1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag tar nu klivet in i politiken efter att ha arbetat aktivt med klimatfrågan i över 20 år. Jag gör det eftersom jag vet att de stora utmaningarna vi står inför just nu är globala frågor som EU behöver ta ett aktivt ledarskap i. Under den kommande mandatperioden behöver vi i grunden ställa om samhället i en hållbar riktning och se till att vi verkligen har en EU-politik i linje med Parisavtalet, för att få stopp på den snabba förlusten av biologisk mångfald och för att lindra konsekvenserna av en varmare värld.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Den så kallade gröna gruppen där även andra gröna partier i Europa finns.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag strävar i första hand efter att hamna i miljöutskottet och jordbruksutskottet. Men ALL politik behöver grundas i hållbarhet, vilket vår politik i den Gröna gruppen gör.
Det allra viktigaste är att minska utsläppen i alla medlemsländer, i den takt som krävs för att hålla uppvärmningen väl under två grader, och undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Därför behöver EU:
– Göra ordentliga satsningar på tågtrafik inom Europa
– Ha en tydlig plan för att så snabbt som möjligt bli fossilfritt
– Rikta en större del av jordbruksstödet till lantbrukare som går före i omställningen
– Även arbeta aktivt med social hållbarhet, så att inte enskilda individer drabbas orättvist i omställningen till ett framtida hållbart samhälle.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

EU ska inte bestämma på detaljnivå, men det är både bra och rimligt att de sociala frågorna får draghjälp i alla länder; inte minst genom bra exempel från länder som går före på det området.

Rättvisa arbetsvillkor, social trygghet och inte minst social integration är frågor som vi behöver arbeta med gemensamt inom EU, då det bidrar till större stabilitet i hela EU, och därmed även i Sverige. Det är viktigt för EU:s sammanhållning och för att den inre marknaden ska fungera så bra som möjligt.

För att de eventuella problem och nackdelar som motståndare till arbetet med den sociala pelaren har ska bli verklighet måste medlemmarna gemensamt ta beslut som verkligen flyttar makten över dessa frågor till EU-nivå. Det är det inte fråga om. Det står tydligt i inledningen till den sociala pelaren att den inte ska leda till att EU utvidgar sin kompetens på området.