Hur ska nättidningen Vox Vigor kunna leva vidare efter årsskiftet? Då Upphör finansieringen från Arvsfonden. Den andra december samlades omkring 20 personer för en ”överlevnadslunch” på aktivitetshus Pepparn i Uppsala för att diskutera detta. Vox Vigor som nu funnits i drygt 15 månader kom till för att ge personer med psykisk ohälsa en starkare röst. Tidningen produceras till stor del av denna målgrupp.

Kan vi få ytterligare extern finansiering någonstans ifrån? Hur mycket ideella krafter kan vi mobilisera? Detta var de två huvudfrågorna för dagen. Redaktionen har sen tidningens start funderat på möjliga finansiärer och planerar att efter årsskiftet undersöka möjligheterna till någon form av gräsrotsfinansiering.

Vision Vox Vigors logga

I anslutning till projektet har Vision Vox Vigor bildats, en ideell stödförening som ska hjälpa nättidningen Vox Vigor att fortleva. Före lunch höll föreningen ett öppet årsmöte där alla kunde dela med sig av sina erfarenheter från andra projekt samt framföra önskemål om tidningens framtid. Planer finns på ett utökat samarbete med brukarorganisationerna. Det är viktigt att deras röster får komma fram.

Nödvändigt med en fristående tidning

Tidningen är idag religiöst och partipolitiskt obunden. Redaktionen anser att detta är nödvändigt också framöver. Det är även bra om tidningen kan vara obunden till brukarorganisationerna, vårdprofessionen och andra aktörer. På det sättet är det lättare att fortsätta med och utöka den debatt som kommit igång i tidningen. Vi måste på ett trovärdigt sätt låta olika synpunkter få komma fram. Först då kan vi lättare få till förändringar.

Vision Vox Vigors nya styrelse

Till ny styrelse i föreningen Vision Vox Vigor för resten av år 2019 och år 2020 valde årsmötet: ordförande Monica Atterberg, sekreterare Petra Rohrer, kassör Thomas Gustafsson, övriga ledamöter Ingor Lind och Karin Olin Knutsson. I den nya valberedningen ingår Ylva Kristina Larsson och Maria Höglund. Henrik Ivansson inträder som revisor.
Ni som vill komma i kontakt med Vision Vox Vigor, mejla info@voxvigor.se eller ring/messa ordföranden på 0738 –28 80 50.


Text och foto: Monica Atterberg

Föreningen Vision Vox Vigors logga har gjorts av Alexander Nyberg