Försäkringskassan, Samhälle

Ändra rätten till ideella uppdrag för sjukskrivna, anser RSMH

Porträttbild av Åke Nilsson i Svart mörkgrå skjorta mot försäkringskassans fasad med gröna markiser.
t.v. Porträtt av Åke Nilsson t.h. Försäkringskassan
Foto: t.v. Marja Beckman t.h. Försäkringskassan Pressbild
Thomas Gustafsson
Text

Del 3 i Vox Vigors granskning av regelverket för sjukskrivna på heltid som arbetar ideellt. Läs första här och andra här. Läs Anna-Maria Olssons text här.

Försäkringskassan kan anse att en sjukskriven håller på att bygga upp arbetsförmåga eftersom personen klarar av att göra saker på sin fritid. Åke Nilsson, handläggare inom intressepolitiken för RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, menar att Försäkringskassan ägnar sig för mycket åt att kontrollera de sjukskrivna och för lite åt rehabilitering med stöd. En statlig utredning ger honom visst stöd i den saken.

Åke Nilsson pekar på att många med psykisk ohälsa som är beviljade sjukersättning på heltid avstår från att engagera sig i föreningslivet och ta på sig ideella uppdrag. Helt enkelt av rädsla för att deras privatekonomi ska raseras. Försäkringskassan kan anse att du håller på att bygga upp arbetsförmåga eftersom du klarar av att göra saker på din fritid. Då drar Försäkringskassan in din sjukersättning.

– Som Försäkringskassan tillämpar reglerna vågar folk inte testa sin arbetsförmåga. Någon kan ha haft en bra dag och bakat bullar på sin fritid som dom bjudit på i bersån. Det kan då anses ha arbetsförmåga nog att jobba på ett kafé, säger Åke Nilsson.

Allt arbete är inte arbete

De sjukskrivna skulle egentligen behöva träna upp sin arbetsförmåga med stöd. För att kunna börja arbeta behöver de sjukskrivna träna upp sin förmåga att arbeta stegvis. Det är ingen bra idé att börja löpa ett maraton innan man ens kan springa 100 meter, anser Åke Nilsson.

– Alla bisysslor är inte att jämföra med arbete. Om någon till exempel lyckas komma i tid till ett biobesök och ser en film med andra är det inte att jämföra med arbete, tillägger Åke Nilsson. Har du verkligen två timmar arbetsförmåga för att du klarade av en aktivitet som inte är relevant för arbetslivet? Beslut hamnar där till slut, säger Åke Nilsson.

Kritik mot Försäkringskassans handläggning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en effektiv och rättssäker socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. Åke Nilsson påpekar att myndigheten har kritiserat Försäkringskassan i några utredningar. Bland annat för handläggningen av längre sjukskrivningar.

Så här skrev ISF 27 maj 2021:

”I november 2015 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att införa kontrollstationer i sjukpenningärenden som hade pågått längre än ett år. Det som kallas för långa sjukfall. Som svar på regeringsuppdraget införde Försäkringskassan handläggningsmomentet ”särskild utredning”.

Särskild utredning var ett handläggningsmoment som grupper av handläggare (handläggarteam) utförde. Momentet skulle göras tidigast när den försäkrade personen hade varit sjukskriven i 365 dagar och före dag 450. Handläggarteamen skulle då gemensamt bedöma om den försäkrade personens arbetsförmåga var nedsatt, om och när det i så fall behövdes åtgärder för att förkorta sjukfallet eller om personen kunde ha rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning.

Men flera olika uppföljningar visade att handläggarna bara utförde momentet i en liten andel av de ärenden där Försäkringskassan angav att det skulle ha gjorts. Myndigheten vidareutvecklade också handläggningsmomentet flera gånger. Men i början av 2020 beslutade ledningen för Avdelningen för sjukförsäkring att avveckla handläggningsmomentet.”

Åke Nilssons bild är att fler som överklagar avslag från Försäkringskassan får ändrade beslut.

– RSMH:s uppfattning är att Försäkringskassan tillämpar lagen betydligt snävare sedan 2008. Det gäller inte minst handledarna som får mindre tid för att utreda komplicerade ärenden. Det drabbar människor som har psykisk ohälsa. Alla är inte drivande i ett ärende. En aktiv handläggare som är beredd att utreda ärendet gör skillnad. Om en handläggare har många ärenden blir det fler avslag och fler som bara kan få rätt om de överklagar beslutet. Något tyvärr inte alla orkar.

