måste bedrivas intensivt på alla nivåer. Enligt rapport från Folkhälsomyndigheten förra året har över en tredjedel av alla som identifierar sig som transpersoner allvarligt övervägt att ta sitt liv. Ungefär lika många angav även att de någon gång har försökt att ta sitt liv. Vår psykiska hälsa har formas bland annat i hur vi blir bemötta av våra medmänniskor. Att vi får respekt och omtanke, och omvänt inte blir utsatta för hån eller till och med våld. Regeringen har därför lagt fram ett förslag om utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner, så att gruppen bland annat ska omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. Vi utreder hur transpersoner bemöts i  sin vardag – i skolan, på jobbet, inom sjukvården och så vidare – för att få fler konkreta förslag på förbättringar. Transpersoner som tvingats sterilisera sig kommer att få rätt till ersättning från staten för att markera att steriliseringarna var fel och kränkande.