Söndagen den 19 september är det kyrkoval i Sverige. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, folkbokförda i Sverige och 16 år eller äldre rösta. Man röstar inte på politiska partier utan på nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. Den som vill engagera sig kan antingen gå med i en befintlig grupp eller starta en ny tillsammans med andra som vill bidra till att forma kyrkans framtid. 


I hela landet finns det idag 601 nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet. För att en nomineringsgrupp ska få delta i kyrkliga val och kunna anmäla kandidater, måste den ha en registrerad gruppbeteckning. För att en grupp som vill delta i valet ska kunna registreras som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som har rösträtt i valet. Till val i församling eller pastorat måste minst 10 personer stödja en ansökan, till stiftet 100 personer och till kyrkomötet 300 personer. I kyrkovalet 2021 är det strax under fem miljoner medlemmar som har rösträtt.

Vad står då nomineringsgrupperna för?

Vox Vigor har tittat på några grupper och gjort utdrag ur deras egna program. Mer information finns på sidan för kandidatvisning. Här anger man postnummer, stift, kommun och församling och får namnen på de kandidater man kan rösta på. Man kan också klicka sig fram till de olika programmen. Här presenterar vi dem i bokstavsordning.

Alternativ för Sverige

“Kyrkan ska vara en plats där traditioner, kultur och historia lever vidare, inte en megafon för de senaste politiska trenderna.

Svenska kyrkan har idag fjärmat sig från sin uppgift som kristen folkkyrka, och ägnar sig istället åt invandring, vänsteraktivism och HBTQ-frågor.

En miljon svenskar har därför lämnat kyrkan i protest.

Vi kan vända denna trend. Vi vill att kyrkan hittar tillbaka till sina rötter och blir en samlande kraft för svenskarna”.

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Vi vill att Svenska kyrkan:

 • ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
 • också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
 • ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
 • ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen”.
Borgerligt alternativ

“Vi i Borgerligt alternativ springer ur det som tidigare var Moderaterna i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är idag ett fristående trossamfund, varför vi ställer upp som en fristående nomineringsgrupp utan partipolitisk koppling men med tydliga borgerliga värderingar”.

“För Borgerligt alternativ är det församlingarna som är Svenska kyrkans främsta närvaro i samhället. Det är här gudstjänstlivet äger rum, en stor del av kyrkans och Sveriges kulturarv förvaltas och hit som människor kommer i livets alla skeden för att få stöd och finna styrka.

Eftersom det är i församlingarna som den viktigaste verksamheten äger rum ska huvuddelen av Svenska kyrkans ekonomiska resurser finns i församlingarna.”

“Borgerligt alternativ vill:

 • att den inomkyrkliga utjämningsavgiften sänks. Avgiften innebär att många församlingar måste betala stora belopp till den nationella nivå.
 • att församlingstillhörigheten ska bli friare.
 • att sammanslagning av församlingar ska bygga på frivillighet och inte kunna ske utan godkännande från de berörda kyrkofullmäktige som är församlingarnas högsta beslutsorgan”.
Centerpartiet

“För oss är den lokala församlingen utgångspunkten. Den kyrka som växer underifrån ger möjlighet till engagemang”.

“Kyrkan ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Främlingsfientlighet måste bemötas och kyrkan ska bidra till ökad integration, förståelse och tolerans. Kyrkan ska vara en tydlig röst i debatten, men också verka genom sociala verksamheter, till exempel arbeta med ensamkommande barn. Kyrkor och kyrkogårdar ska vara tillgängliga. Alla par som vill ska kunna gifta sig kyrkligt”.

“Centerpartiet anser att kyrkan har ett ansvar att arbeta aktivt för en bättre värld. Kyrkan ska i det internationella arbetet verka för fred och försoning”

Centerpartiets värdegrund

 • Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller i vårt engagemang inom Svenska kyrkan.
 • Människors olikhet är en rikedom. Varje människa är unik och har samma rättigheter och samma skyldigheter, oavsett kön,
  livsåskådning, funktionsvariationer, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund.
 • Mänskliga fri- och rättigheter har inga gränser, varken kulturella, nationella eller geografiska. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid”.
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK)

“Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) är en nomineringsgrupp bestående av liberaler med ett engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill möjliggöra för liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi arbetar också för en öppen, tolerant kyrka med låga trösklar på evangelisk – luthersk grund”.

Frimodig kyrka

“Det grundläggande syftet: Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guss rike utbredas och skapelsen återupprättas”

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

– Kyrkan ska vara levande och öppen. Det handlar också om att slå vakt om de viktiga verksamheter som finns, inte minst diakonin. Samtidigt finns det även delar som kan utvecklas. Jag tänker på pedagogiska verksamheter som bibelstudium. Det säger Hans Holmén som är förstanamn för Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Källa: Dalarnas Tidning 18 september 2021.

