Samhälle

Brukarombud i Uppsala kommun stärker funktionsnedsatta

Thomas Gustafsson
Text

Kristina Bromark jobbar som brukarombud i Uppsala kommun. Kommunens första med fokus på funktionsnedsattas rättigheter. I alla fall ett tag till. Vid årsskiftet tar hon tjänstledigt på heltid för forskarstudier vid Stockholms universitet.

Uppsala kommun har en målsättning att ge funktionsnedsatta full delaktighet och inflytande i samhället utan att behöva uppleva diskriminering eller kränkningar. Kristina Bromark, själv bosatt i Uppsala, anställdes i mars 2018 som brukarombud i Uppsala kommun – kommunens första med den funktionen. Då psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar kan sammanfalla har Kristina Bromark hela tiden haft koll på bägge frågorna för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Alla synpunkter tas emot

Kristina Bromark har även direktkontakt med Uppsalabor som har egen funktionsnedsättning. Hon kan då lotsa dem vidare till rätt person i Uppsala kommun eller annan lämplig organisation för hjälp med sitt ärende.

– Alla synpunkter tas emot. Sedan tipsar jag hur man går vidare. Jag går inte in i individuella ärenden. Jag hjälper folk att framföra kritik om de är missnöjda, säger Kristina.

Man kan också framföra en synpunkt till sin lokala brukarorganisation som har möjlighet att påverka kommunens arbete med funktionshinderfrågor i ett bredare perspektiv, tipsar Kristina.

Ambitiösa mål om full delaktighet

2016 tillsatte Uppsala kommun ett program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kvinnor, barn och äldre är en särskilt utsatt grupp bland personer med funktionsnedsättning, vilket erkänns i FN-konventionen. Därför ska perspektiven kring barn, äldre och jämställdhet särskilt prägla och genomsyra alla delar av Uppsala kommuns funktionshinderpolitiska arbete. Samtliga förvaltningar i kommunen omfattas av programmet.

Målområden i programmet:

  • Demokrati och inflytande
  • Bemötande och kompetens
  • Information och kommunikation
  • Fysisk tillgänglighet
  • Utbildning
  • Arbete och sysselsättning
  • Bostad
  • Vardags- och familjeliv
  • Kultur, fritid, idrott och hälsa.

– Kommunen jobbar med nio olika områden, som alla är viktiga för demokrati och ökat inflytande. Kommunpolitiker och brukarorganisationer har arbetat tillsammans med att ta fram programmet, säger Kristina.

Kommunen har i praktiken en bit kvar

2016 – samma år som programmet skrevs – anmäldes Uppsala kommun till Diskrimineringsombudsmannen för att det saknades en hiss till Kvarngärdesskolans fritidsklubb trots påstötningar om att det fanns ett verkligt behov av en hiss där. Kommunen tappade bort viktig mejlkorrespondens om saken och ärendet drog ut på tiden. Det hann gå över en termin innan en fungerande hiss till slut fanns på plats enligt vad Vox Vigor erfar. Ett solklart exempel på att frågor som berör funktionsnedsatta lätt kan falla i glömska eller tappas bort även i en ambitiös kommun som Uppsala.
Ungefär ett år senare anställdes Kristina Bromark som brukarombud i Uppsala kommun. Hon har dock ännu inte hunnit jobba med skolfrågor.

Hur har du jobbat med att ge funktionsnedsatta ökad delaktighet?
– Min roll är en råd- och stödnivå. Och sprida kunskaper om frågan är viktigt. Alla beslut tas av politikerna och politikerna behöver kunskaper för att kunna fatta beslut. Jag har synliggjort rollen som brukarombud och att den finns, svarar Kristina Bromark.

Funktionsnedsatta ska kunna delta på sina egna villkor

Inkludering betyder i programmet för full delaktighet att kommunen ska genomföra en process där alla ska kunna delta på sina villkor. Inkludering innebär inte, som en del kanske felaktigt tror, att personer med funktionsnedsättning ska anpassa sig så långt som möjligt till majoriteten utan funktionsnedsättningar.
Just därför är brukarperspektivet viktigt för den demokratiska processen. Kristina har regelbundna kontakter med brukarorganisationer i Uppsala kommun som jobbar för människor med funktionsnedsättningar och eller psykisk ohälsa. Främst HSO i Uppsala kommun. Andra viktiga aktörer för funktionsnedsattas rättigheter, som Kristina samarbetar med, är Kommunala handikapprådet och Forum för brukarinflytande i Uppsala län.

Funktionsnedsättning vanlig följd av psykisk ohälsa

Och långvarig psykisk ohälsa kan ofta innebära funktionsnedsättningar i vardagen, till exempel social fobi. Därför samarbetar Kristina även med organisationer som arbetar främst med psykisk ohälsa, som Uppsala ångestsyndromsällskap, ÅSS, som Kristina Bromark anser har mycket viktiga perspektiv och erfarenheter att bidra med.

Forskning i socialt arbete

Och snart stundar en hundraprocentig satsning på förkovran och forskning för Kristina Bromark. Hon har redan påbörjat sin avhandling vid Forskarutbildningen på institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon deltar i ett forskningsprojekt om delat beslutsfattande i socialtjänsten, en modellmetod där den stödsökande ska få mer delaktighet i förhållande till biståndshandläggaren, vilket innebär mer inflytande för brukaren.
Uppsala kommun ska därför anställa en ersättare för Kristina Bromark som snart går på tjänstledighet. Rekryteringsprocessen pågår för fullt.

Text och foto: Thomas Gustafsson

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar