En ny lag, som började gälla från den första januari 2018 lagstiftar om samverkan vid in- och utskrivning. Det innebär att planeringen för utskrivning påbörjas vid inskrivning. Patienten får en fast kontakt med Regionen eller kommunen.

Under Psykiatriveckan, den 12-16 november 2018, höll Eva Smith, biträdande verksamhetschef – Samordning Verksamhetsområde Psykiatri, Akademiska sjukhuset, ett föredrag kring denna nya lag.

Vilka berörs inom psykiatrin?

  • Personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Personer som lever med missbruks – beroendeproblematik
  • Personer över 17 år som är inskrivna i slutenvården och som redan har eller förväntas behöva insatser från kommunal hemsjukvård och/ eller socialtjänst och primärvård/öppenvård efter utskrivning

För psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård gäller särskilda riktlinjer som är baserade på annan lagstiftning.

Syftet med lagen

Syftet med lagen är att den ska:

  • Utgöra en vägledning vid processen för in- och utskrivning från slutenvården.
  • Skapa förutsättningar för en god och säker planering inför hemgång för den enskilde så att ingen faller mellan stolarna.

Avsikten med lagen är att minska antalet dagar som patienten är inneliggande. Den vedertagna uppfattningen inom vården är att man blir sjukare om man är inneliggande för länge. För Uppsala län gäller samverkan mellan Region Uppsala och kommunen. Lagen bygger på ömsesidig tillit mellan berörda parter. Den säger att patienten och dess närstående alltid ska involveras i planeringsprocessen. Utskrivningsprocessen kommuniceras mellan huvudmännen i Prator – landsting och kommun, som är ett webbaserat meddelandesystem.

 

Hur går processen till?

Ett inskrivningsmeddelande – med patientens samtycke – skickas till berörda parter såsom kommun och primärvård eller öppenvårdspsykiatrin som får en signal till att samverka vid utskrivning. Detta meddelande ska besvaras inom 24 timmar. Sen ska en fast vårdkontakt utses.

Meddelandet ska innehålla namn, personnummer och folkbokföringsadress samt beräknat utskrivningsdatum.  Patienten måste ge sitt samtycke om NPÖ (Nationella patientöversikten) som är rätten för legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal att läsa andra vårdgivares journaler.

När den ansvarige läkaren bedömer att patienten är klar att skrivas ut ska alla inblandade informeras. Den fasta vårdkontakten i öppenvården eller primärvården ska skicka kallelse om SIP (samordnad individuell vårdplan) till alla berörda senast tre dagar efter att patienten blivit bedömd utskrivningsklar. Kommunen har tre dagar på sig att ta hem patienten från avdelningen.

Den information som måste lämnas till de nya vårdgivarna är:

  • Information om den vård och behandling som utförts
  • Uppgift om fast vårdkontakt
  • Tidpunkt för SIP
  • Uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivning

 

SIP-planering

SIP ska erbjudas patienter med behov av samordning av de planerade vård- och omsorgsinsatser. Denna planering ska ske när och var det är mest gynnsamt för patienten, antingen under vårdtiden eller i hemmet. Arbetet med planen ska påbörjas skyndsamt. Den enskildes och dess anhörigas uppfattning är av stor betydelse.

 

Text: Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Foto: Tua Lilja