Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Uppsala kommun

Socialdemokraternas logotyp
Ditt namn: 
Jakob Stone

Parti: Socialdemokraterna

Funktion i partiet: Politisk sekreterare

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja! Psykisk ohälsa är en av vår tids folksjukdomar. Att motverka tabut kring psykisk ohälsa därför en oerhört viktig fråga.

Skolan spelar en viktig roll i att i tid fånga upp de elever som visar tendenser till psykisk ohälsa. Därför vill vi stärka skolans hälsofrämjande arbete och tillgängligheten till elevhälsan. Att elever mår bra är en förutsättning för att de ska kunna stärkas i sin kunskapsutveckling.

En viktig del i detta är att arbeta förebyggande genom att bli bättre på att ta hand om alla unga som lider av psykisk ohälsa idag eller som riskerar att göra det i framtiden. Unga som mår dåligt måste upptäckas tidigare och få hjälp snabbare. För att nå ut till fler vill vi bland annat införa screening för psykisk hälsa inom elevhälsan. Idag har elevhälsan screeningprogram för att kontrollera elevernas längd, vikt och att ryggraden är rak. Samma systematik måste finnas i det förebyggande arbetet att identifiera barn och unga som mår dåligt eller far illa. Genom att börja prata mer om psykisk ohälsa i skolan kan vi motverka det stigma som idag finns.


2. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta. Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja!
 För oss socialdemokrater är en grundprincip att när du är som svagast ska samhället vara som starkast. Alla ska kunna leva fria och oberoende liv. I de fall där en person inte har möjlighet att arbeta vill vi att samhället dels ska finnas där med stöd som får vardagen att gå runt, samtidigt som det behövs individanpassad stöd för att hjälpa den som mår dåligt tillbaka till arbetslivet.

Vi vill även att alla ska känna en delaktighet i Uppsala kommun Uppsalaborna ska vara delaktiga och ta gemensamt ansvar för samhällets utveckling – inte som kunder eller konsumenter, utan som medborgare. Vi socialdemokrater tycker därför att föreningslivet och folkrörelsearbetet, med idrottsrörelsen, studieförbunden och frivilligorganisationerna är viktiga för att skapa ett meningfullare tillvaro för alla uppsalabor.

Alla ska kunna leva fria och oberoende liv. För att lyckas med det måste vi även fortsättningsvis stärka arbetet för egenmakt inom omsorgen. Arbetet för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning ska inte heller endast reduceras till omsorgs-och stödverksamheter. Här måste vi arbeta aktivt för att bredda våra verksamheter.

I Uppsala kommun har vi socialdemokrater även arbetat mycket med att hemmasittare ska ges möjligheter att komma tillbaka till skola, arbete eller någon annan typ av sysselsättning som passar dem bäst. Vi vill även satsa på fler praktikplatser för att ge fler en väg in på arbetsmarknaden och en meningsfullare vardag.


3.
Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer. Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja! Vi har under innevarande år öppnat upp för att anställa personer med egen erfarenhet, så kallade peer supporters, inom träffpunkterna. Två personer börjar nu sin anställning där. När det kommer till önskemål om olika sorters utrustning har vi en öppen inställning. Vi är glada att många brukare organiserar sig Träffpunkternas intresseförening, där finns möjligheten att lyfta såna här frågor direkt till politiken. Vi har inte fått frågan om fler datorer tidigare, men om det behövs så får vi självklart lösa det. Välfärden behöver mer resurser. Det satsar vi hellre på än att sänka skatten.


4. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Ja. Studieförbund och civilsamhället i stort är mycket viktiga för att motverka problemen med psykisk ohälsa. Samverkan är en nyckel till framgång och där spelar studieförbunden en viktig roll. För oss socialdemokrater är det därför mycket viktigt att studieförbunden får stöd från samhället för att finansiera sin verksamhet. Sen vill vi från politiskt håll inte lägga oss i exakt hur de planerar sin studieverksamhet, men givetvis är studiecirklar som riktar sig till personer med psykisk ohälsa en bra verksamhet som vi gärna stöttar.


5. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. Vi socialdemokrater vill att Uppsala ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

Under vår ledning har Uppsala kommun satsat på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att garantera likvärdig service till alla. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grund- och diplomeringsutbildningar. I juni 2017 hbtq-diplomerades de första verksamheterna. Flera andra är redan hbtq-certifierade av RFSL. Vårt mål är att alla kommunens medarbetare ska ha kompetens i hbtq-frågor för att skapa en inkluderande arbetsmiljö och ge en likvärdig service till alla invånare.

Vi vill även stärka samarbetet med organisationer som jobbar för HBTQ-personers rättigheter.