Sjukskrivna ska ha rätt till ideellt arbete

Men det starkaste stödet för RSMH:s hållning kommer från en statlig utredning från 2021, som var beställd av den förra S-och MP-ledda regeringen. Utredningen blev klar 2021 och heter: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet. Volym 2. SOU 2021:69.

Från den statliga utredningen, sidan 164:

”Det kan konstateras att det finns ett antal komponenter i utformningen av regelverken som gör att försäkrade som har sjukersättning eller aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga inte till fullo deltar i samhällslivet utifrån sina förutsättningar. Enligt direktivet ska regelverket säkerställa integritet och autonomi till dem som har beviljats sjukersättning och aktivitetsersättning. Samtidigt måste andra aspekter såsom möjligheten till kontroll, legitimitet och övriga grundprinciper i försäkringen beaktas. Nedanstående överväganden och förslag syftar till att ytterligare underlätta arbete, studier och övrigt deltagande i samhällslivet under tid med ersättning jämfört med hur situationen är i dagsläget. Ändringarna föreslås med beaktande av nyss nämnda målkonflikter…….”

Sammanfattning från den statliga utredningen, sidan 201:

”Utredningens förslag: Deltagande i sysslor av ideell karaktär ska inte medföra omprövning av rätten till sjukersättning om det inte innebär att den försäkrade uppvisar arbetsförmåga i förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. För äldre försäkrade ska endast beaktas sådana normalt förekommande arbeten som den försäkrade har erfarenhet av. En försäkrad ska dock alltid, utöver möjligheten enligt första stycket, ha rätt att ägna sig åt sysslor i form av ideellt arbete eller andra åtaganden av ideell karaktär, så länge omfattningen av detta sammantaget understiger tio timmar i veckan och förutsatt att sysslorna inte ger inkomst. I dessa fall ska någon bedömning av uppvisad arbetsförmåga inte göras av Försäkringskassan”.

– Eftersom det är en utredning är det enbart förslag som politikerna ska ta ställning till, påpekar Åke Nilsson.

Det vill säga regeringen och riksdagen kan ge nya förslag och fatta beslut om de önskar se en förändring. En förändring hämtad från utredarens förslag är redan genomförd av riksdagen.

Trygghetspension för de äldre

Sedan den 1 september 2022 kan personer från att de fyllt 60 år istället för sjukersättning bli beviljade trygghetspension. Då behöver Försäkringskassan inte bedöma arbetsförmågan hos den sökande mot samtliga arbeten på arbetsmarknaden. Då kan Försäkringskassan undersöka på vad den sökande arbetat med tidigare för att bedöma arbetsförmåga och möjlighet att få jobb före pensionering.

S, MP, V, SD och KD röstade igenom detta i riksdagen. C la ner sin röst medan M och L röstade nej.

Att det ser ut så här beror på att flera politiska majoriteter i riksdagen sedan länge velat se en skärpning av reglerna för att få sjukersättning. Fram till och med 2008 förekom det för mycket fusk med sjukersättningarna ansåg majoriteten av riksdagspartierna. Dagens regelverk är tuffare. De genomfördes med riksdagens stöd av den dåvarande borgerliga alliansregeringen (M, KD, L och C). Även senare regeringar ledda av S och MP ställde sig bakom regelverket. Som huvudregel ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Då krävs det synnerliga skäl för att få bli sjukskriven på heltid. Till exempel kan en bipolär-diagnos eller schizofreni-diagnos ge rätt till hel sjukskrivning. Men för många andra tillstånd av psykisk ohälsa är det betydligt svårare att få sjukersättning.

Problem för sjukskrivna i socialförsäkringen

RSMH ser ett stort problem i styrningen av socialförsäkringen för sjukskrivna.

– Man kan antingen samordna rehabiliteringen mer effektivt så att fler människor som är oförmögna att arbeta kan bli friskare och kunna komma tillbaka i arbete. Eller så kan man friskskriva fler människor som ännu inte är arbetsförmögna och göra det svårare att göra en ansökan om rättigheter enligt socialförsäkringen och svårare att få stöd under utredningen av handläggarna på Försäkringskassan. Tyvärr har man i över 15 års tid premierat vinster på pappret framför människor och samhällsekonomin, säger Åke Nilsson.

Vad tycker politikerna om bestämmelserna som gör att personer med hel sjukersättning inte längre vågar ta på sig ideella uppdrag? I del 4 i serien om Försäkringskassan kommer Vox Vigor att fråga samtliga riksdagspartier om detta.

Text: Thomas Gustafsson
Foto: Porträtt av Åke Nilsson: Marja Beckman
Foto: Försäkringskassan Pressbild

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar