Foto: Mabel Amber, Pixabay

Läkemedel mot psykisk ohälsa ökar inte risken för död eller höftfraktur hos gamla människor. Den högre risk man kan se beror istället på en större sjukdomsbörda och andra bakomliggande faktorer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.


– Många blir på sin ålders höst drabbade av psykisk ohälsa som påverkar livskvaliteten negativt. Därför är det ett viktigt och glädjande besked att man inte behöver vara rädd för att vid behov pröva att sätta in läkemedelsbehandling. Det säger Jon Brännström, doktorand vid Umeå universitet.

Psykofarmaka och risken för död hos människor över 85 år

I sin avhandling har Jon Brännström i två studier undersökt kopplingen mellan användande av läkemedel mot psykisk sjukdom, psykofarmaka, och risken för död hos människor över 85 år och hos människor med demenssjukdom. I bägge studierna kunde man se att det fanns en koppling mellan pågående behandling med psykofarmaka och en ökad risk för död. Men det gick också att se stora skillnader i sjukdomar och andra bakgrundsfaktorer mellan grupperna. De personer som blev behandlade med psykofarmaka var skörare och hade en större sjukdomsbörda. Det var faktorer som visade sig förklara den ökade risken för död.

Kön påverkade risken för död hos användare av flera av de studerade läkemedlen. Antidepressiv medicinering verkade ha en skyddande effekt hos män, men inte hos kvinnor. För lugnande mediciner var risken för död istället högre bland män.

Inget samband mellan psykofarmaka och höftfraktur

Forskarna studerade höftfrakturer i två stora registerstudier året före och efter att behandling påbörjats med antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel. Man såg att de som blev behandlade med psykofarmaka blev drabbade mer än dubbelt så många höftfrakturer. Men den skillnaden fanns redan innan behandlingen med psykofarmaka startade. Den största risken för höftfrakturer fanns månaden före behandlingsstart, för både män och kvinnor. Detta talar starkt emot att det skulle finnas ett orsakssamband mellan behandling med psykofarmaka och höftfraktur, Snarare verkar det som att ett allmänt försämrat hälsotillstånd ökar sannolikheten för att både bli drabbad av höftfraktur och att få psykofarmaka förskrivet.

Försiktighet med psykofarmaka

– Självklart är det viktigt att skriva ut psykofarmaka, liksom alla andra läkemedel med försiktighet till sköra äldre och att behandlingen noggrant blir uppföljd. Men att underlåta att sätta in läkemedel kan skapa större lidande och risker än att faktiskt behandla, om behandlingen ges på rätt indikation. Studierna visar att det inte är befogat med någon överdriven allmän restriktivitet, säger Jon Brännström.

I avhandlingens studier av risken för död ingick cirka 2.000 äldre och personer med demenssjukdom i Västerbotten som alla blivit noggrant undersökta av forskargruppen. I de nationella registerstudierna, där man undersökte kopplingen mellan behandling av psykofarmaka och höftfrakturer, ingick alla personer över 65 år i Sverige.