Samhälle

Generös föräldraledighet ger skydd mot mental ohälsa

Vitklädd baby som sitter i en barnvagn som står på en massa höstlöv. Foto: Pixabay.


Att vara föräldraledig tiden efter barnets födelse skyddar mot försämrad mental hälsa. Hos mammor sitter effekten i även längre fram i livet, medan den positiva effekten hos pappor är mer kortvarig. Det konstaterar forskare i en systematisk översiktsartikel som publiceras i The Lancet Public Health.

– Att bli förälder kan vara stressigt för föräldrarna. Oftast tänker vi bara på de hormonella och fysiska förändringar som mamman upplever. Men övergången till föräldraskap är stressande för hela familjen, säger Sol P Juárez. Hon är docent och universitetslektor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, och huvudansvarig för undersökningen.

Till exempel står föräldrar inför utmaningar som handlar om barnomsorg, osäker karriärutveckling och ekonomisk press på grund av minskade inkomster.

– Eventuellt är det därför psykiska besvär efter förlossningen är relativt vanliga. Man brukar säga att 10 till 20 procent av mammorna och upp till 10 procent av papporna är drabbade. Därför ville vi systematiskt undersöka alla publicerade vetenskapliga resultat för att se om föräldraledighet kan bidra till att lindra föräldrars psykiska symtom. Det säger Sol P Juárez som har gjort studien tillsammans med forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, och Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Föräldraledighet ger ett skydd mot mental ohälsa hos mammor.

Tillsammans har de tre forskarna undersökt sambandet mellan föräldraledighet och psykisk hälsa hos föräldrar ur ett internationellt perspektiv. För att få en helhetsbild över effekten av föräldraledighet genomförde de en sammanställning av forskningsresultat. Dessa är publicerade via fem olika online-databaser. Sammanfattningen visar att föräldraledighet ger ett skydd mot mental ohälsa hos mammor. Det gäller både efter förlossningen och senare i livet, särskilt när ledigheten är betald under minst två eller tre månader.

– Av granskningen kan vi dra slutsatsen att föräldraledighet ger ett skydd mot psykisk ohälsa, inklusive depression, allmän mental ohälsa, mental ångest, utbrändhet och behov av psykisk vård. Detta gäller särskilt för mammor. De fördelaktiga effekterna är förknippade med mer generösa system för föräldraledighet, till exempel med längre ledighet. Det framhåller Amy Heshmati, doktorand och studiens förstaförfattare.

Samtliga studier är genomförda i höginkomstländer, som erbjuder någon form av garanterad föräldraledighet.

– Detta är den mest omfattande systematiska översikten om detta ämne hittills. Vi har letat efter ett samband mellan olika aspekter av föräldraledigheten, såsom ledighetens längd och om ledigheten var betald eller obetald, och deras samband med psykisk hälsa hos både mammor och pappor. Vi undersökte till och med den indirekta effekten på partnerns psykiska hälsa av att en förälder tar ut föräldraledighet, säger Amy Heshmati.

De gynnsamma effekterna skyddar mammorna även på lång sikt

– En intressant upptäckt är att de gynnsamma effekterna inte bara är synliga kort efter förlossningen. För mammor kan de skyddande effekterna av föräldraledigheten ha en positiv påverkan på livet även på längre sikt, säger Helena Honkaniemi. Hon postdoktor i folkhälsovetenskap och medförfattare till översiktsartikeln.

För pappor var kopplingen dock inte lika tydlig. Samma skyddande långtidseffekter kunde inte observeras, utan endast i samband med själva föräldraledigheten och kort därefter.

– Det har gjorts mindre forskning om pappor. Men fortfarande tyder den här forskningen på att även pappors mentala hälsa har blivit bättre av föräldraledigheten, med riktlinjer för föräldraledighet som erbjuder fullgoda ersättningar eller incitament för uttag av föräldradagar, säger Helena Honkaniemi.

I det långa loppet är välbefinnandet hos hela familjen påverkad av längden på föräldraledigheten.

– Vi hittade visserligen bevis på skyddande effekter som varar flera år efter förlossningen och senare i livet. Men det finns ändå behov av mer forskning för att styrka detta. Med det sagt kan vi konstatera att rådande forskning visar starkt på att en generös föräldraledighet bidrar till att lindra eller förebygga mental ohälsa. Det gäller särskilt för mammor, något som är mycket relevant ur ett politiskt perspektiv, säger Amy Heshmati.

Mer information:
Artikeln “The effect of parental leave on parents’ mental health: a systematic review” är publicerad i The Lancet Public Health https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00311-5/fulltext

De 45 studierna som ligger till grund för de sammanställda resultaten har genomförts i följande länder:
Europa: Belgien, Danmark, Frankrike, Norge, Irland, Italien, Spanien, Sverige, Tyskland. Nordamerika: Kanada, USA.
Övriga länder: Australien, Chile och Japan.


Foto: Pixabay, Public Domain Pictures

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Vitklädd baby som sitter i en barnvagn som står på en massa höstlöv. Foto: Pixabay.
Generös föräldraledighet ger skydd mot mental ohälsa