Forum för Brukarinflytande, FBI, var ett 3-årigt Arvfondsprojekt som syftade till att hitta nya metoder för brukarinflytande. Projektägare var Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län. Två metoder som togs fram under projektets gång var AICKO-modellen (AICKO står för Analys, Inventering, Coaching, Kommunikation och Omsorg) och IPP-modellen (Inflytande på plats).

Reflektioner om brukarinflytande

– Brukarinflytande betyder jättemycket för mig, säger projektledare Anna-Maria Lundberg. Det betyder till exempel att jag ska känna mig delaktig i min egen vård och att jag ska känna mig trygg i den. Att man känner att man är ett team med sin samordnande läkare. Och att de som använder verksamheterna ska få vara med och utveckla dem – till exempel via brukarråd, lägger Anna-Maria till.

Idén till projektet Forum för brukarinflytande

Idén till projektet uppstod när det så kallade ”RIM”-projektet (Riktlinjer för beroende- och missbruksfrågor) påbörjades. Dåvarande Regionförbundet Uppsala län fick pengar och ville använda pengarna till att öka brukarinflytandet inom området missbruk/beroende. RIM-projektet tillsatte en styrgrupp, som så småningom upptäckte vilket underläge de föreningar som arbetade med brukarinflytande befann sig i. Detta ledde till ett beslut om att skicka in en ansökan till Arvsfonden för att starta projektet Forum för Brukarinflytande. Projektet beviljades pengar och anställde 7 personer med egen erfarenhet av antingen psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar eller intellektuell funktionsnedsättning.

Målgruppen för projektet var i första hand vuxna personer (18-65 år) med alla former av psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar (barn och unga) samt personer med lindrig utvecklingsstörning.

Projektet startade i april 2015 och pågick till och med den sista december 2018. Idag är projektet egentligen avslutat, men tack vare att Studieförbundet Vuxenskolan nu finansierar två anställningar så kan Anna-Maria och hennes kollega Anna Thalén fortsätta åtminstone ett år till. Anna och Anna-Maria utför också en del beställningsuppdrag som Studieförbundet Vuxenskolan fakturerar för. De kallar sig numera för Forum för Brukarinflytande Kunskapscentrum. Ett av målen är att få fortsätta utveckla och arbeta med AICKO-metoden. Ett annat mål på längre sikt är att ingå partnerskap med Region Uppsala och Uppsala kommun.

Vad har gjorts inom projektets ramar?

De två huvudsakliga metoderna var att utveckla IPP-modellen och AICKO-modellen. Ytterligare en viktig uppgift som projektet har arbetat med är utbildning av ett antal Peer Supporters. Forumet arrangerade även egna konferenser som till exempel en om barn och unga och deras inflytande och en konferens om samsjuklighet (psykisk ohälsa/beroende) samt en halvdag om Peer Support.  Brukarråd i Knivsta startades också. 4 anställda utbildades till att bli utbildare av Peer Supporters. Inom projektet har de anställda även fått handledning i 2 1/2 år av NSPH riks Mårten Jansson. Det finns nu en hemsida: http://brukarinflytande.se/.

Vi har dock inte varit ute i länet så mycket som vi hade önskat. Men vi har ändå varit en del i Knivsta, Tierp, Enköping och Håbo, lägger Anna-Maria till.

Dessutom hade projektet ett eget nyhetsbrev som skickades ut kontinuerligt till prenumeranterna, mot slutet cirka 800. Utöver detta gjordes även tillgänglighetsgenomgångar på uppdrag av olika bibliotek.

IPP (INFLYTANDE PÅ PLATS)

Eftersom det har visat sig vara svårt att nå alla brukare på individnivå utvecklades metoden IPP. Det betyder att man frågar brukarna, anhöriga och personal direkt vad de tycker. Det gick till på följande vis:

Två dagar i veckan, två timmar per dag under tre månader, stod representanter för projektet i Psykiatrins hus för att ta emot synpunkter om vården från både patienter, närstående och personal. Forumet bjöd på kaffe och kaka, vilket gjorde att människor var mer villiga att komma fram och prata. Dessa synpunkter skrevs ned och lämnades till respektive chef. Detta utmynnande så småningom i en rapport som Forum för Brukarinflytande, tillsammans med Psykiatrin, presenterade. Rapporten har även diskuterats i de befintliga brukarråden.

Därefter har projektet genomfört ytterligare två IPP (Inflytande på plats) – en hos Habiliteringen och en hos Socialtjänsten barn och unga.

AICKO Familje- och individstöd

En anställd hos Forum för Brukarinflytande utvecklade en metod för att stödja familjer och individer. Metoden kallas för AICKO, som står för Analys, Inventering, Coaching, kommunikation och Omsorg.  Målgruppen för metoden är barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och deras familjer. Det har provats i mindre omfattning i Uppsala. Kan metoden bidra till att överbrygga kunskapsglappet mellan brukare och profession? För att få möjlighet att undersöka detta kommer en ny ansökan att göras till Arvsfonden.

AICKO utförs av brukarspecialister som kan förstå och lyfta in brukaren i systemet igen genom att lära brukaren att motivera och utveckla sig själv.  I arbetet med denna metod ges brukare och anhöriga stöd genom samtal i 3-4 timmar där personen får berätta om allt. Det är unikt för just denna metod.

Anna-Marias tankar om framtiden för brukarinflytande

– Jag är fortfarande inne på att det behövs anställas folk med egen erfarenhet inom verksamheterna. Peer Support – ja, men även andra. Dock har ledningen för Psykiatrin valt att inte satsa på Peer Support i nu-läget, säger Anna-Maria. Hon berättar också att Uppsala Kommuns Omsorgsförvaltning tackat nej till ett övergripande samarbete. Även HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg), en samverkansstruktur mellan Region Uppsala och kommunerna, har sagt nej till övergripande samarbete. Dock är man både inom region och kommun öppna för att verksamheter och olika arbetsgrupper anlitar brukarspecialister i sitt utvecklingsarbete.

Anna-Maria har upplevt att Psykiatrin inte har så jättestort förtroende för brukarrörelsen, så vi frågade henne om hon hade några idéer om hur man skulle kunna stärka förtroendet.

– Men kanske det vi pratade om att alla de ”öar” som finns i Uppsala län, såsom Hjärnkoll, Brukarrevisionsbyrån, brukarnätverket NSPH, Forum för Brukarinflytande och Vox Vigor – att vi tillsammans gör något. Det kanske har varit lite för spretigt, att våra samarbetspartners inte alltid har förstått vad det har varit för verksamheter. Så det är väl något som vi måste jobba på – att bli mer som ”en röst”- och visa oss starka och visa att vi kan samarbeta.

Text: Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Foto: Petra Rohrer

Läs också: förutsattningarna för ökat brukarinflytande måste bli bättre
Läs också: bisam ett sätt att ta tillvara på personalens och brukarnas kompetenser