Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Uppsala kommun

Kristdemokraternas logotyp
Ditt namn: 
Mimmi Westerlund

Parti: Kristdemokraterna

Funktion i partiet: Politisk sekreterare

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Psykisk ohälsa drabbar allt fler, allt längre ned i åldrarna. Det finns absolut ingenting att skämmas för när man drabbats, men tyvärr känner många en stor olust att söka hjälp eftersom det ännu är tabubelagt.

För att underlätta detta måste vi bryta tabut, främst genom attitydförändringar, men också genom att tillgängliggöra vården så att det blir enkelt och okomplicerat att få rätt kontakt. Exempelvis vill vi att det ska finnas en barn- och ungdomshälsa på vårdcentralerna så att man snabbt kan fånga upp psykisk ohälsa, och därtill stärka elevhälsan och förbättra samarbetet mellan olika aktörer. En del i detta är att jobba mer med upplysning i skolorna och tidigt berätta att det inte är någonting konstigt att drabbas av till exempel ångest, men att det finns hjälp att få och att man aldrig är ensam.


2. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta. Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Sverige har ett socialt skyddsnät som ska hjälpa de allra mest utsatta. Det är jag glad över. Oavsett om man har ett arbete, studerar eller har annan sysselsättning behöver det tas hänsyn till den psykiska ohälsan, och allra helst vidtas åtgärder så att personen orkar fortsätta i samhällsgemenskapen på något sätt och en dag komma tillbaka. Det måste vara den absoluta målbilden att människor ska få hjälp ut ur sin psykiska ohälsa när så är möjligt, men vägen dit är känslig och måste ske i fullt samförstånd mellan vården och personen. Under tiden ska självklart hjälp finnas att tillgå. Alla människor har rätt att få hjälp att nå sin fulla potential.


3.
Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer. Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja. Träffpunkter överlag är viktiga för människor och ska utan tvekan utvecklas enligt efterfrågan och i dialog med de individer som nyttjar träffpunkten.


4. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Vet inte. Studieförbunden är en viktig aktör som vänder sig till många olika grupper i samhället. Kan studieförbund ordna cirklar och kurser så kan det bidra till bryta det tabu som många känner inför psykisk ohälsa.


5. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. Alla människor har ett unikt, lika och okränkbart värde. Oavsett vilken sexuell läggning du har ska du bemötas med respekt och med hänsyn till vem du är. Vi har i vårt regionala handlingsprogram föreslagit en rad åtgärder för alla människor med psykisk ohälsa, där inkluderas självklart HBTQ+personer. Om det finns personal inom vården i Uppsala län som har problem med människor på grund av deras sexuella läggning måste arbetsgivaren agera direkt. Det är inte acceptabelt.