Debatt

Ett öppet brev till landets regiondirektörer!

Ett öppet brev till landets regiondirektorer!

Publicerades först på NSPHs webbplats den 26 Juni 2019

Ett öppet brev från NSPH om de särskilda pengar för brukarsamverkan som regionerna får i arbetet för bättre psykisk hälsa:

Se till att använda årets pengar mer effektivt. Genom att satsa på brukarsamverkan kommer ni veta mer om vad era åtgärder ger för resultat och vilka prioriteringar som är mest meningsfulla för patienterna. Dra nytta av brukarrörelsens kunnande och engagemang!

I torsdags, den 20 juni, fattade regeringen äntligen beslut om årets överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om riktade insatser på psykisk hälsa-området i kommuner och regioner. I den ingår även i år en öronmärkt pott för brukarsamverkan. För oss som lever med egen psykisk ohälsa eller har anhörigerfarenhet är denna särskilda pott pengar något som inger hopp. Det ger er större möjligheter att samla in kunskap om hur vi upplever såväl våra behov som era insatser! Vi vet att när vår delaktighet och vårt inflytande ökar då får ni bättre möjligheter att prioritera rätt åtgärder.

Ni fick sådana här öronmärkta pengar även i fjolårets överenskommelse. Syftet med dem var att ”… stimulera länsgemensamt arbete med en bred analys av utmaningar och behov, i samverkan med brukar- patient- och anhörigorganisationer samt övriga aktörer på området”. Meningen var också att pengarna skulle komma kommunerna i ert län till godo.

Vi har tagit del av hur ni redovisat vad ni gjorde för pengarna ni fick i fjol. Vi ser att ni har goda intentioner och vällovliga syften, men det är ofta svårt att se hur de olika aktiviteterna hänger ihop och nästintill omöjligt att förstå hur ni på allvar ska få dem att leda till ”en bred analys av utmaningar och behov”.

Vi menar att brukarsamverkan är mer än ett samtal där ni ber patienter, brukare eller anhöriga att lämna synpunkter på det ni beslutar. Vi menar att det måste till ett kontinuerligt samarbete mellan jämbördiga parter för att skapa en gemensam bild av behov, insatser och resultat. Ett arbete där bägge parter är med och undersöker, analyserar och kommer med förslag på lösningar.

I skriften ”När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia” beskriver SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, varför användarnas medskapande bör bli en väsentlig aspekt i era styr- och ledningssystem. Vi i NSPH håller med om det. Vi tror också att brukarsamverkan bara kan fungera ute i verksamheterna om ni på ledningsnivå är tydliga med att om ni ska kunna föra en utvecklande dialog med brukarorganisationerna så måste ni också få del av de analyser som era verksamheter gör i tillsammans med sina brukare och patienter.

I vintras skickade vi en enkät till de tjänstemän som samordnat arbetet med Uppdrag Psykisk Hälsa-satsningen ute i länen. Vi frågade då specifikt vad man visste om det öronmärkta bidraget för brukarsamverkan.

Det är anmärkningsvärt att bara hälften av era egna samordnare säger sig veta säkert vad man beslutat att använda pengarna till och att bara en knapp tredjedel känt sig helt delaktiga i planeringen för hur de skulle användas. Bland kommunernas samordnare är det ännu värre – bara var tionde säger sig ha deltagit i planeringen för hur pengarna skulle användas och en fjärdedel vet säkert vad de användes till.

I fjol tog ni och kommunerna i ert län fram en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa-arbetet. Vi vet att områdena ni lyfter fram där är viktiga – men vi vet också att de huvudsakligen bygger på hur tjänstemän och verksamhetsföreträdare upplever eller uppskattar behoven. Så länge era åtgärder bara bygger på förvaltningarnas analyser kommer ni få väldigt svårt att både välja rätt åtgärder och att utvärdera om de hade avsedd effekt – för dem de var avsedda. Vi tror att ni har mycket att vinna om ni istället låter patienterna, brukarna och de anhöriga vara med och beskriva problemen och att ni utvecklar lösningarna tillsammans med dem.

Vi är dock hoppfulla! Vi har sett en rad goda exempel de senaste åren på när förvaltningarna skapar systematik i hur man samarbetar med patienter, brukare och anhöriga. Där det man samlar in från enskilda bildar underlag för gemensam reflektion på gruppnivå och leder till kloka beslut på ledningsnivå. Vår bestämda uppfattning är att det har börjat röra på sig – så låt oss fortsätta i den riktningen.

Nu när regeringen äntligen fattat ett beslut har vi ett gyllene tillfälle att reflektera tillsammans över hur brukarsamverkanspengarna kan användas på ett mer effektivt och transparent sätt. Vi i brukarrörelsen vill vara med i såväl planeringen, genomförandet och uppföljningen av hur dessa medel används.

Vi vill därför bjuda in till ett antal workshops i höst dit ni, era medarbetare och brukarorganisationer är välkomna. Där får ni tillfälle att dela med er av era erfarenheter av att skapa brukarsamverkan och att ta del av erfarenheterna från andra län. Vi delar förstås också med oss av goda exempel och om hur man på olika sätt skapar engagemang såväl bland brukare som hos personal för att få dem att vilja vara med och påverka utvecklingen.

Formell inbjudan kommer efter sommaren. Vi kommer att skicka den till dig, Uppdrag Psykisk Hälsa-samordnarna och brukarorganisationerna i ditt län.

Meddela oss gärna om det finns fler i din region som du tycker att vi borde bjuda in. Om intresset är stort i din region kan vi också ordna en workshop på plats hos er.

Vi vill också skapa ett mer hälsofrämjande samhälle med bättre vård och omsorg för dem som riskerar att drabbas av eller redan lever med psykisk ohälsa. Den utmaningen behöver vi ta oss an tillsammans!

Vänligen,
Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH

Om Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa:
Nationell Samverkan för Psykisk hälsa, NSPH, är en samarbetsorganisation för tretton patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. www.nsph.se

Läs årets överenskommelse här (extern länk).

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Ett öppet brev till landets regiondirektorer!
Ett öppet brev till landets regiondirektörer!