Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Sveriges riksdag

Socialdemokraternas logotyp
Ditt namn:
Anna-Lena Sörenson

Parti: Socialdemokraterna

Funktion i partiet: Vice ordförande i riksdagens socialutskott

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja, tabut kring den psykiska ohälsan måste brytas. Tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen i sina egna liv eller i sin närhet. Ändå är tystnaden stor och många väljer att dölja sin ohälsa för familj, vänner och kollegor. Vi måste en gång för alla bryta de tabun som finns kring psykisk ohälsa. Som en del i det arbetet har den S-ledda regeringen beslutat om ett riksomfattande program för att förändra såväl samhällets som individers attityder till personer med psykisk ohälsa.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja. Vi tillför psykiatrin ökade resurser och skärper vårdgarantin. Patienterna ska få snabbare vård – bland annat genom förändrade arbetssätt och bättre tillgänglighet. Inom primärvården vill vi att olika professioner ska avlasta varandra inom primärvården vilket leder till en bättre arbetsfördelning. Den stora ökningen inom psykiatrin är inte svåra psykiska tillstånd, utan lättare sjukdomstillstånd, utmattningssyndrom samt neuropsykologiska utredningar.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Vi har under mandatperiod genomfört en rad satsningar för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Sänkt skatt, höjd ersättningsnivå, höjt bostadstillägg och höjt tak i sjukförsäkringen. Under nästa mandatperiod hoppas vi kunna fortsätta med satsningar för denna grupp.


4. Tycker ni inom ditt parti att en basinkomst för alla svenska medborgare är ett bra sätt för att underlätta för personer med psykisk ohälsa och låg inkomst?

Nej. Alternativ som basinkomst och medborgarlön kan aldrig ersätta allas rätt till arbete, och är därför
inte något som förespråkas av Socialdemokraterna.


5.
Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Nej. Vi vill stärka högkostnadsskyddet för att skapa ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa. En utredare har fått i uppdrag att föreslå hur tandvårdssystemet kan bli mer jämlikt och resurseffektivt.
Förändringar som föreslås ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Syftet är att minska
skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen. De färdiga förslagen ska kunna genomföras under nästa
mandatperiod.


6. Bör psykisk ohälsa införas som ämne på skolschemat?

Nej. Vi vill att psykisk hälsa blir en del av alla elevers skolgång. Regeringens utredare har föreslagit att psykisk hälsa bör integreras i läroplanen ämnesövergripande. Det skulle också kunna görs inom ramen för ett befintligt skolämne, t.ex. Idrott och hälsa. Vi vill också att psykisk hälsa ska inkluderas tydligare i elevhälsan.


7.
Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Nej. Studieförbunden har stor frihet och möjligheter att rikta sin verksamhet till olika grupper
i samhället, inklusive personer med psykisk ohälsa. Den medelstilldelning som studieförbunden får är
mestadels generell och gör att studieförbunden har förutsättningar att fritt och självständigt bedriva
den verksamhet som de prioriterar.


8. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Nej. Vi håller just nu på att ta fram ett hbtq+program som bland annat uppmärksammar detta. Vi vill genomföra utbildningsinsatser för personal inom människovårdande yrken samt för personal i skolan och inom socialtjänsten för att öka kunskaperna om hbtq+personer för bättre stöd och hjälp samt bemötande, vård och behandling. Vi vill också att landsting/regioner tar fram handlingsplaner som rör psykisk ohälsa, där hbtq+personers psykiska ohälsa och suicidproblematik tas upp med förebyggande, riktade och strategiska insatser som utgår ifrån gruppens särskilda behov.