Brukarrevision är ett sätt att utveckla och förbättra verksamheter utifrån ett brukarperspektiv. Det som är speciellt med en brukarrevision är att de som utför en sådan är personer som själva har erfarenhet av verksamheterna inom t.ex. psykiatriområdet. Det är alltså inte personal som genomför en brukarrevision.

Syfte och mål med brukarrevision

Det viktigaste syftet med denna metod är att brukare/patienter inom en viss verksamhet/mottagning ska få lämna synpunkter på hur just de upplever den vård och det stöd som de får. Att öka deras inflytande och delaktighet inom verksamheten är det primära målet.

Brukarrevisionsbyrån Uppsala län

Sedan 2013 finns det en ekonomisk förening i Uppsala län som arbetar med brukarrevisioner. Föreningen heter Brukarrevisionsbyrån Uppsala län- BRiU. Hittills har fjorton brukarrevisioner genomförts inom Uppsala län inom socialpsykiatrin och missbruks-och beroendevården. Besök gärna BRiU:s hemsida: http://www.briu.se/.

BRiU har sitt kontor hos Initcia, som är en av BRiU: s tre samarbetspartners, på Bergsbrunnagatan 28 i Uppsala. De två andra är Region Uppsala och Studieförbundet Vuxenskolan.
Hur arbetar man med en brukarrevision?

När en verksamhet har beställt en brukarrevision så inleder man uppdraget med att träffa företrädarna för verksamheten för planering av uppdraget och för att skriva ett avtal. Därefter är det uppdragsgivarens uppgift att hitta personer inom verksamheten som vill bli intervjuade.

När det är gjort så förmedlar uppdragsgivaren kontaktuppgifter till intervjupersonerna till brukarrevisorerna, som i sin tur tar kontakt med dessa för att boka dag/tid för intervjun. Revisorerna, som vanligtvis arbetar i grupp om 4-5 personer, skriver sedan en frågeguide.

När intervjuerna är genomförda är det dags för brukarrevisorerna att skriva en rapport med förbättringsförslag som både intervjupersonerna och företrädarna för verksamheten får ta del av.

När rapporten är färdig så återrapporterar revisorerna resultatet i första hand till brukarna som har blivit intervjuade men även till uppdragsgivarens företrädare.

Efter en viss tid, ett år eller så, så bör man göra en uppföljning för att se om uppdragsgivaren har genomfört förändringar/förbättringar utifrån rapporten.

Text: Petra Rohrer