Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Sveriges riksdag

Moderaternas logotyp
Ditt namn:
Camilla Waltersson Grönvall

Parti: Moderaterna

Funktion i partiet: Socialpolitisk talesperson

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Detta är ett mycket stort problem. Vi anser att det många gånger handlar om att barn och unga känner skam och skuld över att de mår dåligt. De känner sig tvingade att vara tysta och väntar alldeles för länge med att våga berätta för någon hur de egentligen mår. Politiken har ett ansvar att vidta åtgärder som bidrar till att detta tabu minskar och helst upphör. Moderaterna har bland annat presenterat ett samlat program med insatser för socialt utsatta barn, däribland unga och barn med psykisk ohälsa.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin har tredubblats under den här mandatperioden. Vi vill satsa 500 miljoner kronor per år för att korta vårdköerna för barn och unga med psykisk ohälsa. Moderaterna vill också återinföra den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Denna vårdgaranti handlar om att alla ska ha rätt till ett första besök vid BUP inom 30 dagar och fördjupad utredning inom ytterligare 30 dagar. De växande köerna är helt oacceptabla. Barn och unga ska få stöd i rätt tid.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Vi vill förebygga psykisk ohälsa och hjälpa den som drabbas. Vi föreslår en riktad tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön i grupper med hög risk för sjukfrånvaro. Vill vi införa en förebyggandegaranti som innebär den som har ett jobb och är i behov av förebyggande insatser ska kunna påbörja dessa inom en månad. Vi vill också införa en särskild rehabiliteringskedja för lätta psykiska diagnoser med tidigare insatser kombinerat med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår hos Arbetsförmedlingen.


4. Tycker ni inom ditt parti att en basinkomst för alla svenska medborgare är ett bra sätt för att underlätta för personer med psykisk ohälsa och låg inkomst?

Nej. Att det lönar sig att arbeta är grunden för vår gemensamma välfärd. När fler jobbar, så finns mer resurser att fördela till hälso- och sjukvård, skola och polis. Då blir det också möjligt för samhället att ge stöd och hjälp till den som inte kan arbeta.


5.
Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Nej. Moderaterna vill inte att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdens olika system och ersättningsmodeller. Vi förespråkar istället att utveckla nuvarande system. Det behövs bl.a. ett ökat samarbete mellan tandvården och vården av de mest sjuka – ofta äldre som är kroniskt sjuka och multisjuka – som behöver bli mer sammanhållen. Det finns ett tydligt samband mellan försämrad munhälsa och allmän hälsa.


6. Bör psykisk ohälsa införas som ämne på skolschemat?

Ja. Moderaterna vill se över möjligheterna att psykisk ohälsa kan bli en del av läroplanen – dock inte som ett eget ämne, utan det bör precis som t.ex. sexualkunskap ingå i ett bredare skolämne. De bör övervägas om regelbundna samtal med elevhälsan ska bli obligatoriskt för alla barn och ungdomar. Vi föreslår också att det genomförs en översyn av skollagen i syfte att förbättra tillgången till skolsköterska och skolkurator.


7.
Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Vi har inga sådana förslag. Politiska partier ska inte styra studieförbundens kursutbud och utformning. Uppföljning och utvärdering av resultaten av studieförbundens insatser ska ligga till grund för tilldelning av resurser. Det handlar om viktiga insatser för att personer med psykisk ohälsa ges brett stöd, stimulans och hjälp.


8. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. Moderaterna vill utveckla den första nationella strategin, HBT-strategin, som infördes av alliansregeringen. Denna strategi hade som syfte att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla människor – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vill vi se utvecklade hbtq-strategier och hbt-certifiering av skolor i kommuner och landsting.