Samhälle

Högre andel manliga chefer
negativa till depression

Deprimerad man med armarna i kors vid ett bord inomhus. Foto: Andrew Neel. Pexels

Det är högre andel manliga än kvinnliga chefer som har negativa attityder till depression, visar en studie från Göteborgs universitet. Ju högre chefspositioner desto högre andel med negativa attityder, vilket även gällde kvinnor på chefsjobb. 


Studien, som är publicerad i BMC Public Health, bygger på en webbaserad enkät. Den omfattar  2 663 chefer varav 901 kvinnor och 1 762 män. Studien tar specifikt sikte på attityder till depression, en mycket vanlig psykisk sjukdom.

Skillnad mellan manliga och kvinnliga chefers attityder till depression

Resultaten visar att 24 procent av de manliga deltagarna, chefer på olika nivåer och i olika typer av företag och organisationer, hade negativ attityd till depression. Motsvarande andel för de kvinnliga cheferna i studien var 12 procent.

Monica Bertilsson är universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och projektansvarig för studien.

Monica Bertilsson. Foto: Cecilia Hedström

– Vi blev förvånade över att skillnaderna mellan kvinnliga och manliga chefer kvarstod även efter att vi i våra statistiska analyser kontrollerat för andra faktorer som chefernas utbildning, vilken typ av arbetsplats de var på, hur länge de varit chefer och om de hade erfarenhet av medarbetare med depression, säger hon.

Manliga chefer anser att medarbetare med depression är en börda för arbetsplatsen

Skillnaderna undersöktes utifrån ett index med tolv olika påståenden. De mätte chefers emotionella, kognitiva och beteendemässiga attityder till medarbetare med depression. För elva av tolv påståenden var skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer signifikant.

Männen instämde i högre grad med påståendena att de kände sig osäkra ihop med medarbetare med depression. Dessa medarbetare ansågs vara en börda för arbetsplatsen och borde inte jobba när de medicinerar.

Både manliga och kvinnliga chefer blir stressade av medarbetare med depression

Manliga chefer instämde också i högre grad med att de inte skulle göra tillfälliga förändringar i arbetet för att stödja en medarbetare med depression. Inte heller anställa någon som de visste hade haft depression. Däremot svarade manliga och kvinnliga chefer likadant på påståendet att det är stressande med medarbetare med depression.

Ju högre chefsposition desto högre andel negativa attityder hos både män och kvinnor. Andelen  med negativa attityder minskade dock i förhållande till hur många medarbetare med dessa besvär man mött som chef. Detta gällde både bland manliga och kvinnliga chefer, vilket forskarna ser som positivt.

Stress ökar mest bland de sjukskrivna i Sverige

Förekomsten av depression, ångest och annan psykisk ohälsa räknas som ett av de största och snabbast växande hälsoproblemen i världen. Stressrelaterad psykisk ohälsa är dessutom den sjukdomsgrupp som ökar mest bland de sjukskrivna i Sverige.

Chefer med negativa attityder till depression har svårt med arbetsanpassning

– Chefer med negativa attityder kan ha svårare att förhålla sig till frågor som rör psykisk hälsa generellt. Men också att ge stöd till personer som kan behöva kort- eller långsiktig arbetsanpassning, konstaterar Monica Bertilsson.

– Studien är enkätbaserad. Den bygger på ett stort material och vi har tagit hänsyn till många faktorer förutom genus som skulle kunna påverkar resultaten. Men fyndet kvarstår vilket gör resultatet starkt. Men det är viktigt att påpeka att detta är en attitydundersökning. Vi vet inte hur manliga och kvinnliga chefer agerar i verkliga livet, säger hon.

Studien ingår i projektet ”Chefens perspektiv – en missad pusselbit”. Syfte är att bättre förstå chefers kunskaper och strategier för stöttning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Syftet är att utveckla bra insatser för att stärka chefers kompetens på området psykisk hälsa i arbetslivet.


Foto överst: Andrew Neel, Pexels (genrebild)
Porträttfoto: Cecilia Hedström

TitelGender differences in managers’ attitudes towards employees with depression: a cross-sectional study in Sweden

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar