Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Uppsala kommun

Liberalernas logotyp
Ditt namn:
Helena Hedman Skoglund

Parti: Liberalerna

Funktion i partiet: Kommunalrådskandidat

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. För att minska det rådande tabut kring psykisk ohälsa vill Liberalerna i Uppsala:
–  Uppmuntra initiativ från föreningar såsom ”Hjärnkoll”, ”Sesam” och ”Ting och kaka”.
–  Öka kunskapen kring psykisk ohälsa, både för privatpersoner och på arbetsplatser.
–  Förstärka elevhälsovården. Fler kuratorer på plats i skolan.
–  Se till att unga med psykisk ohälsa ska få vård inom 30 dagar.
–  Inrätta psykiatriambulanser i hela landet för att hjälpa människor i kris och 
självmordssituationer.
–  Minska psykisk ohälsa genom mer lättillgängligt direkt stöd, från exempelvis BUP.
–  Se till att det finns träffpunkter för äldre, personer med funktionsnedsättningar och 
skolor där det finns möjlighet att diskutera och vädra tankar och erfarenheter gällande psykisk ohälsa.


2. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta. Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som omfattar allt från enstaka nedstämdhetssymptom till vardagshindrande ångest- och depressionssyndrom. Från Liberalernas sida lägger vi stor vikt vid att se människan bakom diagnosen/problematiken. Detta innebär rent praktiskt att vi måste ha en bred politik som omfattar alla typer av psykisk ohälsa.

Vi vill se till att det finns ett tydligt skyddsnät för de personer som begränsas av sin psykiska ohälsa i den utsträckning att de inte kan arbeta. Psykisk ohälsa måste likställas med somatisk ohälsa, därför måste exempelvis Försäkringskassan verka för att fånga upp människor med psykologiska diagnoser/problem.

Vidare finns det personer som har möjlighet att arbeta, men kanske inte på heltid eller med lika belastande uppgifter. Här måste offentlig sektor öppna upp för att anpassa arbetsuppgifter och anställningar till människor med psykisk ohälsa. Detta är något vi sen tidigare driver i Region Uppsala. Här finns också en möjlighet att samarbeta med näringslivet, precis som man sedan tidigare gör med exempelvis sommarjobbare.

De som på grund av sin psykiska ohälsa inte har möjlighet att arbeta ska inte heller tvingas tillbaka. Vi är dock medvetna om att en stor del i att återgå från att vara exempelvis deprimerad är att känna sig som en del i sociala sammanhang och med meningsfulla sysselsättningar.


3.
Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer. Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Vet inte. För personer som lider av psykisk ohälsa är det såklart viktigt att finna sammanhang och meningsfulla sysselsättningar. Däremot har vi från Liberalernas sida valt att lägga fokus främst på att stärka vården och möjligheterna att snabbt få hjälp att ta sig ur sin problematik, både om man är akut eller lindrigt sjuk. Som vi ser det är det den mest brådskande åtgärden inom politikområdet just nu. Men för de som behöver hjälp en längre tid behövs det möjlighet att skaffa sig rutiner och struktur i vardagen, då är dessa träffpunkter ett bra sätt att göra det och det är därför viktigt att de finns. Vi kan också tänka oss att stötta andra initiativ för att personer med psykisk ohälsa ska komma ut och få en fungerande vardag och sysselsättning.


4. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Ja. I ett led att stärka personer med psykisk ohälsa anser vi att studieförbunden spelar en viktig roll. De bidrar till ökad social interaktion och även till ökad kunskap i ämnet.


5. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. För oss Liberaler är det särskilt viktigt att arbeta för att stärka HBTQAI-personers psykiska hälsa, detta eftersom ohälsotalen ofta är högre för dem än för andra. Uppsala ska vara en öppen och fördomsfri stad. Ett hinder för människors möjligheter att leva och verka fritt är flera av de normer som finns överallt. I förskolan och skolan läggs grunden för attityder senare i livet. Skolan måste bli bättre på att aktivt bryta ner skadliga normer och agera mot mobbning och utsatthet.

Vidare anser vi att kommunens personal ska ha tillräckliga HBTQAI-kunskaper för att alla ska få ett korrekt bemötande. Kommunen måste inkludera ett HBTQAI-perspektiv i sitt arbete mot att förhindra hatbrott och se till att det finns särskilt stöd och skydd för ungdomar som drabbas. Också arbetet mot våld i nära relationer måste innehålla ett HBTQAI-perspektiv. En kvinna kan bli misshandlad av sin flickvän och en man av sin pojkvän. Även personal som möter invandrare genom SFI eller kommunens introduktion ska ha kunskaper om HBTQAI.

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Satsa på att stärka HBTQAI-personers psykiska hälsa.
  • HBTQAI-certifiera alla kommunens verksamheter. HBTQAI-kompetens måste finnas 
inom kommunens samtliga verksamheter.
  • Komplettera arbetsgivaren Uppsala kommuns mångfaldsplan så att den innehåller 
tydliga aktiva åtgärder för att öka likabehandling och motverka diskriminering på 
grund av sexuell läggning och könsidentitet.
  • Se till att samtliga skolors likabehandlingsplaner innehåller strategier för 
likabehandling av HBTQAI-personer.
  • Säkerställa att socialtjänsten har beredskap att erbjuda HBTQAI-personer, oavsett kön 
och könsidentitet, som utsatts för våld eller hot om våld av närstående, skyddat 
boende.
  • 
Se till att transpersoner ges möjlighet för ombyte i en avskild och trygg miljö i 
relevanta verksamheter inom kommunen.
  • Kräva att ideella organisationer som tar emot kommunala bidrag ska motverka 
diskriminering och annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck.
  • Omdefiniera toaletter inom kommunal förvaltning, bolag och verksamheter efter 
funktion istället för kön eller låta dem vara könsneutrala.
  • Utforma kommunens informationsmaterial på ett sätt som är neutralt inför olika 
samlevnadsformer.
  • Införa en jämställdhets- och HBTQAI-ansvarig i Uppsala kommuns förskolor, grund- 
och gymnasieskolor samt vuxenutbildning.