Khedidja Hedna (t.v.) och Margda Waern, forskare vid Göteborgs universitet

Risken för självmord är klart högre i gruppen äldre kvinnor med obehandlad depression som är födda utanför Norden, jämfört med motsvarande svenskfödda kvinnor. Det framgår av en studie från Göteborgs universitet.


– Våra resultat visar på behovet av innovativa folkhälsoinsatser för att möta behoven hos utlandsfödda äldre vuxna. Det gäller speciellt kvinnor, säger Khedidja Hedna, forskare vid AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Hon är förstaförfattare till artikeln, publicerad i European Journal of Public Health.

Trots den relativt höga andelen självmord hos personer över 75 år, finns det väldigt lite forskning om orsakerna. Eftersom läkemedelsbehandling av depression är betraktad som en viktig strategi för att förebygga självmord, genomförde en forskargrupp en stor nationell befolkningsstudie. Den undersökte faktorer som är relaterade till en förhöjd suicidrisk bland äldre vuxna med och utan antidepressiv behandling.

Invandrarkvinnor mer utsatta

Forskningen genomfördes genom att slå ihop stora nationella befolkningsregister. Dessa bestod av en grupp med över 1,4 miljoner svenska invånare, 75 år och över, som följdes i upp till åtta år. Under perioden dog 1 305 personer till följd av självmord, 907 män och 398 kvinnor.

Av kvinnorna som dog av självmord hade 164 en obehandlad depression. 42 av de totalt 398 kvinnorna som dog till följd av självmord, var födda utanför Norden. Självmordsrisken var förhöjd hos äldre invandrarkvinnor, och risken var särskilt hög bland dem utan läkemedelsbehandling för depression.

Bland kvinnor som tog antidepressiva medel var den ökade självmordsrisken kopplad till högstatusjobb före pensionering. Hos män sågs en förhöjd risk hos dem som inte blev behandlade för depression och som hade manuella arbeten.

Män skyddas av äktenskap

En annan könsskillnad var den skyddande effekten av att vara gift, som bara sågs hos män. Ökade självmordsnivåer observerades hos ogifta män, både med och utan antidepressiv behandling.

Behov av uppsökande sjukvård

Studien har letts av Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Våra resultat understryker behovet av uppsökande sjukvård, särskilt för äldre kvinnor födda utanför Norden. Även äldre män kan behöva åtgärder för att minska social isolering. Studien visar på könsskillnader i faktorer relaterade till självmord hos personer över 75 år. Resultaten kan hjälpa till att skräddarsy könsspecifika självmordsförebyggande strategier i den psykiatriska vården, primärvården och socialtjänsten, säger Margda Wearn.

TitelSociodemographic and gender determinants of late-life suicide in users and non-users of antidepressants


Foto av Khedidja Hedna: Kristina Båth
Foto av Margda Waern:  Johan Wingborg