1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

För att Europa behöver feminism! Vi feminister är det tydligaste motståndet mot den ökande högerextremismen och nationalismen i Europa. Under den här mandatperioden har jag satt de mänskliga rättigheterna högst upp på den politiska agendan. Jag har lyft kvinnors, flyktingars och minoriteters rättigheter. Jag har kämpat för fred och hållbarhet, mot våld, militarism, rasism och nationalism. Med erfarenhet från den här mandatperioden är jag nu redo att fortsätta vara en kraft för förändring i EU.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Vi i Feministiskt Initiativ är i en speciell situation för det finns ingen feministisk grupp i Europaparlamentet ännu och jag är vår första ledamot. När Fi kom in i Europaparlamentet hade jag, våra partiledare och partisekreterare möten och förhandlingar med den gröna, vänster och socialistiska gruppen. Vi valde att sitta i den socialdemokratiska gruppen, S&D-gruppen, för att det gav oss bäst möjligheter att arbeta med våra hjärtefrågor: mänskliga rättigheter, feminism och antirasism. Det är den näst största gruppen och gav oss bäst möjligheter att påverka och göra största möjliga skillnad. I omröstningar röstar jag enligt Fis värderingar och politik, inte S&D-gruppens. Exempelvis röstar jag bättre i miljö- och klimatfrågor samt migrationsfrågor än S&D-gruppen.

Min dröm är att fler feministiska partier från hela Europa ska komma in i Europaparlamentet och att vi ska kunna bilda en feministisk grupp. Vi har redan startat ett feministiskt nätverk – FUN Europe, Feminists United Network Europe, under parollen Europe Needs Feminism. Medlemmar i nätverket består av feministiska politiska partier och feministiska civilorganisationer från olika EU-länder. Nuvarande medlemmar är från Sverige, Danmark, Tyskland, Rumänien, Spanien, Finland, Polen och Italien. Vi har arbetat fram en gemensam politisk plattform att driva i EU-valet.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill stoppa mäns våld mot kvinnor. Det är ett av Europas största säkerhetsproblem, var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Jag vill se en gemensam EU-lagstiftning, ett EU direktiv för att stoppa våld mot kvinnor.

Jag kommer även att fortsätta motverka nationalister och högerextremister såsom jag har gjort under den här mandatperioden och fortsätta arbetet med att skydda allas mänskliga rättigheter inklusive minoriteter som romer.

Jag vill även arbeta för att EU ska en feministisk klimatpolitik som bygger på rättvisa, global solidaritet och respekt för allt liv på jorden

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Ja, EU ska ha mycket större inflytande i sociala frågor, frågor om mänskliga rättigheter och likabehandling. EU ska dra upp rättighetsbaserade miniminivåer vilka inte ska hindra enskilda medlemsstater att gå längre i sitt arbete. FN:s första hållbarhetsmål är ”ingen fattigdom” och detta har EU förbundit sig till att genomföra, fattigdomsbekämpning ett av EU:s och medlemsstaternas specifika mål på det socialpolitiska området. För att genomföra detta måste EU ha större inflytande i socialpolitik.

I stora drag är vi i Fi positiva till de förslag som har lagts fram i den sociala pelaren ex: lika rätt och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och social integration. Vi i Fi har på EU-nivå länge kämpat för flera av de principer som pelaren för sociala rättigheter utgör: Förbättrandet av tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg, Alla människors lika möjligheter gällande anställning, Socialt skydd samt Utbildning såväl som tillgången till vård och omsorg av god kvalitet genom livet. Pelaren föreslår även att minimiperioden av föräldraledighet höjs till minst fyra månader som i sin tur inte kan överlåtas till den andra föräldern. Förslaget är en väsentlig jämställdhetssatsning men vår politik är ambitiösare än så och verkar för en längre minimiperiod och att föräldraledigheten ska vara individualiserad. Men vi varnar för urholkad arbetsrätt med det okritiska anammandet av en flexibel arbetsmarknad alltså Flexicurity. En flexibel arbetsmarknad ger upphov till otrygghet och skapar en prekär situation framförallt för unga människor i dagens Europa. Vi vill att individers mänskliga rättigheter tillgodoses och vill garantera individers trygghet oavhängigt individens situation på arbetsmarknaden; detta anser vi skulle utgöra en fundamental social pelare för ett mer rättvist Europa.