Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Region Uppsala

Sverigedemokraternas logotyp
Ditt namn:
David Perez

Parti: Sverigedemokraterna

Funktion i partiet: Ledamot i vårdstyrelsen

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Sverigedemokraterna vill se ett större samarbete mellan vården, regionen och brukarorganisationer. Den senaste tiden har stora nedskärningar skett i synnerhet inom psykiatrin och det är direkt skadligt för samhället. Den psykiska ohälsan drabbar allt fler och kostar såväl mänskligt lidande som stora ekonomiska resurser för samhället. Med fler förebyggande insatser och ett bättre omhändertagande skulle kvaliteten höjas och fler liv skulle kunna räddas. För barn och unga finns det idag endast 150 vårdplatser i hela landet. Bristen på platser är utbredd och vi föreslår därför riktade anslag till barn- och ungdomspsykiatrin. Det bästa sättet att bryta tabut är att ämnet diskuteras, vi anser att skolorna spelar en viktig roll i detta och skulle vilja se att fler fick lära sig om psykisk ohälsa.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja. Som jag nämnde ovan jobbar partiet för att det ska finnas fler vårdplatser inom psykiatrin. Vi anser att det är en av de viktigaste satsningarna vi kan göra och prioriterar därför detta i vår vårbudget i riksdagen.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Det är många idag som har det svårt att få den dagliga ekonomin att gå ihop. Personer som vill arbeta men som inte kan arbeta bör kunna göra det efter sin egna förmåga. Där har partiet tittat på en ny anställningsform efter dansk modell där personer ska kunna arbeta efter enskild förmåga men få betalt. Arbetsgivaren skulle betala den del som personen arbetar och resterande del skulle staten betala. För de som inte orkar arbeta alls ska sjukförsäkringen och a-kassan fungera bättre än vad den gör idag.


4. Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Ja. Kostnaderna för tandvård har gjort att många avstår från, eller helt enkelt inte har råd, att ge sina tänder den vård de behöver. Detta har lett till allt fler allvarliga, dyra och svårbehandlade tandskador. Det finns även ett samband mellan dålig munhälsa och sjukdomar. Munnen tillhör och påverkar resten av kroppen. Samarbetet och utbytet av kunskap mellan tand- och sjukvården måste förbättras och förebyggande tandvård måste prioriteras.

Sverigedemokraterna vill att tandvården ska vara gratis fram till den dag man fyller 20 år. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år.

Undersökningsavgiften ska hållas låg, så att medborgarna uppmuntras till regelbunden kontroll av munhälsan. För personer över 20 år som studerar, ska särskilda subventioner finnas.

På sikt är det Sverigedemokraternas uppfattning att tandvården ska inrymmas inom sjukvårdens högkostnadsskydd, och att patientavgifterna ska harmonieras med sjukvården.


5. Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer.
Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Vet inte. Brukarorganisationer gör ett enormt viktigt arbete idag och det ska vi värna och utveckla. Läget är dystert och vi anser att vi bör lägga störst fokus på fler vårdplatser. Som vi nämnt tidigare är barn och unga en grupp som inte får hamna mellan stolarna, de som behöver hjälp och behandling måste få den hjälp dom behöver!


6. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Nej. Som vi nämnt tidigare är brukarorganisationer jätteviktiga. Dock anser vi att resurserna behövs på annat håll, exempelvis för att ordna fler vårdplatser inom psykiatrin.


7. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Nej. Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt i samhället. Partiet tar detta på största allvar. Vad jag vet har vi ingen specifik handlingsplan för hbtq-personer men fokus måste ligga på antalet vårdplatser. Lyckas vi få fler vårdplatser inom psykiatrin kommer det självklart också gagna hbtq-personer som lider av psykisk ohälsa.