Artikel 1 i Vox Vigors granskning av regelverket för sjukskrivna på heltid som arbetar ideellt.

För sjukskrivna kan ideellt arbete innebära en risk att bli av med hela sjukersättningen. Kim Nilsson var nära att få sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan. Han misstänktes vara för frisk på grund av sitt engagemang i RSMH Skåne.

För att få rätt att vara sjukskriven behöver den sökande visa upp godkända läkarintyg som styrker svårigheterna att utföra ett arbete. Efter en utredning fattar statliga myndigheten Försäkringskassan beslut om rätten till sjukersättning. Den rätten kan återkallas om den berörda personen får bättre arbetsförmåga.

Av den anledningen granskar Försäkringskassan noggrant sjukskrivna som utför ideellt föreningsarbete på sin fritid. Regeln är max fem timmar ideellt arbete i veckan för den som är sjukskriven på heltid. Försäkringskassan kan när som helst ifrågasätta om du som sjukskriven följer regeln och fortfarande har så pass nedsatt arbetsförmåga att du är förhindrad att börja söka och ta arbete.

Kim blev avstängd från Försäkringskassan

Kim Nilsson, bosatt i Landskrona, var tidigare sjukskriven för psykisk ohälsa. Han ville ha något att göra och slippa sitta hemma och känna sig understimulerad. Men Försäkringskassan ifrågasatte Kims rätt till sjukersättning på grund av hans engagemang i brukarorganisationen RSMH. Detta trots att Kims ideella arbete aldrig översteg tillåtna fem timmar i veckan. Och alla timmar som Kim har utfört har han rapporterat in till Försäkringskassan. Helt enligt reglerna.

Försäkringskassan hotade med att dra in Kim Nilssons sjukersättning.
Anledningen var att han jobbade en del ideellt.
Han anser att Försäkringskassan förtrycker sjukskrivna.

– Jag var avstängd ett kort tag och under hot om att helt bli av med min sjukersättning. Men jag lyckades till slut krångla mig ur det.

Kim Nilsson känner flera andra personer med rätt till sjukersättning som fått problem med Försäkringskassan. Vissa har även blivit återbetalningsskyldiga när de bedömts ha fått ut sjukersättning på felaktiga grunder. En sjukskriven som arbetar ideellt mindre än fem timmar i veckan kan också utveckla arbetsförmåga, resonerar vissa handläggare, enligt Nilsson.

– Det kan till exempel handla om människor som vill hjälpa till med att ordna ett julbord till sin förening. Personerna åker och köper in julmat men när de sedan rapporterar in sysslan till Försäkringskassan ifrågasätter myndigheten om de verkligen är sjuka och har rätt till sjukersättning eftersom de visar upp arbetsförmåga i samband med förberedelserna för föreningens julbord. Det handlar om människor som vill vara till lags och göra rätt, påpekar Kim Nilsson.

Sjukskrivna törs inte ta på sig ideella uppdrag

Kim Nilsson har idag ett arbete som han har skapat genom sina kontakter och engagemanget inom RSMH. De ideella insatserna i RSMH bidrog till anställningen. Något han är tacksam för. Men han är fortfarande under hot att bli återbetalningsskyldig för tidigare utbetald sjukersättning mellan 2014 och 2021.

– Risken att bli av med sin sjukersättning gör att många personer med långtidssjukskrivning inte vågar ta på sig så mycket ideellt arbete. De bromsar sig själva. Egentligen skulle de må bättre om de fick lov att hjälpa till och bidra till samhället, anser han.

Försäkringskassan följer lagen

Kan ett ideellt uppdrag ses som att personen som är sjukskriven på heltid fått en förbättrad arbetsförmåga? Den saken avgör Försäkringskassan.  Försäkringskassan hänvisar till rådande lagstiftning. Här är ett utdrag:

”Till socialförsäkringsbalken 33 kap. 9 § 1. Innehållet i bestämmelsen Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnas när den försäkrades arbetsförmåga är helt eller i det närmaste helt nedsatt. Allmänna råd: Vid bedömningen om den försäkrade trots viss begränsad arbetsförmåga är berättigad till hel förmån bör försäkringskassan beakta följande. För bedömning av arbetstiden bör utgångspunkten vara ett heltidsarbete i den sysselsättning, det uppdrag eller det förvärvsarbete den försäkrade kan utföra. Arbetstiden bör inte överstiga en åttondel av ett sådant heltidsarbete. Arbetsinkomst som inte överstiger en åttondel av den normala inkomsten på heltid i den sysselsättning, det uppdrag eller det förvärvsarbete den försäkrade kan utföra bör inte påverka rätten till hel förmån”.

(Försäkringskassan, Försäkringskassans allmänna råd 2010:20, beslutsdatum 2010-12-03, Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning.)

Anmäl förändringar!

Så här skriver Försäkringskassan om sjukersättning vid stadigvarande nedsatt arbetsförmåga:

”Du måste anmäla alla förändringar som kan påverka rätten till eller storleken på din ersättning. Det gäller till exempel om:

  • du börjar arbeta eller studera
  • du börjar arbeta i större omfattning än tidigare, till exempel om du får halv ersättning men börjar arbeta heltid
  • du får ideella uppdrag som tillkommer eller ändras i omfattning
  • du fortsätter att arbeta sedan ett beslut om vilande aktivitetsersättning har upphört
  • din arbetsförmåga förbättras, även om du inte arbetar
  • du får en ny eller ändrad utländsk pension, livränta eller liknade
  • du flyttar utomlands.”

Fler sjukskrivna blir nekade sjukersättning

Kim Nilsson menar att flera personer aldrig ens fått någon sjukersättning. Detta på grund av allt hårdare krav från Försäkringskassan.

– De personerna får då söka jobb som alla andra arbetslösa fast de är för sjuka för att arbeta. De blir pressade av systemet där Arbetsförmedlingen ska se till att du sköter ditt jobbsökande. Om du har försörjningsstöd har kommunen också rätt att sätta press på dig så att du söker lediga arbeten, säger Kim Nilsson.

Eftersom det blivit svårare att få sjukersättning i Sverige försöker anställda med psykisk ohälsa att stanna kvar på sitt arbete. Detta trots att de egentligen blir sämre av sitt arbete. När de sjuka sedan blivit av med sina jobb blir de istället arbetssökande eftersom de bedöms ha arbetsförmåga.

– Jag ser sjuka som får försörjningsstöd i stället för sjukpenning. De har då ett tryck på sig att jobba heltid för ersättning motsvarande försörjningsstöd plus en månads betald semester. De får enkla jobb men kommer aldrig vidare. Många mår ännu sämre. Och en del hamnar på rättspsyk för att de blir aggressiva, förklarar Kim Nilsson.

– Det är även riskabelt att ha sjukpenning och vara förälder. Föräldraförmågan kan bli ifrågasatt om du har en psykiatrisk diagnos och har barn. I synnerhet om du inte kan försörja dig, tillägger Kim Nilsson.

Text: Thomas Gustafsson

Foto, överst: Försäkringskassan
Foto, porträtt av Kim Nilsson: Privat