Samhälle

Hela familjen behöver uppmärksammas vid kontakter med psykiatrin

Hela bilden fylls av ett flickansikte och händer som håller för öronen. Fotot är i svartvitt.

Foto: Hardcore Brain, Unsplash. Genrebild.

Barn som är anhöriga till patienter inom vuxenpsykiatrin mår sämre psykiskt jämfört med barn i allmänhet. Men genom användning av förebyggande interventioner kan risken för att barnen själva utvecklar psykisk ohälsa bli mindre. Det visar en ny avhandling i psykologi från Göteborgs universitet.

Sedan tidigare är det känt att barn som har en förälder med en psykiatrisk diagnos har en förhöjd risk att själva bli drabbad av psykisk ohälsa. Detta bekräftas i en ny avhandling. Den har bland annat undersökt måendet hos barn i åldern 8 till 17 som har minst en förälder med depression, ångest eller bipolär sjukdom och därför var i kontakt med vuxenpsykiatrin. Barnen mådde klart sämre psykiskt jämfört med barn i allmänhet. Resultaten visade även att ju yngre barnen var, desto sämre mådde de.

– Att barnen mår sämre kan bero på många saker. Men särskilt viktigt är hur förälderns psykiska ohälsa påverkar deras föräldraförmåga och hur familjen hanterar och pratar om det som händer i familjen. Utan rätt stöd till familjen kan barnen må sämre än vad de hade behövt göra. Det säger säger Lina Wirehag Nordh som skrivit avhandlingen.

Positiva effekter av förebyggande interventioner

Avhandlingen visar dock hoppfulla resultat. Lina Wirehag Nordh följde barnen under ett år och undersökte deras mående över tid. Specifikt undersökte hon effekten av två manualbaserade förebyggande interventioner som vuxenpsykiatrin i Sverige använder idag. De innebär samtal med familjemedlemmar om förälderns psykiatriska diagnos och om riskfaktorer och skyddsfaktorer i barnets liv. Ett av huvudmålen med samtalen är att stödja familjens kommunikation om förälderns diagnos. På så sätt kan man ge stöd till föräldrarna angående hur de kan stödja barnens utveckling. Resultaten visar att båda interventionerna minskade risken för att barnen själva skulle utveckla psykisk ohälsa . Det kan handla om oro, nedstämdhet eller utagerande beteenden, jämfört med då andra tillgängliga stödinsatser användes.

Föräldrar till barn på BUP behöver stöd

Avhandlingen har också studerat föräldrar till barn som blivit remitterade till till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 41 procent av föräldrarna angav i samband med deras barns första besök inom BUP att de hade ökade psykiska besvär. Hälften av dessa föräldrar uppgav ett år senare att de trots sitt dåliga mående inte diskuterat det med personalen de mött.

– Att inte fråga om föräldrars mående när deras barn har kontakt med vården kan innebära att viktig information inte kommer fram. Det kan vara information som kan vägleda vilka insatser hela familjen behöver. Föräldrar kan behöva få vägledning till eget stöd. Men insatser inom barn- och ungdomspsykiatri kan också behöva anpassas mer utifrån familjens situation.

Uppmärksamma hela familjen

Sedan 2010 säger hälso- och sjukvårdslagen att personal inom sjukvården särskilt ska beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder har ett psykiatriskt tillstånd. Trots det är det få familjer som får den typ av interventioner som studerats i avhandlingen.

Sammantaget belyser studierna vikten av att uppmärksamma alla familjemedlemmar inom psykiatrin. Lämpliga insatser för att stödja hela familjen måste komma till stånd.

– Baserat på mina resultat rekommenderar jag fortsatt och mer utbredd användning av de två förebyggande interventionerna som undersökts. Dels minskar risken för att barn till föräldrar i vuxenpsykiatrin ska utveckla psykisk ohälsa. Dels finns även tecken på att föräldrar kan känna sig stärkta i sin föräldraroll. Inom barn- och ungdomspsykiatri är det viktigt att den behandling som ges anpassas till hela familjens situation och behov. Detta för att ge så god vård som möjligt till barn med psykisk ohälsa

Avhandlingen The family and the patient An investigation of mental health problems, risk factors, and support for members of the families of psychiatric patients är försvarad. Länk till avhandlingen: https://hdl.handle.net/2077/75948

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar