Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Uppsala kommun

Centerpartiets logotyp
Ditt namn: 
Stefan Hanna

Parti: Centerpartiet

Funktion i partiet: Kommunalråd

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Vi har alla ett ansvar för att våga ta i de här frågorna och prata om psykisk ohälsa. Det är betydligt vanligare än de flesta tror, i princip alla har antingen drabbats själva eller har någon i sin närhet som drabbats. Det måste bli tydligt för alla som lider av psykisk ohälsa att man kan prata om det utan att skämmas för det.

Behandlingen av psykisk ohälsa ligger framförallt under regionen. Där har kötiderna dessvärre blivit avsevärt längre sedan de rödgröna tog över styret 2014. Vi behöver ett nytt ledarskap i regionen för att säkerställa att så många som möjligt får hjälp inom rimlig tid.

Från kommunalt håll kan vi stärka elevhälsan, genomföra informationskampanjer om psykisk ohälsa och det skadliga tabut därikring, samt verka för tillgängliga och alternativa mötesplatser för både unga och äldre.


2. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta. Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Det behövs bättre metoder för att bedöma i vilken utsträckning människor klarar av att arbeta. En handläggare på Försäkringskassan som aldrig träffat en person bör inte kunna gå emot en läkares bedömning och rekommendation utan mycket goda skäl.

Vi behöver bättre samverkan mellan arbetsgivare, företagshälsovården och den konventionella vården. Då kommer insatser mot såväl psykisk som fysisk ohälsa kunna sättas in i ett tidigare skede, minska deras omfattning och underlätta vägen tillbaka till full hälsa och arbete. Ett av de stora problemen för människor med psykisk ohälsa är alltjämt de långa köerna till psykiatrin. Centerpartiet har i sin budgetmotion föreslagit 300 miljoner kronor för att korta köerna till specifikt psykiatrin.

Från kommunalt håll vill vi jobba för bättre matchning på arbetsmarknaden. Många som lider av psykisk ohälsa vill arbeta, det syfte och den gemenskap ett jobb ger kan vara viktiga stöd under rehabiliteringsfasen. Däremot vill många kanske inte jobba heltid, och kanske inte jobba med det de jobbat med tidigare då det kan vara en konstant påminnelse om stress, trakasserier eller annat som skapat eller förvärrat den psykiska ohälsan. Då måste det finnas andra möjligheter och här kan kommunen bistå med kontakter, praktikplatser och liknande stöd.


3.
Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer. Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja. Ensamhet är något som kan leda till eller förvärra psykisk ohälsa, varför Centerpartiet är många om att främja möten och gemenskap. Ensamhet är ett stort problem i synnerhet bland äldre som till exempel lever ensamma efter att en partner gått bort eller som inte längre har regelbunden kontakt med vänner och bekanta efter pensionen.

Centerpartiet sätter som enda parti av extra resurser till träffpunkterna i sitt förslag till mål och budget för Uppsala kommun. Vi vill framförallt se mer kultur- och fritidsaktiviteter i anslutning till träffpunkterna, då forskning indikerat att kultur och motion kan vara värdefulla komplement till behandling och rehabilitering av både fysiska och psykiska åkommor och dessutom verkar förebyggande. Samtidigt förordar vi ett decentraliserat styre, vilket innebär att om träffpunkternas personal och besökare hellre vill använda resurserna till längre öppettider, fler datorer eller fler kollegor kommer vi inte att invända mot det.


4. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Vet inte. Studieförbunden fyller en viktig funktion för många grupper, däribland människor som lider av psykisk ohälsa. Centerpartiet är inte främmande för att i framtiden öka deras anslag om det kan motiveras, men det är inget vi i dagsläget har finansiering för i vårt förslag till mål och budget. I sådant fall vill vi emellertid att initiativet ska komma från studieförbunden – de ska kunna presentera ett koncept för människor med psykisk ohälsa och visa på hur det skulle förbättra deras situation. Vi vill inte öka anslagen generellt utan att veta att de har en färdig idé om hur det ska förvaltas.


5. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Vet inte. Centerpartiet har såvitt jag känner till ingen handlingsplan specifikt för bemötande av hbtq-personer, däremot så har vi en ”Policy gällande trygg verksamhet inom Centerpartiet”. I den slås fast att alla människor aktiva i eller intresserade av Centerpartiet ska bemötas med respekt, hur vårt interna antidiskrimineringsarbete fungerar samt vart någon som känner sig otrygg eller har utsatts för diskriminering kan vända sig för stöd och för att utreda eventuella kränkningar.