Kyrkovalets huvudfråga är att förmedla gudstillit till en ny generation. Kyrkovalet handlar om familjens trosförmedling till en ny generation, om ekumenik, ekonomi, kristen mission och människovärde. Hit hör att svensk kultur och samhälle bejakar människans också religiösa, andliga och själsliga, behov – för att vi ska kunna vara hela personer. Ur debattartikel i Dalarnas tidning 15 september 2021.

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

“Kyrkan är en av Sveriges största skogsägare och måste värna skogen med varsam hand. Vi måste bevara de skogar och våtmarker som ännu är intakta och opåverkade för att ha en chans att klara av klimatkrisen. Skogens potential att fånga in koldioxid till marken är enorm och här har kyrkan en stor möjlighet att bidra. Gammelskogar och naturskogar måste bevaras. Trakthyggesbruket som innebär stora kalhyggen och markberedning ska inte tillämpas. Vi förordar blandskogar och hyggesfria metoder.”

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Det handlar om byggnader, kulturhistorisk mark och mycket annat. Förvaltningen av kyrkor, föremål och mark ska ske långsiktigt, skonsamt och antikvariskt sakkunnigt. Miljöerna ska vara öppna för besök och bildning.

Kyrkogårdarna som finns i städerna är viktiga lungor i stadsväven med ett växt- och djurliv som gör dem till skyddsvärda biotoper. Kyrkobyggnader och kyrkogårdar ska inte belysas så att mörkeraktiva djur såsom fladdermöss och pollinerande insekter skräms bort.

Att vårda kulturarvet innebär inte nödvändigtvis att allt ska vara som det alltid har varit. Vi måste använda vår kunskap och utveckla den, satsa på hållbara och nytänkande lösningar när det gäller energieffektivisering och uppvärmningssystem. I första hand ska lokala och förnybara energikällor användas som t.ex. solceller på byggnader.”

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. Vi är den klart största obundna gruppen i kyrkovalet.
POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

Partierna skadar Svenska kyrkan. Artikel av Carina Etander-Rimborg 15 september 2021.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna tar främst upp fem punkter i samband med kyrkovalet.

Värna den lutherska läran

Kyrkan ska vara öppen i mötet med främlingar men alltid utgå från klassisk kristen tro och inte tillfälliga politiska trender.

Starkt församlingsarbete

Församlingarna ska vara en diakonal kraft för de som lider nöd, alltifrån fattigpensionärer till kvinnor i hedersförtryck.

Skydda kulturarvet

Vi måste bättre ta hand om gamla kyrkomiljöer, kyrkoskatter och klenoder som alltmer angrips och plundras.

Sammanhållande kraft

Kyrkan ska stå stadigt i rollen som den sammanhållande kraft, kulturbärare och förvaltare den är.

SD:s Kyrkopolitiska valplattform 2021

Vänstern i svenska kyrkan (ViSK)

Kyrkan ska vara en fristad för den skyddsbehövande – inför kyrkofrid!
Öppet brev till samtliga nomineringsgrupper i Kyrkomötet

” I bibeltexterna blir vi gång på gång uppmanade att ta hand om och erbjuda skydd för den behövande.
För några år sedan kunde vi läsa om ett sommarläger ordnat av Svenska kyrkan i Malmö, där ett 30-tal poliser omringade sex papperslösa barnfamiljer i en polisinsats.”

“Vi som kyrka måste hävda en fredad plats för människor på flykt!
Vi i ViSK vill arbeta för att kyrkofriden återigen ska bli svensk lag och hoppas att ni vill göra gemensam sak med oss för att påverka lagstiftarna till en förändring så att vi kan undvika den här typen av oetiska övertramp från våra myndigheter”

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig” (Matt 25:35-36)”.

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla

“Vi vill arbeta för en öppen kyrka där alla människor är välkomna. Oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, allmänpolitisk uppfattning eller antal kyrkobesök per år. Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka!”

Vår vision. Alla människor har samma värde i en värld där kärlek, rättvisa och ansvar för skapelsen går hand i hand.

Våra värderingar. Vi tror på varje människas rätt att själv definiera sitt liv, sin identitet och sin tro.

Vårt uppdrag. Att verka för en kyrka som ger människor hopp, mening och tro på att Jesus vandrar med – en kyrka där alla människor är lika viktiga och där ansvaret för vår jord är en självklarhet.

Några av punkterna på vårt program handlar om att:

 • Svenska kyrkan skall vara öppen för alla som söker, tvivlar eller tror.
 • Vi vill arbeta för en balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner.
 • Svenska kyrkan skall behålla sin vigselrätt och att präster skall kunna viga par till såväl olikkönade som samkönade äktenskap.

Foto: Gerd Altmann från Pixabay