Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Region Uppsala

Socialdemokraternas logotyp
Ditt namn:
Jakob Stone

Parti: Socialdemokraterna

Funktion i partiet: Politisk sekreterare i Region Uppsala

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja! Psykisk ohälsa är en av vår tids folksjukdomar. Att motverka tabut kring psykisk ohälsa därför en oerhört viktig fråga.

En viktig del i detta är att arbeta förebyggande genom att bli bättre på att ta hand om alla unga som lider av psykisk ohälsa idag eller som riskerar att göra det i framtiden. Unga som mår dåligt måste upptäckas tidigare och få hjälp snabbare. För att nå ut till fler vill vi bland annat införa screening för psykisk hälsa inom elevhälsan. Idag har elevhälsan screeningprogram för att kontrollera elevernas längd, vikt och att ryggraden är rak. Samma systematik måste finnas i det förebyggande arbetet att identifiera barn och unga som mår dåligt eller far illa. Genom att börja prata mer om psykisk ohälsa i skolan kan vi motverka det stigma som idag finns.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja! Vi vill tillföra mer resurser till psykiatrin för att minska köerna. Under lång tid har det satsats för lite på sjukvården i stort. Till att börja med vill vi satsa mer på sjukvårdspersonalen. Med fler sjuksköterskor finns det mer tid för patienterna. Det handlar både om att anställa mer personal och förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar idag. Vi vill även ge studielön åt sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till bland annat specialistsjuksköterskor inom psykiatrin. Det viktigaste är att vi vågar satsa mer pengar på att korta köerna, inte sänka skatten för de rikaste eller sälja ut sjukvården till privata företag.

Flera av dem som idag väntar i kö till psykiatrin för besök och behandling skulle kunna få vård på vårdcentralen istället, om kompetensen fanns där. Vi vill därför fortsätta rusta vårdcentralerna i att ta hand om enklare och medelsvår psykisk ohälsa hos barn och unga genom att stärka vårdcentraler med kompetens inom psykisk hälsa. Den psykiska ohälsan ska mötas med tidiga insatser i primärvården så specialistpsykiatrin kan behandla svårare sjukdom. Nationellt vill vi satsa 250 miljoner på detta. Vi socialdemokrater vill även att det ska finnas samtalsmottagningar i samtliga kommuner i Uppsala län. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor för att få tillgång till god vård.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja! För oss socialdemokrater är en grundprincip att när du är som svagast ska samhället vara som starkast. Alla ska kunna leva fria och oberoende liv. I de fall där en person inte har möjlighet att arbeta vill vi att samhället dels ska finnas där med stöd som får vardagen att gå runt, samtidigt som det behövs individanpassad stöd för att hjälpa den som mår dåligt tillbaka till arbetslivet.

För den som är i stort behov av stöd vill vi fortsätta arbetet med egenmakt inom omsorgen. Arbetet för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning ska inte endast reduceras till omsorgs-och stödverksamheter. I Uppsala kommun har vi socialdemokrater även arbetat mycket med att hemmasittare ska ges möjligheter att komma tillbaka till skola, arbete eller någon annan typ av sysselsättning som passar dem bäst.


4. Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Den självklara utgångspunkten för oss socialdemokrater är att tandvården inte ska vara en klassfråga. Regering har tillsatt en utredning som ska se över tandvårdens finansiering. Utredningen kommer ta fram förslag kring exakt hur detta ska utformas, men utgångspunkten är en mer jämlik tandvård.

Under mandatperioden har vi även gjort tandvården gratis upp till 23 år samt för alla över 85 i region Uppsala. Nationellt har vår socialdemokratiska regering redan fördubblat det allmänna tandvårdsbidraget och tandvårdsbidraget för unga vuxna och äldre har fördubblats från 300 kr till 600 kr per år. Du ska inte behöva gå med en klump i magen av ekonomisk oro inför nästa tandvårdsbesök. Välfärden ska ställa upp när du behöver den.


5. Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer.
Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja. Vi har under innevarande år öppnat upp för att anställa personer med egen erfarenhet, så kallade peer supporters, inom träffpunkterna. Två personer börjar nu sin anställning där. När det kommer till önskemål om olika sorters utrustning har vi en öppen inställning. Vi är glada att många brukare organiserar sig Träffpunkternas intresseförening, där finns möjligheten att lyfta såna här frågor direkt till politiken. Vi har inte fått frågan om fler datorer tidigare, men om det behövs så får vi självklart lösa det. Välfärden behöver mer resurser. Det satsar vi hellre på än att sänka skatten.


6. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Ja. Studieförbund och civilsamhället i stort är mycket viktiga för att motverka problemen med psykisk ohälsa. Samverkan är en nyckel till framgång och där spelar studieförbunden en viktig roll. För oss socialdemokrater är det därför mycket viktigt att studieförbunden får stöd från samhället för att finansiera sin verksamhet. Sen vill vi från politiskt håll inte lägga oss i exakt hur de planerar sin studieverksamhet, men givetvis är studiecirklar som riktar sig till personer med psykisk ohälsa en bra verksamhet som vi gärna stöttar.


7. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. Dåligt bemötande på grund av ens kön, könsidentitet eller sexualitet är alltid oacceptabelt. All vård ska präglas av respekt för den enskilde patienten. Det kräver att medarbetare får rätt förutsättningar och tillräckliga resurser. Vi ser gärna utbildning av personalen i hela vården för att förbättra bemötandet av alla som lider av psykisk ohälsa, däribland HBTQ-personer. Att satsa på personalen kommer alltid gå före skattesänkningar.

Under 2017 har en handlingsplan tagits fram för en förbättrad och mer jämlik hälsa i befolkningen. För en jämlik hälsa är jämlik vård en grundsten. Region Uppsala ska inleda ett långsiktigt och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering i samtliga verksamheter. Genom Region Uppsalas likabehandlingsarbete ska lika rättigheter och möjligheter främjas, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Under mandatperioden har vi bland annat inrättat ett transkulturellt centrum som kan underlätta för transpersoner som lider av psykisk ohälsa. Vi har även inlett ett arbete med att HBTQ-certifiera primärvården för att säkerställa ett bra bemötande.