För att i framtiden snabbt kunna hejda utbrott av covid -19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2 och för att redan nu kunna skydda utrotningshotade arter som riskerar att bli drabbade, behöver vi kunskap om vilka djur som är tänkbara smittbärare av viruset. Professor Kerstin Lindblad-Toh vid Uppsala universitet och hennes kollegor har identifierat ett stort antal däggdjur som potentiellt kan bli smittade via den så kallade ACE2-receptorn. Bland arterna med hög risk fanns många utrotningshotade arter, såsom flera apor.


Stor sannolikhet för att många djurarter har det virus som orsakar Covid -19

Idag är det känt att SARS-CoV-2 binder till proteinet ACE2 som sitter på ytan på celler i lungor, hjärta, artärer och tarmar. När viruset har bundit till ACE2 tar cellerna upp det och infektionsprocessen startar. Den gen som kodar för ACE2 finns hos alla ryggradsdjur. I teorin har alla dessa arter möjlighet att bli drabbade av av viruset. Men chansen finns att en del arter har ett ACE2-protein som ser lite annorlunda ut, och därför klarar sig från infektion. Flera djurarter är redan infekterade av SARS-CoV-2, till exempel flera olika apor och en tiger på Bronx Zoo. Eftersom forskare hittat liknande virus hos fladdermöss, finns det sannolikt även andra djur som kan härbärgera viruset och sedan infektera människor. Men ännu finns ingen systematisk studie, baserad på hur lika ACE2-proteinet är i olika djurarter.

– I vår studie tittade vi på evolution och struktur hos ACE2 i 410 olika arter av ryggradsdjur. Vi ville se hos vilka viruset skulle kunna binda till ACE2, säger Kerstin Lindblad-Toh. Hon är professor vid Uppsala universitet och Broad Institute of MIT and Harvard, medförfattare på studien.

Oklart hur fladdermöss kan ta upp smittan

De 37 arter av fladdermöss forskarna analyserade kan sannolikt inte bli smittade via ACE2-receptorn. Men eftersom andra liknande virus har funnits hos fladdermöss kanske de har ett annat protein som kan ta upp viruset. Man har också misstänkt att myrkottar är smittbärare. Men analyser från studien tyder på att de inte kan bli infekterade, då ACE2-proteinets struktur i flera underarter av myrkottar visar att de bara har mycket liten risk att ta emot viruset. Civetten, eller afrikansk sibetkatt, som man också misstänkt vara mittbärare, har mycket låg risk att bli infekterad via ACE2. Alla analyserade fåglar, fiskar och groddjur har också låg risk att bli smittade via ACE2-receptorn. Men andra receptorer kan inte uteslutas.

Hos många apor är ACE2-proteinet likadant som hos människor

103 arter visade sig i analysen ha mycket hög, hög eller medelhög risk för att bli infekterade. Av dessa är 40 procent rödlistade av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Hos många apor, till exempel schimpans, gorilla, orangutang och rhesusapa, är ACE2-proteinet identiskt med det hos människor. De 19 studerade primatarterna, många utrotningshotade, som forskarna analyserade i studien löper alla mycket hög risk att bli smittade av SARS-CoV-2 med utgångspunkt i ACE2-proteinets utseende, även om fler studier måste till för att slutgiltigt bevisa detta. Arter med hög risk för infektion via ACE2 kan sannolikt bli smittade av både människor och andra djur. Det är därför viktigt att vi aktivt skyddar dessa djurarter både i vilt tillstånd och när människor tar hand om dem.

Hundar får inte smittan så lätt. Hos huskatten är smittan större

De 27 arter som verkar ha hög risk att bli infekterade av viruset inkluderar många djur med närhet till människor. Dit hör kor, får, hjortar och getter, fyra sorters gnagare (men inte möss eller råttor) samt flera valar. En tiger (den art som smittats i Bronx Zoo) har medelhög risk för infektion, baserat på ACE2-receptorns utseende. Hundar verkar ha låg risk att smittas, medan flera kattdjur, inklusive huskatter, har medelhög risk att bli smittade.

– Det är viktigt att veta vilka utrotningshotade arter som kan infekteras. Vi måste försöka minimera risken att viruset sprider sig i vilda populationer, i djurparker och bland husdjur, säger Kerstin Lindblad-Toh.Foto: Pressbild, Uppsala universitet