Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden för att vi ska vara trygga och må bra? Hur kan patienters, brukares och anhörigas erfarenheter förbättra verksamheten? Detta var temat för 2022 års psykiatrivecka i Uppsala.

Psykiatriveckan var i år helt digital och arrangerades som alltid av
föreningen Hjärnkoll Uppsala län och Region Uppsala. Den pågick mellan
den 8/11 och den 11/11.

Första dagen, den 8/11, inleddes med att moderatorn Marie – Louise S höll ett
minnestal om Ing – Marie Wieselgren. Därefter hälsade Roland Säll, den nye
verksamhetschefen psykiatri, åhörarna välkomna. Kurt Nyberg berättade sedan
om föreningen Hjärnkoll Uppsala län.

Framtidens psykiatri – inflytande och nära vård

Emma Manner berättade om psykiatrin i framtiden. Hon är projektledare för Stegvis vård
psykisk hälsa samt verksamhetsutvecklare Nära vård och hälsa, Region Uppsala.
Därefter visades filmen: ”Vad är psykisk hälsa?”

Ökat inflytande för patienter och brukare

Deltagare och studiecirkelledare berättade om studiecirkeln ”Med starkare röst” som är en
utbildning för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och närstående
för att bli brukarrepresentanter.
Dagen avslutades med att Eva Akne, bibliotekarie, Infoteket, Region Uppsala
berättade om Infoteket och dess verksamhet.

Peer Support – var temat för dag 2 den 9/11

Peer Support (kamratstödjare) är en medarbetare inom hälso- och sjukvården med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och återhämtning. 

Hanna Bozkurt Åhman, Regional utvecklingsledare, FoU Socialtjänst, Region Uppsala berättade om den pågående utredningen som hon arbetar med gällande att införa Peer Support i Uppsala län. Peer Support utvecklades på 1970 – talet i USA. Nya Zeeland, Storbritannien och Nederländerna har haft detta i många år. I Sverige är det främst Stockholm, Västra Götaland och Skåne som har Peer Supporters anställda. Dessa finns idag inom psykiatrisk sluten- och öppenvård samt inom socialpsykiatrin.

Hanna berättade även om tankarna kring att införa ”Levande bibliotek” i
Uppsala län. Detta har sitt ursprung i Danmark och det innebär att människor
delar med sig av sina erfarenheter. Detta finns idag på ett tiotal orter i Sverige.
Därefter föreläste två  personer från södra Älvsborgs sjukhus om sina erfarenheter av Peer Support. Det var dels en person som själv arbetar som Peer Support, dels en verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin.

Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och autism

Tredje dagen, den 10/11, hade fokus på Socialstyrelsens nya riktlinjer om adhd
och autism. Ulrika Toresten förklarade vad en nationell riktlinje är och att det är
Socialstyrelsen som skriver sådana. Hon berättade också att det idag finns fem
vård- och insatsprogram inom psykiatriområdet. Dessa är för diagnoser såsom:

  • Adhd
  • Depression och ångestsyndrom
  • Missbruk/beroende
  • Schizofreni och liknande tillstånd
  • Självskadebeteende

På psykiatriveckan deltog också två kvinnor från  Socialstyrelsen som berättade om arbetet med vård- och insatsprogrammen.

David Ardler, psykolog och avdelningschef inom psykiatrin talade bland annat om betydelsen av tidiga insatser och att huvudfokus för bättre samverkan. De bör ligga på personer med samsjuklighet och autism.

Billie Breiwald, Hjärnkollsambassadör, föreläste ur ett brukarperspektiv med rubriken ” Blir det bättre nu? ” Hon var positiv till dessa riktlinjer. Både Attention och Autism – och Aspergerföreningen har deltagit genom att ta fram riktlinjer. Dessa  kommer också att utvärderas i slutet av 2023.

En paneldebatt/dialog följde om riktlinjerna med rubriken ” Hur ser behoven ut i Uppsala län och hur vill vi ha det framåt?”. Även här framkom det att man är nöjd med riktlinjerna.

Psykosvårdens Ungdomsteam – en framgångsrik verksamhet

Den fjärde och sista dagen, fredagen den 11/11, började med att Åsa Wicklén och Linda Sundell  berättade om hur man har arbetat med detta team. Åsa är avdelningschef, psykosvårdens ungdomsteam och Linda styrelseledamot i IFS Uppsala och Hjärnkollsambassadör. Bland annat fick vi veta att ungdomsteamet har funnits i 25 år och att det var Ing- Marie Wieselgren som startade det.

Själv tyckte jag att denna föreläsning var väldigt intressant och positiv. Det var ett gott exempel på när något faktiskt fungerar bra. Jag tänkte att varför inför man inget liknande för personer med andra psykiatriska diagnoser.

Nyttan med Personligt ombud 

Psykiatriveckan 2022 avslutades med en föreläsning av Ulrika Lundblad om nyttan med personligt ombud (PO).   Hon är personligt ombud i Enköping och Håbo.Vi fick bland annat veta att PO finns i sex av länets åtta kommuner. Yrket har funnits i 20 år.  

– Personligt ombud är en möjlighet för personer med psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar, inte en rättighet, påpekade Ulrika. Man har heller inget krav på att klienten ska ha någon psykiatrisk diagnos.

Text: Petra Rohrer

Bild: Marc Najera, Unsplash.com