En svår uppväxt leder ofta till sämre förutsättningar och sämre hälsa som vuxen. Framför allt gäller det par där båda har liknande upplevelser. Det visar en ny undersökning gjord av forskare vid Uppsala universitet. I studien har 818 mödrar och deras partner fått svara på en enkät, ett år efter att de fått ett gemensamt barn. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.


– Det finns en koppling mellan negativa barndomsupplevelser och sämre livsvillkor som vuxen. När vi studerade par där båda parterna uppgav att de hade haft det svårt som barn, blev det extra tydligt. Det säger Per Kristiansson, specialistläkare i allmänmedicin och universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och studiens huvudförfattare.

Porträtt av Per Kristiansson, specialistläkare i allmänmedicin och universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Foto: David Naylor

Negativa barndomsupplevelser, inom forskningen kallad Adverse Childhood Experiences, ACE, får allvarliga följder under en människas hela liv. Tidigare internationella studier (t ex Felitti et al 1998, Hughes et al 2017, Merrick et al 2018) har visat att de medför ökad risk för sjukdom och för tidig död i en rad folksjukdomar, såsom svår psykisk ohälsa, cancer, hjärtkärlsjukdom och diabetes. Ju fler negativa barndomsupplevelser desto större risk för negativa följder.

Många deltog i studien

Det som utmärker studien som nu presenteras är ett ovanligt stort antal deltagande par: 818 par (818 mödrar och 818 partner. 3 av dem var kvinnor). Totalt blev det 1 636 individer som deltog och besvarade frågor i ett formulär, ett år efter födseln av ett gemensamt barn.

De negativa barndomsupplevelser som forskarna har fokuserat på är psykisk och fysisk misshandel, psykisk och fysisk försummelse, sexuella övergrepp, problematiska förhållanden i familjen såsom kriminalitet, missbruk, våld, psykisk sjukdom och separationer.

Ju fler negativa barndomsupplevelser, desto sämre liv som vuxen

Bland samtliga deltagare var det vanligt med enstaka negativa barndomsupplevelser. Men elva procent av kvinnorna och nio procent av deras partners rapporterade om fyra eller fler negativa barndomsupplevelser. I två procent av alla par berättade båda personerna om minst fyra negativa barndomsupplevelser. Om en av personerna i paret hade negativa barndomsupplevelser ökade sannolikheten för att även partnern hade det.

Ju större antal negativa barndomsupplevelser för kvinnan, partnern och i paret tillsammans, desto sämre var deras livsvillkor som vuxna. Par som tillsammans hade många negativa barndomsupplevelser rapporterade dramatiskt försämrade livsvillkor. I jämförelser med de par som uppgett en oproblematisk barndom hade den här gruppen i större utsträckning:

  • Låg utbildningsnivå
  • Låg inkomst
  • Dåliga parrelationer
  • Övervikt
  • Rökning i högre grad
  • Låg känsla av sammanhang (KASAM)
  • Dålig självskattad hälsa Hög stressnivå
  • Mycket hög förekomst av ångest och depression

– Att negativa barndomsupplevelser tidigt i livet kan ha så allvarliga följder hänger samman med den allvarliga, så kallade toxiska stress som påverkar barnets centrala nervsystem och andra organ under utvecklingen till vuxen. Med toxisk stress menas stark, frekvent, långvarig aktivering av kroppens stress-svar-system (Shonkoff et al 2009). Det här tyder på att negativa barndomsupplevelser har en omfattande negativ påverkan på människors liv och hälsa långt upp i åren och kan påverka även nästa generation, säger Per Kristiansson.

Förutom att åtgärder mot toxisk stress tidigt i livet är till nytta för individen är det lönsamt för samhället, medför bättre studieresultat, bättre ekonomisk produktivitet och mer ansvarskännande medborgare, visar tidigare studier (Shonkoff et al 2009, Heckman 2006).

– Därför hoppas vi att våra resultat sporrar myndigheter, särskilt hälso- och sjukvård, socialtjänst, men också civilsamhället att ta initiativ till att uppmärksamma, stödja och behandla familjer och individer med flera negativa barndomsupplevelser, säger Per Kristiansson.


Text: Åsa Malmberg
Foto porträtt: David Naylor
Foto överst (genrebild): Pixabay