Samhälle

BISAM – ett sätt att ta tillvara på personalens och brukarnas kompetenser

Pia Röjdeby jobbar som BISAM (brukarinflytandesamordnare). Hon är samordnare för patienters, brukares och närståendes inflytande och delaktighet på organisationsnivå inom den psykiatriska vården i Uppsala.

BISAM ”måste” ha egen erfarenhet

Pia tycker att arbete som BISAM gör skillnad. Hon tycker att hon kan påverka vården. Förutom egen erfarenhet behöver en BISAM återhämtningskunskap, menar Pia Röjdeby.

– Det är det som det handlar om, återhämtning. Allt som görs för patienten har ju återhämtning som mål. Jag har en anställning inom psykiatrin utifrån de erfarenheter jag har. Förutom att vara patient och anhörig så har jag under många år varit aktiv i föreningen Balans. De olika erfarenheterna gör att jag lättare kan se situationer utifrån fyra olika perspektiv: Patient, anhörig, förening och verksamhet.

 

Hur arbetar en BISAM?

En brukarinflytandesamordnare arbetar bland annat med att bevaka och lyfta frågor som berör patienters och närståendes delaktighet och inflytande inom psykiatrin, samarbetar med verksamheter och med brukarorganisationerna.

– Ibland är rollen svår utifrån att jag står med flera perspektiv. Jag har med åren som BISAM fått mer kunskap, och kan se med olika glasögon. Jag är med på psykiatrins brukarråd så mycket jag kan, berättar Pia. Hon betonar vikten av att psykiatrin och brukarorganisationer arbetar tillsammans och litar på varandras kompetenser.

Pia föreläser och medverkar i utbildningar för studenter, personal och patienter. Vid Introduktionen för alla nyanställda förmedlar hon patientperspektivet, och vikten av ett gott bemötande och återhämtning. Hon är även delaktig och sakkunnig i förändrings- och förbättringsarbete samt vid organisationsförändringar.

 

BISAM i Sverige

Pia säger att hon en gång per år har erfarenhetsutbyte med andra BISAM i en Nationell BISAM-träff.

– Jag har viss kontakt via mail och telefon däremellan. Vi arbetar på olika sätt. Det ser olika ut beroende på hur organisationerna ser ut. Om funktionen är på ett boende, eller i en region, och hur stor verksamhet som är aktuell. Vi är endast cirka ett 50-tal personer som arbetar som BISAM.

 

”SMÅ”- Projektet

Pia nämner ett projekt som nyligen startats – ”SMÅ”, små steg mot återhämtning, som hon anser är värdefullt.  Tanken är att alla avdelningar ska medverka i projektet. De som kommit igång mest är avdelning 1 i Psykiatrins hus som tillhör psykos- och rättspsykiatrin. Alla patienter på avdelningen bjuds in till att delta och kan vara med efter förmåga. De får lämna gruppen om de behöver gå ifrån.

En kort beskrivning av SMÅ, från ett mejl från Johanna Salberg, ansvarig projektledare:

”SMÅ steg mot återhämtning” är en arbetsmetod som kommer att införas vid klinikens vårdavdelningar. Arbetsmetoden som är inspirerad av beteendeaktivering i gruppsamtal på avdelningarna.

Omvårdnadspersonalen ansvarar för gruppsamtalen som fokuserar på:

– Återhämtning

– Engagemang

– Att minska grubblande och undvikande beteende

– Att aktivera alternativa beteenden som bidrar till ökad hälsa

Parallellt med implementeringsprojektet på kliniken pågår ett vårdvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att utvärdera arbetsmetoden. Utvärderingen innefattar både personer som vårdas och personal, den fokuserar på deras upplevelser och erfarenheter av vårdens innehåll och kvalitet.”

 

Text: Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Foto: Petra Rohrer

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Petra Rohrer:
BISAM – ett sätt att ta tillvara på personalens och brukarnas kompetenser