OCD (obsessive compulsive disorder), tvångssyndom på svenska, kan debutera tidigt i skolåldern utan att omgivningen observerar eller förstår. Med anledning av detta har OCD-förbundet i Uppsala län startat ett skolprojekt där syftet är att informera skolpersonal om symtom på OCD och hur skolan kan hjälpa ungdomarna.

Mål och syfte med projektet

Kunskapen om OCD-diagnoser är väldigt låg i samhället. Projektet handlar om olika typer av information till skolpersonal i Uppsala län om vad OCD är för något och hur man som personal kanske kan upptäcka att en elev visar tecken på OCD. Bland annat vet man att en del hemmasittare har OCD och/eller BDD (upplevd fulhet). Projektet berör elever som är 12- 18 år.

Skolprojektet har hittills jobbat med förberedelser genom att be personer med OCD att besvara en enkät över nätet, där de bland annat berättar om sina erfarenheter i skolan, vilka beteenden de menar att skolpersonal borde kunna upptäcka och få en väl grundad misstanke om att en viss elev kanske lider av OCD. Då kopplas elevhälsan in och genom deras förmedling får eleven en korrekt diagnos och hjälp i form av KBT-behandling (Kognitiv beteendeterapi), vilket normalt sker via Internet.

Bengt Olsen, som är styrelsemedlem i OCD-förbundet i Uppsala län, menar att det vore bra om OCD började räknas som en neuropsykiatrisk diagnos (NPF) i flera sammanhang och inte, som tidigare, enbart som ett ångestsyndrom. Det skulle då kunna medföra att personer med OCD skulle få fler resurser i skolan och få ett bättre bemötande, vilket skulle underlätta skolgången och lärandet.

En av målsättningarna med projektet är att ta fram studiematerial avsett för anställda vid våra skolor.

– Inom ramen för denna pilotverksamhet vill vi nå cirka hundra anställda vid tre skolor i länet. Vi önskar ge en fyrtiofem minuters introduktion till OCD och motivera skolpersonal att engagera sig. Av de hundra anställda önskar vi utbilda cirka femton personer under ca åtta timmar fördelade på fyra veckor. Utbildningen blir i form av e-lärande, där små grupper på fyra-fem personer jobbar tillsammans, berättar Bengt.

Som läromedel ska de använda utbildningsfilmer av varierande längd.

– När informationsmaterialet väl är framtaget så är målet att försöka komma in i skolorna, vilket Bengt menar är ganska svårt. Skolorna är ännu inte utvalda. I första hand vill vi att projektet ska fokusera på att utbilda/informera skolpersonal. Att informera föräldrar och elever anser vi är för omfattande, säger Bengt.

Efter projekttidens slut – vad händer då?

Skolprojektet pågår till och med oktober 2019. Därefter vill de utvidga projektet till hela Uppsala län från och med 2020 och successivt till flera län.

OCD – en av världens mest nobla sjukdomar

– OCD är en sorts naturlig skyddsmekanism som har gått överstyr. Det handlar i många fall om att inte skada andra, säger Bengt.

Bengt berättar också att det finns fyra gener som styr OCD. Detta talar för att det finns en viss ärftlighet för detta. Man kan inte med säkerhet säga när OCD debuterar och vad som utlöser det.

– OCD är en av världens mest nobla sjukdomar, menar Bengt.

De vanligaste formerna av OCD är:

  • Tvättvång– personen tvättar händerna otaliga gånger per dag på grund av rädsla för att sprida smitta, rädsla för att ta i saker som andra har rört vid.
  • Kontrolltvång– ofrivilliga tvångstankar, till exempel ”tänk om det börjar brinna!”, tvångshandlingar, då personen utför olika ritualer, till exempel att hen kollar spisen flera gånger trots att hen egentligen vet att den är avstängd. Ritualer kan också vara mentala, att en person till exempel upprepar ramsor eller räknar saker ett flertal gånger.
  • Symmetritvång– att saker ska vara på ett visst sätt, att inte gå på streck på trottoaren.

 

Andra diagnoser som tillhör OCD:

  • Dysmorfofobi/BDD – innebär att ha en bild av sig själv som inte stämmer, samt att lida extremt mycket av sitt utseende, i så stor utsträckning att det sociala livet blir lidande. Detta kan leda till att personer blir en hemmasittare och i förlängningen genomgår upprepade skönhetsoperationer.
  • Samlande och samlarsyndrom- så kallas ”hoarding” som är ett patologiskt samlande som i förlängningen kan leda till dålig ekonomi, ett överfullt hem och inte sällan sanitära olägenheter.
  • Trichotillomani – innebär att en person medvetet eller omedvetet rycker ut enstaka eller flera hårstrån från huvudet, ögonbryn med mera.
  • Dermatillomani – skin picking. Är ett överdrivande plockande eller rivande av huden.

 

Konsekvenser av OCD

En konsekvens av ovanstående diagnoser är att det ofta tar orimligt lång tid för den drabbade att ta sig hemifrån. En annan konsekvens är att de drabbade skäms och inte vill prata om sitt tillstånd. Det finns också en förhöjd risk för suicid och för att inte klara skolarbetet och arbetslivet.

Behandling av OCD

  • Läkemedel
  • KBT- kognitiv beteendeterapi, särskilt en form som kallas ERP som är exponering med respons-prevention.
  • Internetbaserad behandling med KBT.

 

Bengts engagemang

Under 27 års tid har Bengt varit engagerad i frågor om OCD.

Engagemanget startade när det upptäcktes att hans son hade utvecklat  OCD.

Det tog sjutton år för sonen att få en korrekt diagnos.

 

Text: Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Foto: Tua Lilja